Gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-26. Wij hopen dat dit OLYMPUS FE-26 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS FE-26 te teleladen.


OLYMPUS FE-26 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1464 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS FE-26 (2205 ko)
   OLYMPUS FE-26 FE-26 MANUAL DE INSTRUES (1877 ko)
   OLYMPUS FE-26 FE-26 MANUEL D'INSTRUCTIONS (2377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS FE-26

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA FE-26/X-21 Handleiding WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Lees voordatuuwnieuwecameragaatgebruikendezehandleidingaandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van decamerateverzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaats zodatuhemooklaternogeenskuntraadplegen. Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkele proefopnamentemakenteneindeumetuwcameravertrouwdtemaken. In het belang van de voortdurende verbetering van onze producten, behoudtOlympuszichhetrechtvoordeindezehandleidinggepubliceerde informatiebijtewerkenofaantepassen. Deafbeeldingenvanhetschermendecamerazijntijdensdeontwikkeling vanhettoestelvervaardigdenkunnenafwijkenvanhettoesteldatuin handenhebt. [. . . ] · Wisongewenstebeelden. *1 Probleem met het kaartje · Vervanghetkaartje. · Wisongewenstebeelden. *1 Probleem met het kaartje · Gebruikklom[CLEAN CARD]teselecterenendruk opdeknopB. Neemhet kaartjeuitdecamera, veeghet contactvlak(blz. 45)schoon meteenzachte, drogedoek ensteekhetkaartjeopnieuwin decamera. · Gebruikklom[FORMAT] teselecterenendrukopde knopB. Gebruikdaarna klom[YES]teselecteren drukopdeknopB. *2 Probleem met het interne geheugen Gebruikklom[MEMORY FORMAT]teselecterenendruk opdeknopB. Gebruikdaarna klom[YES]teselecteren drukopdeknopB. *2 Probleem met het interne geheugen/kaartje Neemfoto'svooruzebekijkt. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware omhetbeeldopeencomputer tebekijken. Alsuhetbeeldnog steedsnietkuntbekijken, ishet beeldbestandbeschadigd. Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware omhetbeeldopeencomputerte bewerken. NO INK CARD-COVER OPEN g BATTERY EMPTY Bedieningsprobleem Sluithetklepjevanhet batterijcompartiment/hetkaartje. Verbindingsprobleem Sluitdecameraopdejuistewijze aanopdecomputerofprinter. q CARD ERROR q WRITE PROTECT NO CONNECTION > MEMORY FULL NO PAPER Printerprobleem Legpapierindeprinter. Printerprobleem Keerterugnaareentoestand waarindeprinterkanworden gebruikt. Printerprobleem Schakeldecameraendeprinter uit, controleeroferproblemen metdeprinterzijnenschakelde stroomtoevoerweerin. q CARD FULL CARD SETUP JAMMED SETTINGS CHANGED*3 CLEAN CARD FORMAT SET OK PRINT ERROR MEMORY SETUP IN POWER OFF MEMORY FORMAT SET OK Probleem met het r geselecteerde beeld CANNOT PRINT*4 Gebruikeencomputeromde foto'steprinten. Brengbelangrijkebeeldenovernaareencomputer voordatubeeldengaatwissen. *3 Ditberichtverschijntbijvoorbeeldalsdepapierlade vandeprinterwerdverwijderd. Bediendeprinter nietterwijluinstellingenopdecameramaakt. *4 Dezecamerakanbeeldendiemeteenandere camerawerdengemaakt, nietaltijdprinten. *1 *2 L NO PICTURE r PICTURE ERROR r THE IMAGE CANNOT BE EDITED NL 41 Fotografeertips Alsunietzekerweethoeudegewenste fotokuntmaken, raadpleegtudevolgende informatie. Snelbewegendonderwerp Scherpstellen "Scherpstellen op het onderwerp" Een foto maken van een onderwerp dat niet in het midden van het scherm staat Nadatuheeftscherpgesteldopeenobjectdatzich opdezelfdeafstandalshetonderwerpbevindt, kadreertudeopnameenmaaktudefoto. Drukdeontspanknophalfin(blz. 14) Hetonderwerpstaatnietinhet middenvanhetbeeld Cameratrilling "Foto's nemen zonder cameratrilling" Zet [AF MODE] (blz. 26) Decameravolgtautomatischdebewegingenvan hetonderwerpzodatervoortdurendopwordt scherpgesteld. Foto's maken met de stand h (blz. 17) Destandj(SPORT)werktmeteenkorte sluitertijdenkandecameraonscherptevaneen bewegendonderwerpverminderen. Een foto maken van onderwerpen waarop moeilijk automatisch kan worden scherpgesteld Indevolgendegevallensteltuscherpopeen object(doordeontspanknophalfintedrukken) methoogcontrastopdezelfdeafstandvanhet onderwerp, waarnaudefotokadreertende opnamemaakt. Foto's maken met hoge ISO-gevoeligheid AlsueenhogeISO-gevoeligheidselecteert, kunt ufoto'snemenmeteenhogesluitertijd, zelfsop plaatsenwaarugeenflitsermaggebruiken. [ISO](blz. 25) Belichting (helderheid) Onderwerpenmetweinig contrast "Beelden maken met de juiste helderheid" Fotograferen met [FACE DETECT] (blz. 26) Dejuistebelichtingwordtverkregenvooreen gezichtdatzichintegenlichtbevindt, enhet gezichtwordtopgehelderd. Alszeerheldereonderwerpen inhetmiddenvanhetscherm staan Beelden nemen met [FILL IN] (blz. 19) flitser Eenonderwerpdatzichintegenlichtbevindt, wordtopgehelderd. Foto's maken met belichtingscorrectie (blz. 20) Objectzonderverticalelijnen*1 Regeldehelderheidbijterwijluhetschermbekijkt omdefototemaken. Alsufoto'smaaktvanwitte onderwerpen(bijv. sneeuw), zijndebeelden meestaldonkerderdanheteigenlijkeonderwerp. GebruikdeknopFomindepositieve(+)richting bijteregelen, zodatdewittetintenovereenkomen metderealiteit. Alsudaarentegenfoto'sneemt vanzwarteonderwerpen, regeltubijinde negatieve(-)richting. *1 Ukuntdeopnameookkadrerendoordecamera verticaaltehoudenomscherptestellen, waarnau terugkeertnaardehorizontalepositieomdefotote nemen. Objectenopverschillende afstand 42 NL Kleurschakering "Foto's maken met kleuren in dezelfde schakering als in de realiteit" Tips voor weergave Beelden weergeven "Beelden in het interne geheugen en op het kaartje weergeven" Foto's maken door [WB] te selecteren (blz. 25) Indemeesteomgevingenkuntunormaal gesprokendebesteresultatenverkrijgeninde instellingAUTO, maarvoorsommigeonderwerpen kuntuexperimenterenmetandereinstellingen. (Ditgeldtbijvoorbeeldvooreenzonnescherm bijhelderehemel, gemengdenatuurlijkeen kunstmatigelichtinstellingenenz. ) Verwijder het kaartje wanneer u beelden bekijkt uit het interne geheugen. "DebatterijenendexD-PictureCardTM (afzonderlijkverkocht)indecameraplaatsen" (blz. 10) gebruiken(afzonderlijkverkocht)"(blz. 11) Beelden nemen met [FILL IN] (blz. [. . . ] Merkopdatdezegarantieeenaanvullingvormt opengeeninvloedheeftopdehierboven vermeldewettelijkerechtenvandeklant. " 2 Dezegarantiegeldtnietinonderstaande gevallen. Deklantiszelfverantwoordelijkvoor dereparatiekosten, zelfsindiendezegebreken optredentijdensdehierbovenvermelde garantieperiode. lkgebrekdatoptreedtwegens E onoordeelkundiggebruik(zoalshandelingendie nietwordengenoemdinVoorzichtiggebruikof anderedelenvandegebruiksaanwijzing, etc. ). lkgebrekdatoptreedtwegenseenreparatie, E wijziging, reiniging, etc. dienietisuitgevoerd doorOlympusofeengeautoriseerde servicedienstvanOlympus. Gebrekenofbeschadigingendieontstaanbij hettransporteren, doorvallen, stoten, etc. na aankoopvanhetproduct. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS FE-26

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS FE-26 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag