Gebruiksaanwijzing OLYMPUS VR-320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VR-320. Wij hopen dat dit OLYMPUS VR-320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VR-320 te teleladen.


OLYMPUS VR-320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3147 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS VR-320 (2812 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS VR-320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Leesvoordatuuwnieuwecameragaatgebruiken dezehandleidingaandachtigdooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvandecamerate verzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodatuhemooklaternogeenskuntraadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkeleproefopnamentemakenteneinde umetuwcameravertrouwdtemaken. Inhetbelangvandevoortdurendeverbeteringvanonzeproducten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordein dezehandleidinggepubliceerdeinformatiebijtewerkenofaantepassen. Descherm-encamera-illustratiesindezehandleidingwerdengemaakttijdensdeontwikkelingsfaseenkunnen bijgevolgafwijkenvanheteigenlijkeproduct. Tenzijandersvermeldgeldtdeuitlegbijdezeillustratiesvoorde VR-330/D-730. [. . . ] Selecteerdetijdzonevan uwreisbestemming(z). Taal voor de monitor wijzigen [W] s(Instellingen2)W Submenu 2 Talen Toepassing Detaalvoordemenu'sende foutmeldingenopdemonitor wordtgeselecteerd. 1 GebruikFGHIomuwtaalteselecterenendruk opdeknopQ. Datum en tijd instellen [X] s(Instellingen2)X x*1 z*1, 2 *1 De weergavevolgorde voor de datum selecteren 1 DrukopInahetinstellenvandeminutenen gebruikFGomdeweergavevolgordevoorde datumintestellen. *2 Inregio'swaardezomertijdwordtgebruikt, gebruikt uFGomdezomertijd([Summer])inteschakelen. Wanneerueentijdzoneselecteert, berekentdecamera automatischhettijdverschiltussendegeselecteerde tijdzoneendeeigentijdzone(x)omdetijdinde tijdzonevanuwreisbestemmingaantegeven(z). NL Printen Direct printen (PictBridge*1) SluitudecameraaanopeenvoorPictBridgegeschikte printer, dankuntubeeldenrechtstreeksprintenzonder eencomputertegebruiken. Omvasttestellenofuwprinterwelofnietgeschiktisvoor PictBridge, raadpleegtudehandleidingvandeprinter. *1 PictBridgeiseennormvoorhetaansluitenvandigitale camera'senprintersvanverschillendefabrikantenen voorhetdirectprintenvanfoto's. Deprintstanden, hetpapierformaatenandere parametersdieumetdecamerakuntinstellen, zijnafhankelijkvandegebruikteprinter. Voormeer informatieraadpleegtudehandleidingvandeprinter. Voormeerdetailsoverdebeschikbarepapiertypes, hetplaatsenvanpapierenhetinstallerenvan inktcassettesraadpleegtudehandleidingvan deprinter. 2 Schakel de printer in en verbind de printer met de camera. Y-knop Multiconnector USB-kabel (meegeleverd) Beelden printen met de standaardinstellingen van de printer [Easy Print] Inhetinstelmenuzetu[USBConnection](Blz. 41) op[Print]. Easy Print Start Custom Print OK 1 Geef het beeld dat u wenst te printen weer op de monitor. "Beeldenbekijken"(Blz. 22) 3 4 Druk op I om het printen te starten. Om een ander beeld te printen, gebruikt u HI om een beeld te selecteren, waarna u op de knop Q drukt. NL Stoppen met printen Alseengeselecteerdbeeldwordtweergegevenopde monitor, koppeltudeUSB-kabellosvandecameraen deprinter. Submenu 2 Print AllPrint MultiPrint Toepassing Hiermeewordthetbeeldgeprintdat instap5werdgekozen. Hiermeewordenallebeeldengeprint dieopgeslagenzijninhetinterne geheugenofophetkaartje. Hiermeewordteenindexgeprint vanallebeeldendieopgeslagenzijn inhetinternegeheugenofophet kaartje. Hiermeewordenbeeldengeprintop basisvandeprintreserveringenop hetkaartje. Exit Print OK AllIndex De printerinstellingen wijzigen [Custom Print] PrintOrder*1 *1 1 2 Voer stap 1 en 2 voor [Easy Print] (Blz. Gebruik FG om de printfunctie te selecteren, en druk op de knop Q. Print Mode Select Print All Print Multi Print All Index Print Order Exit MENU Set OK [PrintOrder]isenkelbeschikbaaralsprintreserveringen werdenuitgevoerd. "Printreserveringen(DPOF)"(Blz. 52) 3 Gebruik FG om [Size] (submenu 3) te selecteren en druk op I. Alshetscherm[Printpaper]nietwordtweergegeven, danzijndeopties[Size], [Borderless]en[Pics/Sheet] ingesteldopdestandaardinstellingenvandeprinter. Printpaper Size Standard Borderless Standard Back MENU Set OK NL 4 Gebruik FG om de instelling [Borderless] of [Pics/Sheet] te selecteren en druk op de knop Q. Submenu 4 Toepassing Hetbeeldwordtgeprintmeteen rand([Off]). Hetaantalbeeldenperblad([Pics/ Sheet])kanenkelwordengekozen als[MultiPrint]werdgeselecteerd instap2. Gedetailleerde printerinstellingen instellen 1 GebruikFGHIomeenbeeldteselecteren, endrukopdeknopQ. Print Info <x Date File Name P Exit MENU 1 Without Without Off/On*1 (Hetaantal beeldenperblad isafhankelijkvan deprinter. ) *1 Set OK Submenu 5 Submenu 6 <× 0tot10 Toepassing Hiermeesteltuhetaantal printsin. Debeschikbareinstellingenvoor[Borderless]zijn afhankelijkvandeprinter. Als[Standard]wordtgeselecteerdinstap3en4, wordthetbeeldgeprintmetdestandaardinstellingen vandeprinter. 4/30 Date Alsu[With]selecteert, wordendebeeldenmet dedatumgeprint. With/Without Alsu[Without]selecteert, wordendebeeldenzonder dedatumgeselecteerd. With/Without Alsu[Without]selecteert, wordtdebestandsnaam nietophetbeeldgeprint. (Gaatnaar hetinstelscherm. ) Hiermeewordteendeelvan hetbeeldgeselecteerddat uwenstteprinten. NORM 14M 100 0004 '11/02/26 12:30 FILE FileName Single Print Print OK More 5 6 Gebruik HI om een beeld te kiezen. Druk op G om de gedetailleerde printerinstellingen voor het huidige beeld in te stellen. P 0 NL Een beeld uitsnijden [P] 1 Gebruikdezoomknoppenomdegroottevanhet uitsnijkadertebepalen, gebruikFGHIomhet kaderteverplaatsenendrukvervolgensopde knopQ. 9 Hetprintenbegint. Als[OptionSet]isgeselecteerdindemodus [AllPrint], wordthetscherm[PrintInfo]weergegeven. Alshetprintenvoltooidis, wordthetscherm [PrintModeSelect]weergegeven. Print Mode Select Print All Print Multi Print All Index Print Order Exit MENU Set OK Gebruik FG om [Print] te selecteren en druk op de knop Q. Set OK 2 GebruikFGom[OK]teselecterenendrukopde knopQ. P Printen annuleren OK Cancel Back MENU Set OK 1 Wanneer[DoNotRemoveUSBCable]wordt weergegeven, druktuopdeknop, gebruikt udaarnaFGom[Cancel]teselecterenendrukt opdeknopQ. 7 8 Herhaal indien nodig stap 5 en 6 om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [Single Print]. Druk op de knop Q. Print Do Not Remove USB Cable Cancel MENU Print Continue Cancel Print Cancel Set OK Back MENU Set OK 10 Druk op de knop . 11 Als de melding [Remove USB Cable] verschijnt, koppelt u de USB-kabel los tussen de camera en de printer. NL 1 Printreserveringen (DPOF *1) Bijprintreserveringenwordenhetaantalprintsende instellingvoorhetafdrukkenvandedatumopgeslagen inhetbeeldophetkaartje. Deprintskunnenopdie maniereenvoudigwordengemaaktopeenprinterofin eenfotospeciaalzaakdieDPOFondersteunt, wantde printreserveringenophetkaartjekunnenzondercomputer ofcamerawordengebruikt. *1 DPOFiseenstandaardomautomatische printinformatievandigitalecamera'sopteslaan. [. . . ] Gebrekenofbeschadigingendieontstaanbijhettransporteren, doorvallen, stoten, etc. naaankoopvanhetproduct. Gebrekenofbeschadigingendieontstaandooreen brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuilingenonregelmatige spanningsbronnen. Elkgebrekdatoptreedtwegensonzorgvuldigeofongeschikte opslag(zoalsopbergenopeenplaatsdieisblootgesteld aanhogetemperaturenenrelatievevochtigheid, nabij insectenwerendemiddelenzoalsnaftaleenofschadelijke stoffen, etc. ), ondeskundigonderhoud, etc. Elkgebrekdatontstaatdoordatzand, modder, etc. inde behuizingvanhetproductisgekomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS VR-320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS VR-320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag