Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 3160 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 3160 A. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZBA 3160 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZBA 3160 A te teleladen.


ZANUSSI ZBA 3160 A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (648 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZBA 3160 A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Het kookplateau moet door een erkend installateur geinstalleerd worden. Daarmee voorkomt u een elektrische schok door het aanraken van spanningvoerende delen. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen tot schade en letsel leiden. Het kookplateau is slechts dan geheel van het licht net gescheiden als de steker uit het stopkontakt geno-men is of de zekeringen uitgeschakeld of verwijderd zijn. [. . . ] Bij een enkel-circuit-zone maakt het niet uit of de knop linksom of rechtsom uit de "0"-stand gedraaid wordt. Halogeenzone De halogeenzone is, in tegenstelling tot een normale enkel-circuit-zone, zeer snel op temperatuur. Hij is in dat opzicht met een gasbrander te vergelijken, zonder echter het nadeel van open vuur Na het inschakelen van de betreffende zone licht de halogeenlamp onmiddellijk op. Wij adviseren u deze zone voor het aan de kook brengen en het aanbraden te gebruiken. Restwarmte-indikatie De indikatie voor de restwarmte licht op zolang het oppervlak van de betreffende zone nog zo heet is dat gevaar voor verbranding bestaat. De restwarmte kunt u benutten voor het korte tijd warm houden van een zojuist bereid gerecht. H Het juiste kookgerei Voor her koken, bakken en braden bestaan pannen welke speciaal voor het keramische kookplateau gemaakt zijn. Het verdient aanbeveling uitsluitend van deze pannen gebruikt te maken. Pannen met een aluminium - of koperhoudende bodem zijn ongeschikt, Ze laten niet verwijderbare verkleuringen op het keramische oppervlak achter. Hieronder geven wij u enkele belangrijke adviezen: Panbodem De panbodem moet vlak zijn en van een zodanige sterkte dat de bodem tijdens het koken niet hol of bol trekt. Bramen inder de bodem of aan de bodemrand veroorzaken krassen in het keramische oppervlak. Pangrotte De diameter van de panbodem moet tenminste gelijk aan die van de betreffende kookzone zijn; liever zelfs iets groter dan die van de kookzone. Kontroleer of de op het kookplateau aangebrachte dichting rondom goed en zonder onderbrekingen aangebracht is. Leg het plateau in het gat en centreer het. Bevestigen volgens figuur 1 De bevestigingsbeugels losjes tegen het werkblad draaien. Dan de beugels achtereenvolgens diagonaal met een kruiskopschroevendraaier vastdraaien. Gebruik geen elektrische of luchtschroevendraaier, tenzij u de slip op maximum 1, 1Nm in kunt stellen. Het plateau moet zodanig zijn ingebouwd dat aanra-king van spanningvoerende delen niet mogelijk is. 20 Dichting Glaskeramiek Werkblad Beugels Elektrische aansluiting Het kookplateau mag uitsluitend door een erkend installateur aange-sloten worden. Afhankelijk van de plaatselijke voorschriften kan het plateau op 1, 2 of 3 fasen of groepen 220-230 V + Nul aangesloten worden. Indien een "vaste aansluiting" gemaakt wordt, dan moet de stroomtoevoer onderbroken kunnen worden door een meerpolige schakelaar welke de aarde niet onderbreekt en waarvan de kontaktafstanden tenminste 3 mm bedragen. Stopkontakt of onderbreekschakelaar moeten ook na het inbouwen van het plateau bereikbaar zijn. Het plateau moet zodanig zijn ingebouwd dat aanraking van spanningvoerende delen niet mogelijk is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften. Let op!Aansluiting op 380/400 V zonder nulgeleider, dus tussen de fasen, leidt onherroepelijk tot vernieling van het kookplateau. De respektievelijk 3-, 4- of 5-aderige aansluitkabel moet geschikt zijn voor de in de technische gegevens aangegeven aansluitwaarde. Wat te doen bij een defekt? Reparaties mogen uitsluitend door erkende vaklieden uitgevoerd worden. [. . . ] Voorts dient ten tijde van het bezoek het appa-raat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervan-ger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn. 4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant. 5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aange22 Garantiebepalingen en service voor de Benelux BELANGRIJK ADVIES De konstruktie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZBA 3160 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZBA 3160 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag