Gebruiksaanwijzing OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8. Wij hopen dat dit OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8 te teleladen.


OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2143 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhetbelangvanvoortdurendeverbeteringenvanhetproductbehoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatiebijtewerkenofaantepassen. Deafbeeldingenvanhetschermendecamerazijntijdensdeontwikkeling vanhettoestelvervaardigdenkunnenopkleinepuntenafwijkenvanhet toestel dat u in handen hebt. Tenzij anders vermeld geldt de uitleg bij dezeillustratiesvoordeFE-5010/X-915. Stap 1 Camerariem LI-42Blithium-ionbatterij LI-41Cbatterijlader Inhoud van de doos controleren Digitalecamera OLYMPUSMaster2 cd-rom Anderenietafgebeeldeaccessoires:Handleiding(dezehandleiding), garantiekaart. USB-kabel AV-kabel microSD-koppeling Stap 2 4 Stap 3 5 De camera gereedmaken "Decameragereedmaken"(blz. 10) Fotograferen en beelden weergeven "Fotograferen, weergevenenwissen"(blz. 14) Stap Stap Gebruik van de camera "Driesoorteninstellingen"(blz. 3) Printen "Directprinten(PictBridge)"(blz. 35) "Printreserveringen(DPOF)"(blz. 38) Inhoud Namen van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hiermeewordenbeeldengeprint opbasisvandeprintreserveringen ophetkaartje. Debeschikbareinstellingenvoor[BORDERLESS] zijnafhankelijkvandeprinter. Als[STANDARD]wordtgeselecteerdin stap4en5, wordthetbeeldgeprintmet destandaardinstellingenvandeprinter. PRINT ALLPRINT MULTIPRINT 100-0004 IN 4 SINGLEPRINT PRINT OK MORE 6 7 Gebruik mn om een beeld te selecteren. Druk op k om een printreservering voor het weergegeven beeld uit te voeren. Druk op l om de gedetailleerde printerinstellingen voor het huidige beeld in te stellen. Gedetailleerde printerinstellingen instellen 1Gebruikklmnomeenbeeldte selecteren, endrukopdeknopB. PRINT INFO ALLINDEX PRINTORDER*1 *1 [PRINTORDER]isenkelbeschikbaar alsprintreserveringenwerdenuitgevoerd. "Printreserveringen(DPOF)"(blz. 38) 4 Gebruik kl om [SIZE] (submenu 3) te selecteren en druk op n. Alshetscherm[PRINTPAPER]nietwordt weergegeven, danzijndeopties[SIZE], [BORDERLESS]en[PICS/SHEET]ingesteld opdestandaardinstellingenvandeprinter. PRINTPAPER <x DATE FILE NAME P 1 WITHOUT WITHOUT SIZE STANDARD BORDERLESS STANDARD EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK 3 NL Submenu Submenu <× 0tot10 Toepassing Hiermeesteltuhet aantalprintsin. Alsu[WITHOUT] selecteert, wordtde bestandsnaamniet ophetbeeldgeprint. PRINT PRINT CANCEL DATE WITH/ WITHOUT BACK MENU SET OK 10 Gebruik kl om [PRINT] te WITH/ FILENAME WITHOUT selecteren en druk op de knop B. [ALLPRINT], wordthetscherm[PRINTINFO] weergegeven. Als[OPTIONSET]isgeselecteerdindemodus Alshetprintenvoltooidis, wordthetscherm PRINT MODE SELECT P Hiermeewordteen (Gaatnaarhet deelvanhetbeeld instelscherm. ) geselecteerddat uwenstteprinten. PRINT Een beeld uitsnijden [P] 1Gebruikdezoomknoppenomdegrootte vanhetuitsnijkadertebepalen, gebruik klmnomhetkaderteverplaatsen endrukdanopdeknopB. ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK Printen annuleren 1Als[TRANSFERRING]wordtweergegeven, druktuopdeknopBengebruikt uklom[CANCEL]teselecteren, waarnaunogmaalsopdeknopBdrukt. WT Uitsnij- kader SET OK 2Gebruikkl om[OK]teselecteren endrukopdeknopB. P IN TRANSFERRING PRINT CANCEL OK CONTINUE OK CANCEL BACK MENU CANCEL SET OK SET OK 8 Herhaal indien nodig stap en om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [SINGLEPRINT]. 12 Als de melding [REMOVE USB CABLE] verschijnt, koppelt u de USB-kabel los tussen de camera en de printer. 9 NL 3 Printreserveringen (DPOF*1) Bijprintreserveringenwordenhetaantalprints endeinstellingvoorhetafdrukkenvande datumopgeslageninhetbeeldophetkaartje. Deprintskunnenopdiemaniereenvoudig wordengemaaktopeenprinterofineen fotospeciaalzaakdieDPOFondersteunt, want deprintreserveringenophetkaartjekunnen zondercomputerofcamerawordengebruikt. *1 4 Gebruik mn om het beeld te selecteren waarvoor u printreserveringen wenst in te stellen. Druk op de knop B. X DPOFiseenstandaardomautomatische printinformatievandigitalecamera'sopteslaan. NO DATE TIME Printreserveringenkunnenenkelworden ingesteldvoordebeeldenophetkaartje. Plaatseenkaartjemetopgenomenbeelden indecameravooruprintreserveringenmaakt. HetismogelijkdatDPOF-reserveringendie werdeningesteldmeteenandereDPOFcamera, metdezecameranietgewijzigd kunnenworden. Eventuelewijzigingenmoet udanaanbrengenmethetoorspronkelijke apparaat. AlsunieuweDPOF-reserveringen metdezecameramaakt, wordende reserveringengewistdiemethetandere apparaatwerdengemaakt. · Wisongewenstebeelden. *1 Probleem met het kaartje · Vervanghetkaartje. · Wisongewenstebeelden. *1 Probleem met het kaartje · Gebruikklom[CLEAN CARD]teselecterenendruk opdeknopB. Neemhet kaartjeuitdecamera, veeghet contactvlak(blz. 47)schoon meteenzachte, drogedoek ensteekhetkaartjeopnieuw indecamera. · Gebruikklom[FORMAT] teselecterenendrukopde knopB. Gebruikdaarna klom[YES]teselecteren drukopdeknopB. *2 Probleem met het interne geheugen Gebruikklom[MEMORY FORMAT]teselecterenendruk opdeknopB. Gebruikdaarna klom[YES]teselecteren drukopdeknopB. *2 Probleem met het interne geheugen/kaartje Neemfoto'svooruzebekijkt. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware omhetbeeldopeencomputer tebekijken. Alsuhetbeeldnog steedsnietkuntbekijken, ishet beeldbestandbeschadigd. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware omhetbeeldopeencomputer tebewerken. CARD-COVER OPEN g BATTERY EMPTY Bedieningsprobleem Sluithetklepjevanhet batterijcompartiment/ hetkaartje. Verbindingsprobleem Sluitdecameraopdejuiste wijzeaanopdecomputer ofprinter. Printerprobleem Keerterugnaareentoestand waarindeprinterkanworden gebruikt. Printerprobleem Schakeldecameraendeprinter uit, controleeroferproblemen metdeprinterzijnenschakel destroomtoevoerweerin. q CARD ERROR q WRITE PROTECT NO CONNECTION > MEMORY FULL NO PAPER q CARD FULL NO INK JAMMED SETTINGS CHANGED*3 CARD SETUP CLEAN CARD FORMAT SET OK PRINT ERROR MEMORY SETUP IN Probleem met het geselecteerde beeld r *4 CANNOT PRINT Gebruikeencomputerom defoto'steprinten. Brengbelangrijkebeeldenovernaareencomputer voordatubeeldengaatwissen. *3 Ditberichtverschijntbijvoorbeeldalsdepapierlade vandeprinterwerdverwijderd. Bediendeprinter nietterwijluinstellingenopdecameramaakt. [. . . ] Maaka. u. b. gebruikvanhetinzamelsysteem datinuwlandbeschikbaarisvoordeafvoer vanditproduct. Ditsymbool[eendoorgekruisteverrijdbare afvalbakvolgensRichtlijn2006/66/EGbijlage II]geeftaandatindeEU-landenafgedankte batterijenapartmoetenwordeningezameld. Gooidebatterijena. u. b. nietbijhetgewone huisvuil. Maaka. u. b. gebruikvanhet inzamelsysteemdatinuwlandbeschikbaar isvoordeafvoervanoudebatterijen. Waarschuwing Fotograferenofgebruikvanmateriaal waarophetauteursrechtvantoepassing iskanschendingvanhetauteursrecht betekenen. Olympusaanvaardtgeenenkele aansprakelijkheidvoorongeautoriseerd fotograferen, voorhetgebruikvandeapparatuur ofvoorhandelingendieinstrijdzijnmetde rechtenvanbelanghebbenden. Gebruik uitsluitend toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader Betreffende het copyright Allerechtenvoorbehouden. Nietsvandit geschrevenmateriaalofvandezesoftware magzondervoorafverkregenschriftelijke toestemmingvanOlympusopgeenenkelewijze oflangswelkeelektronischeofmechanische wegdanook, metinbegripvanfotokopiëren, hetlangselektronischewegvastleggen enhetgebruikvaninformatieopslagen informatiezoeksystemen, wordengebruikt ofgereproduceerd. Olympusaanvaardt geenenkeleaansprakelijkheidvoordein dezehandleidingofindesoftwarebesloten informatie, ofvoorschadediekanvoortvloeien uithetgebruikvandeindezehandleidingof indesoftwarebesloteninformatie. Olympus behoudtzichhetrechtvoordeuitvoeringende inhoudvandezehandleidingtewijzigenzonder voorafgaandekennisgevingofenigeverplichting. Weadviserenuomuitsluitenddeoriginele toepassingsgerichteoplaadbarebatterijen enbatterijladervanOlympusbijdezecamera tegebruiken. Hetgebruikvannietoriginele oplaadbarebatterijenen/ofbatterijladerkanbrand ofpersoonlijkletselveroorzakenalsgevolgvan lekken, verhitting, ontbrandingofbeschadigingvan debatterij. Olympussteltzichnietaansprakelijk voorongelukkenofbeschadigingendievoortkomen uithetgebruikvanbatterijenen/ofbatterijladerdie geenorigineleOlympus-accessoirezijn. Garantiebepalingen 1 Indienditproductgebrekenvertoont, hoewelhetopdejuistewijzegebruiktwordt (inovereenstemmingmetdemeegeleverde documentatie"Veiligheidswaarschuwingen" endegebruiksaanwijzingen), wordtditproduct, gedurendeeenperiodevantweejaarvanaf dedatumvanaankoop, bijeengeautoriseerde Olympus-dealerbinnenhetzakengebiedvan OlympusImagingEuropaGmbHzoalsbepaaldop dewebsite:http://www. olympus. com, gerepareerd of, naardekeuzevanOlympus, kosteloos vervangen. Vooraanspraakopdezegarantiedient deklant, voorafloopvandegarantieperiodevan tweejaar, hetproductendezegarantieverklaring meetenemennaardedealerwaarhetproduct aangeschaftisofiedereandereservicedienstvan OlympusbinnenhetzakengebiedvanOlympus ImagingEuropaGmbHzoalsbepaaldopde website:http://www. olympus. com. Tijdensde WorldWideWarranty-periodevanéénjaarkan deklanthetproductterugbrengennaariedere servicedienstvanOlympus. Leteropdatniet inallelandeneendergelijkeservicedienstvan Olympusgevestigdis. NL 3 2 Deklantdienthetproductopeigenrisiconaar dedealerofdegeautoriseerdeservicedienstvan Olympustebrengenenhijdraagtzelfdekosten dieontstaanbijhettransportvanhetproduct. 3 Dezegarantiegeldtnietinonderstaande gevallen. Deklantiszelfverantwoordelijkvoor dereparatiekosten, zelfsindiendezegebreken optredentijdensdehierbovenvermelde garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75MM F1.8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag