Gebruiksaanwijzing ZANUSSI FD 1616

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI FD 1616. Wij hopen dat dit ZANUSSI FD 1616 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI FD 1616 te teleladen.


ZANUSSI FD 1616 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15987 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI FD 1616

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] illtus$t FD le-ct<rs Electrolux GEBRUIKSAAI{ÏVIJZING Geachte KlanU Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Transportschaden lndien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóor u het toestel installeert enlof in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Enkete paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben: Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen. O t', dit symbool vindt u aanvullende $ informatie m. b. t. bediening en praktisch gebruik van het toestel. Oi, symbool staat voor tips en aanwijzingen m. b. t. [. . . ] Als u voor het wijzigen van een programma het water moet afpompen, gaat u als volgt te werk: 8. Eventueel VOORWAS, INTENSIEF SPOELEN of SNEL kiezen Het betreffende lampje respectievelijk de betreffende lampjes branden. . . . zet de machine in Pauze met de START/PAUZE toets druk meerdere keren op toets ANNULEREN totdat alleen het lampje AFPOMPEN $ brandt START-UITSTEL instellen Voordat u het programma aanzet, als u de start van het gekozen programma wilt uitstellen, drukt u meerdere keren op de toets of houdt u deze ingedrukt toidat u het gewenste uitstel bereikt heeft; op de display ziet u ongeveer 3 seconden het gekozen uitstel (max. 24 uur), hierna verschijnt opnieuw de programmaduur. 9. druk op de START/PAUZË toets Na het afpompen (knipperende nul op de display) kunt u een nieuw programma kiezen en op de START/PAUZE toets drukken voor het staften van het programma. 12. Een lopend programma annuleren Zet de machine in Pauze met de Start/Pauze toets. Druk vervolgens op Annuleren totdat op de display drie knipperende streepjes te zien zijn. 13 13. Openen van de deur tijdens een lopend programma De deur kan geopend worden, nadat u de machine in PAUZE gezet hebt, mits: o de machine het water niet boven 40'C aan het Let op: bij het opnieuw inschakelen van de machine kunt u het laatst uitgevoerde programma annuleren door op toets SOORT TEXTIEL te drukken en het nieuwe programma te kiezen. Druk op de AAN/UIT toets om de machine uit te schakelen, het betreffende lampje gaat uit. Controleer of de trommel helemaal leeg is door hem met uw hand te draaien. Hiermee voorkomt u dat wasgoed dat toevallig in de trommel achtergebleven is, bij de volgende wasbeurt beschadigd wordt (krimpen) oÍ het andere wasgoed beschadigt (verkleuren). verwarmen is r het waterniveau niet hoog is o de trommel niet in beweging is Als dit niet het geval is, gaat het deurlampje uit als de machine in PAUZE komt en kan de deur geopend worden. lndien de deur niet geopend kan worden (zie boven) en dit absoluut noodzakelijk is, schakelt u de machine uit met de AAN/UlT toets. Na ongeveer 3 minuten kunt u de deur openen. Wij raden u aan de waterkraan altijd dicht te draaien en de stekker uit het stopcontact te halen. Laat de deur op een kier staan om de machine te luchten. Denk om het waterniveau en de soptemperatuur!De machine hervat het programma vanaf het punt van onderbreking wanneer u, na het sluiten van de deur, opnieuw op de AAN/UIT toets drukt. í4. Einde van het programma De machine stopt automatisch, u hoort een geluidssignaal en ziet een knipperende nul op de display. Als de optie @ gekozen is, blijft het betreffende lampje ingeschakeld en het lampje van de START/PAUZE toets knipped om te waarschuwen dat het water afgepompt moet worden. Om de cyclus af te werken kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden : . afpompen en centrifugeren: - druk op START/PAUZE. De machine pompt het water af en centrifugeert vervolgens met het toerental dat voor het gekozen programma voorzien is; - kies een centrifugeersnelheid met behulp van . toets (5)en druk op START/PAUZE. alleen afpompen: druk één keer op de toets ANNULEREN, het lampje AFPOMPEN \y' gaat branden en druk vervolgens op START/PAUZE. Na het beëindigen van het programma verschijnt een knipperende nul en klinkt een geluidssignaal. Het lampje van de deur dooft onmiddellijk. Druk een paar keer op ANNULEREN om het zojuist beëindigde programma te annuleren. Als u dit niet doet, ziet u bij het opnieuw inschakelen van de machine de knipperende nul op de display en hoort u het geluidssignaal. 14 O Adviezen en tips voor het wassen Was niet te lang opsparen In de eerste plaats adviseren wij u wasgoed niet alte lang op te sparen, in ieder geval niet als het vochtig is want het gaat dan schimmelen en veroorzaakt een muffe geur. Men zegt ook wel dat "het weer er in gekomen is"; weervlekken krijgt u er niet meer uit. I 30'C: alhoewel machine-wasbare wol als regel zondermeer op 40"C gewassen mag worden, zult u op het etiket, voorzichtigheidshalve, toch vaak 30. C tegenkomen. Wij adviseren u zich altijd aan de etiket-temperatuur te houden. Hoeveel wasgoed in de trommel? Wilt u optimale resultaten bereiken, dan adviseren wij u, naast het kiezen van het juiste programma, ook de maximaaltoegestane belading van de trommel niet te overschrijden. Sorteren Neeri-rt u vooral even de tijd om de in dit boekje afgedrukte kaart voor de behandelingssymbolen aandachtig te lezen. Een streep onder de tobbe betekent dat u het artikel niet met de krachtige katoenprogramma, s mag WASSEN. Wasgoed droog wegen voor u het in de trommel doet, is erg omslachtig, dus helpen wij u op een andere manier op weg: . o o Was gekleurd goed, met name donker gekleurd, eerst een keer apart. Sterke kreukherstellende stoffen, zoals polyester/katoen, vallen onder "svnthetica". Tere stoffen, zoals acryl en meestal ook vitrages, vallen onder "fijne was". Het wolwasprogramma van deze wasmachine werd door Woolmark goedgekeurd, op voorwaarde dat de kleding gewassen wordt overeenkomstig de instructies op het kledingetiket en die van de producent van deze wasmachine. [. . . ] Tijdens de werking van het apparaat kan het gebeuren dat het lampje van de START/PAUZE toets en een van de volgende alarmcodes knipperen: E10: Storing tijdens de wateftoevoer E20: Storing bij de waterafvoer E40: Deur open Nadat u eventuele oorzaken verwijderd heeft, drukt u op de START/PAUZE-toets om het onderbroken programma te hervatten. lndien de storing niet opgeheven kan worden, contact opnemen met het servicecentrum. Storingen Mogelijke oorzaken . o o a a o De machine start niet: ls de vuldeur goed gesloten?(E10) Hebt u de uitstel-functie gekozen? o De machine neemt geen water op: Staat de waterkraan open? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI FD 1616

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI FD 1616 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag