Gebruiksaanwijzing OLYMPUS MMF-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS MMF-1. Wij hopen dat dit OLYMPUS MMF-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS MMF-1 te teleladen.


OLYMPUS MMF-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (690 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS MMF-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 ¾ Fotograferen, weergeven ¾ Menu's voor weergave-, bewerkings- en printfuncties . . . . . . . . . 36 ¾ Menu's voor andere en wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 tot 48) terwijl u deze pagina bekijkt. Vier soorten instellingen Gebruik van het menu Diversecamera-instellingenkunnenworden opgeroepenmetdemenu's, zoalsfuncties tijdenshetfotograferenenweergeven, dedatum/tijdendeschermweergave. Bepaaldemenu'szijnnietbeschikbaar, afhankelijkvanandereinstellingenof degeselecteerde-stand(Blz. 32). knop E-knop o-knop Gebruikteknoppen Pendelknop 4 GebruikEFomhetgewenste Paginatab Submenu2 AUTO AUTO CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON o DRIVE 1 Zetdefunctieknopopeenandere standdanA. Hetsymbool in"Menu-instellingen" (Blz. 28tot48)geeft debeschikbare fotostandenaan. Submenu1teselecterenendruk opdeknopo. CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF FINE ZOOM DIGITAL ZOOM OFF OFF EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK 2 Drukopdeknop. · Ditvoorbeeldtoontaanhoe ude[DIGITALZOOM]instelt. CAMERA MENU Omsnelnaarhetgewenstesubmenu tegaan, druktuopGomdepaginatab temarkeren, engebruiktudaarnaEF omvanpaginatewisselen. DrukopH omterugtekerennaarSubmenu1. Sommigemenu'sbevattensubmenu's dieverschijnendooropdeknopo tedrukken. EXIT MENU SET OK Hoofdmenustand Fotograferen 5 GebruikEFomhetSubmenu2 · Alsdeinstellingisaangepast, verschijnt hetvorigeschermopnieuw. [. . . ] Druk op F om gedetailleerde printerinstellingen voor het actuele beeld aan te passen. Gedetailleerde printerinstellingen aanpassen 1GebruikEFGHomdegedetailleerde printerinstellingenaantepassen, endruk opdeknopo. PRINT INFO Een beeld uitsnijden [P] 1Gebruikdezoomknopomdegrootte vanhetuitsnijkadertebepalen, gebruik EFGHomhetkaderteverplaatsen endanopdeknopo. Uitsnijkader WT SET OK 2GebruikEF om[OK]teselecteren endrukopdeknopo. P <x DATE FILE NAME 1 WITHOUT WITHOUT BACK MENU OK CANCEL P EXIT MENU SET OK SET OK Submenu 5 <x Submenu 6 0tot10 Toepassing Hiermeesteltuhet aantalprintsin. Alsu[WITHOUT] selecteert, wordtde bestandsnaamniet ophetbeeldgeprint. 8 Herhaal indien nodig stap 6 en 7 om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [SINGLEPRINT]. Druk op de knop o. PRINT DATE WITH/ WITHOUT 9 PRINT CANCEL FILENAME WITH/ WITHOUT BACK MENU SET OK P Hiermeewordteen (Gaatnaarhet deelvanhetbeeld instelscherm. ) geselecteerddat uwenstteprinten. NL 51 10 Gebruik EF om [PRINT] te Printreserveringen (DPOF*1) Bijprintreserveringenwordenhetaantal printsendeinstellingvoorhetafdrukken vandedatumopgeslageninhetbeeldop hetkaartje. Deprintskunnenopdiemanier eenvoudigwordengemaaktopeenprinter ofineenfotospeciaalzaakdieDPOF ondersteunt, wantdeprintreserveringen ophetkaartjekunnenzondercomputer ofcamerawordengebruikt. *1 selecteren en druk op de knop o. · Hetprintenbegint. · Als[OPTIONSET]isgeselecteerdindemodus · Alshetprintenvoltooidis, wordthetscherm [PRINTMODESELECT]weergegeven. PRINT MODE SELECT [ALLPRINT], wordthetscherm[PRINTINFO] weergegeven. PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER DPOFiseenstandaardomautomatische printinformatievandigitalecamera's opteslaan. Printreserveringenkunnenenkelworden ingesteldvoordebeeldenophetkaartje. Plaatseenkaartjemetopgenomenbeelden indecameravooruprintreserveringenmaakt. HetismogelijkdatDPOF-reserveringen diewerdeningesteldmeteenandere DPOF-camera, metdezecameraniet gewijzigdkunnenworden. Eventuele wijzigingenmoetudanaanbrengenmet hetoorspronkelijkeapparaat. Alsunieuwe DPOF-reserveringenmetdezecameramaakt, wordendereserveringengewistdiemet hetandereapparaatwerdengemaakt. DPOF-printreserveringenzijnmogelijkvoor maximaal999beeldenperkaartje. EXIT MENU SET OK Printen annuleren 1Drukopdeknopoterwijl [TRANSFERRING]wordtweergegeven. 2GebruikEFom[CANCEL]teselecteren endrukopdeknopo. TRANSFERRING PRINT Enkel beeld reserveren [< ] CANCEL OK CONTINUE CANCEL 1 SET OK Zet de functieknop op q en druk dan op de knop om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik EFGH om [L PRINT ORDER] te selecteren en druk op de knop o. PRINT ORDER 11 Druk op de knop . 12 Als de melding [REMOVE USB CABLE] verschijnt, koppelt u de USB-kabel los tussen de camera en de printer. 2 < U EXIT MENU SET OK 52 NL 3 Gebruik EF om [<] te selecteren en druk op de knop o. x0 Eén print reserveren voor elk beeld op het kaartje [U] 1 NORM 12M Voer stap 1 en 2 uit van [<] (Blz. ·Wisongewenstebeelden. *1 Probleem met het kaartje ·Vervanghetkaartje. ·Wisongewenstebeelden. *1 Probleem met het kaartje ·GebruikEFom[CLEAN CARD]teselecterenendruk opdeknopo. Neemhet kaartjeuitdecamera, veeg hetcontactvlak(Blz. 64)schoon meteenzachte, drogedoek ensteekhetkaartjeopnieuw indecamera. ·GebruikEFom[FORMAT] teselecterenendrukopde knopo. GebruikdaarnaEF om[YES]teselecterendruk opdeknopo. *2 Probleem met het interne geheugen GebruikEFom[MEMORY FORMAT]teselecterenendruk opdeknopo. Gebruikdaarna EFom[YES]teselecteren drukopdeknopo. *2 Probleem met het interne geheugen/kaartje Neemfoto'svooruzebekijkt. NO CONNECTION CARD FULL NO PAPER CARD SETUP NO INK CLEAN CARD FORMAT SET OK JAMMED SETTINGS CHANGED*3 MEMORY SETUP IN PRINT ERROR POWER OFF MEMORY FORMAT SET OK L NO PICTURE Probleem met het geselecteerde beeld r CANNOT PRINT*4 Gebruikeencomputer omdefoto'steprinten. Brengbelangrijkebeeldenovernaareencomputer voordatubeeldengaatwissen. *3 Ditberichtverschijntbijvoorbeeldalsdepapierlade vandeprinterwerdverwijderd. Bediendeprinterniet terwijluinstellingenopdecameramaakt. *4 Dezecamerakanbeeldendiemeteenandere camerawerdengemaakt, nietaltijdprinten. *1 *2 Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware r omhetbeeldopeencomputer PICTURE ERROR tebekijken. Alsuhetbeeldnog steedsnietkuntbekijken, ishet beeldbestandbeschadigd. 58 NL Fotografeertips Alsunietzekerweethoeudegewenstefoto kuntmaken, raadpleegtudevolgendeinformatie. Objectenop verschillendeafstand Scherpstellen Snelbewegendonderwerp "Scherpstellen op het onderwerp" · Een foto maken van een onderwerp dat niet in het midden van het scherm staat Nadatuheeftscherpgesteldopeenobject datzichopdezelfdeafstandalshetonderwerp bevindt, kadreertudeopnameenmaakt udefoto. Deontspanknophalfindrukken(Blz. 16) AF-vergrendeling(p. 19) · Zet [AF MODE] (Blz. 31) op [iESP] · Een foto maken van onderwerpen waarop moeilijk automatisch kan worden scherpgesteld Indevolgendegevallensteltuscherpopeen object(doordeontspanknophalfintedrukken) methoogcontrastopdezelfdeafstandvan hetonderwerp, waarnaudefotokadreert endeopnamemaakt. Hetonderwerpstaatnietinhet middenvanhetbeeld Onderwerpenmet weinigcontrast Alszeerheldereonderwerpen inhetmiddenvanhet schermstaan Objectzonderverticalelijnen*1 *1 Ukuntdeopnameookkadrerendoordecamera verticaaltehoudenomscherptestellen, waarna uterugkeertnaardehorizontalepositie omdefototenemen. NL 59 Cameratrilling "Foto's nemen (of films opnemen) zonder cameratrilling" · Foto's maken met belichtingscorrectie (Blz. 22) Regeldehelderheidbijterwijluhetscherm bekijktomdefototemaken. Alsufoto's maaktvanwitteonderwerpen(bijv. sneeuw), zijndebeeldenmeestaldonkerderdanhet eigenlijkeonderwerp. GebruikdeknopFom indepositieve(+)richtingbijteregelen, zodat dewittetintenovereenkomenmetderealiteit. Alsudaarentegenfoto'sneemtvanzwarte onderwerpen, regeltubijindenegatieve(-) richting. · Maak foto's met [IMAGE STABILIZER] (Blz. 31) Alseenfotowordtgenomenvaneen onderwerpindeschaduw, verschuiftdeCCD*1 omcameratrillingtecompenseren, zelfsals deISO-gevoeligheidnietwerdverhoogd. [. . . ] DatumentijdX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 44 Decamerainschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16 . DIGITALZOOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DISMOVIEMODE(videobeelden). . . . . . . . . . . . . 31 DPOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . DRAMATICEYE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 DRIVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DUALTIME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 E EASYPRINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . EenfotouitsnijdenP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 51 Enkelbeeldfotografereno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS MMF-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS MMF-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag