Gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z140T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z140T. Wij hopen dat dit ZANUSSI Z140T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI Z140T te teleladen.


ZANUSSI Z140T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ZANUSSI Z140T (126 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI Z140T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Werkzaamheden welke door personen zonder de noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of letsel tot gevolg hebben. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de ELGROEP FABRIEKSSERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen. Tracht, in geval van storing of een defect, dit apparaat niet zelf te repareren. [. . . ] Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: de kamertemperatuur; de frekwentie waarmee de deuren geopend worden; de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; de plaats van het apparaat. De werking van de kast kan geheel gestopt worden door de knop in de stand «O» te draaien. Ingebruikname Steek de steker in de wandkontaktdoos. Open de deur en draai de thermostaatknop, rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand). De koelkast is nu in werking. Temperatuurinstelling De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd worden 24 Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: s plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; s dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; s plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan cirkuleren. Enkele praktische tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of alluminiumfolie verpakt. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. Ontdooien Tijdens de normale werking wordt de verdamper van de koelruimte geleidelijk bedekt met rijp. De rijp fungeert als thermische isolering en moet verwijderd worden om te voorkomen dat het koelvermogen in de koelruimte aanzienlijk verminderd en het energieverbruik beduidend groter wordt. Als de verdamper ontdooid is, het geheel goed afdrogen en vervolgens de thermostaat weer op de gewenste stand zetten. Het opgevangen water in de bak onden de verdamper moet weggegooid worden. Verplaatsbare platen De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat u de platen naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen. D040 IJslaatjes Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes voor het maken van ijsblokjes geleverd. Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes los te wrikken. 25 Onderhoud Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de steker uit de wandkontaktdoos. Vervangen van de lamp Het lampje is gemakkelijk bereikbaar door de opening in de beschermkapje. Mocht het lampje bij open deur niet branden, controleer dan of het soms los zit; mocht aandraaien niet helpen, verwissel het dan. Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven. Schoonmaken Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het schoonmaken van het apparaat; dit zou beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Lap de wanden na met schoon water en droog ze zorgvuldig. Geprolongeerd stilstand Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit te voeren: neem de steker uit de wandkontaktdoos; verwijder alle spijzen en dranken uit de kast; laat de kast geheel ontdooien en maak de binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed schoon; laat de deur open staan, teneinde het ontstaan van onaangename geur te voorkomen. Storingen Indien het apparaat niet goed funktioneert, kontroleer dan: of de stekker goed in het zit; of de elektriciteit soms uitgevallen is; of de thermostaatknop op de juiste stand staat; Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde van het apparaat bevindt. 26 Technische gegevens Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. Installatie Mocht deze koelkast met magneetsluiting een koelkast met slot vervangen, maak deze laatste dan voor het wegzetten onbruikbaar. Dit om te voorkomen dat kinderen tijdens het spelen opgesloten raken, hetgeen levensgevaarlijk kan zijn. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (T-Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie-uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vüfjaar na koopdatum van het op de bjbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bjkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 30 Garantie-uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: de aankoopnota of kwitantie, wearuit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat bljkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudel jke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwjzing gelnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI Z140T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI Z140T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag