Gebruiksaanwijzing SAGEM C90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAGEM C90. Wij hopen dat dit SAGEM C90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAGEM C90 te teleladen.


SAGEM C90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1270 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SAGEM C90 (5505 ko)
   SAGEM C90 DATASHEET (1909 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAGEM C90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats uw telefoon niet in een vochtige omgeving (badkamer, douche, washok, keuken, enzovoort) of op minder dan 1, 50 meter afstand van een watervoorziening en plaats uw telefoon ook niet buiten. Gebruik het apparaat bij temperaturen die tussen 15°C en 35°C liggen. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker vervangen kunnen worden. [. . . ] Toets R : Functietoets voor de toegang tot bijkomende diensten (info bij de operator). Het keurmerk CE bewijst dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijn 1999/5/CE van het Europees Parlement en de Europese Raad betreffende elektrische apparaten en telecommunicatieapparaten. Laat ongeveer 5 tot 7 mm ruimte tussen de muur en de onderkant van de schroefkoppen. "Haak de telefoon aan de muur, lijn de sleuven van de muurbevestiging uit met de schroeven op de muur, daarna stevig inkloppen. "Plaats de telefoon zodanig dat hij stevig en zonder gevaar op zijn plaats blijft. Voor een garantieaanspraak dient u zich tot uw leverancier of de helpdesk van SAGEMCOM te richten. SAGEMCOM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik dat niet volgens de voorschriften is, noch voor de daaruit resulterende gevolgen. bij enig onjuist functioneren , adviseert uw leverancier of de helpdesk van SAGEMCOM u. A) Algemene garantiebepalingen SAGEMCOM aanvaardt binnen de garantietermijn van 24 -vierentwintig- Maanden (3 -drie- Maanden voor toebehoren) vanaf de aankoopdatum zonder kosten en naar eigen goeddunken reparaties en kosten voor vervangende onderdelen, als zich gebreken aan het apparaat voordoen die zijn terug te voeren op een foutieve productie. Behalve in gevallen waarin de klant een onderhoudscontract met SAGEMCOM over het apparaat heeft afgesloten, volgens welk de reparatie thuis bij de klant plaatsvindt, worden geen reparaties aan het apparaat bij de klant thuis uitgevoerd. De klant dient het defecte apparaat aan het adres terug te sturen dat hij van de leverancier of van de helpdesk van SAGEMCOM krijgt opgegeven. Als een product ter reparatie moet worden verstuurd, dient telkens een bewijs van aankoop (zonder wijzigingen, notities of onleesbare passages) te worden bijgevoerd, dat aantoont dat er voor het product nog een garantieaanspraak bestaat. Als geen bewijs van aankoop wordt bijgevoegd, gaat de SAGEMCOM reparatieafdeling uit van de productiedatum als referentie voor de garantiestatus. Afgezien van wettelijke verplichtingen, aanvaardt SAGEMCOM geen enkele impliciete of expliciete garanties die niet in deze paragraaf vermeld staan, en is het niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte resp. materiële of immateriële schade buiten de onderhavige garantietermijn. Indien een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk op basis van een overtreding van een dwingend voorschrift ter bescherming van de consument van het nationale recht ongeldig of illegaal mocht zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze garantie daardoor niet beïnvloed. de wettelijke garantie wordt niet door de fabrieksgarantie beïnvloed. B) Uitsluiting van garantie SAGEMCOM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor garantie met betrekking tot: · Schade, defecten, uitval of onjuist functioneren als gevolg van één of meerdere van de volgende redenen : - Het niet opvolgen van de installatie- en gebruiksinstructies - Invloeden van buitenaf op het apparaat (inclusief, maar niet beperkt tot: blikseminslag, brand, trillingen, vandalisme, ongeschikte / slechte elektriciteitsvoorziening, of waterschade van welke aard dan ook) 6 - Aanpassing van de apparaten zonder schriftelijk toestemming van SAGEMCOM - Ongeschikte bedrijfsomstandigheden, met name temperaturen en luchtvochtigheid - Reparatie of onderhoud aan het apparaat door niet door SAGEMCOM erkende personen · Slijtage van de apparaten en onderdelen op basis van het normale dagelijkse gebruik · Beschadigingen die zijn terug te voeren op een ontoereikende of slechte verpakking van de aan SAGEMCOM teruggestuurde apparaten · Gebruik van nieuwe softwareversies zonder de voorafgaande toestemming van SAGEMCOM · Wijzigingen of aanvullingen aan apparaten of aan de software zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAGEMCOM · Functiestoringen die noch op de apparaten noch op het functioneren van de apparaten op de op de computer geïnstalleerde software zijn terug te voeren · Verbindingsproblemen die op een ongunstige omgeving zijn terug te voeren, met name : - Problemen in relatie tot de toegang tot en/of de verbinding met internet, zoals bv. [. . . ] De klant dient het defecte apparaat aan het adres terug te sturen dat hij van de leverancier of van de helpdesk van SAGEMCOM krijgt opgegeven. Als een product ter reparatie moet worden verstuurd, dient telkens een bewijs van aankoop (zonder wijzigingen, notities of onleesbare passages) te worden bijgevoerd, dat aantoont dat er voor het product nog een garantieaanspraak bestaat. Als geen bewijs van aankoop wordt bijgevoegd, gaat de SAGEMCOM reparatieafdeling uit van de productiedatum als referentie voor de garantiestatus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAGEM C90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAGEM C90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag