Gebruiksaanwijzing OLYMPUS E€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS E€. Wij hopen dat dit OLYMPUS E€ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS E€ te teleladen.


OLYMPUS E€ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3168 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS E€ (3888 ko)
   OLYMPUS E€ (7658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS E€

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Omdat de in deze handleiding getoonde illustraties tijdens de ontwikkeling van de camera werden vervaardigd is het mogelijk dat deze afwijken van het uiteindelijke product. Voor klanten in Europa Het waarmerk "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie voor wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. Camera's voorzien van het waarmerk "CE" zijn bedoeld voor verkoop in Europa. Handelsmerken · IBM is een wettig gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. · Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. · Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn wettig gedeponeerde handelsmerken en / of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. [. . . ] e) Het apparaat een duidelijk afwijkend prestatiepatroon laat zien. NL 7 Veiligheidsmaatregelen Vervangende onderdelen ­ Moeten onderdelen worden vervangen, overtuig u er dan van dat het service center uitsluitend onderdelen gebruikt met dezelfde karakteristieke eigenschappen als de oorspronkelijke onderdelen, zoals geadviseerd door de fabrikant. Onoordeelkundig vervangen van onderdelen kan brand veroorzaken, een elektrische schok tot gevolg hebben of andere gevaarlijke situaties doen ontstaan. Veiligheidscontrole ­ Vraag het servicepersoneel na een uitgevoerde reparatie een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u kunt vaststellen dat het apparaat naar behoren functioneert. WAARSCHUWING Fotograferen of gebruik van materiaal waarop het auteursrecht van toepassing is kan schending van het auteursrecht betekenen. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd fotograferen, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden. Iets over het auteursrecht Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van de software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Olympus in welke vorm of op welke manier dan ook ­ elektronisch, mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren en opnemen of door het gebruik van welke soort informatie opslag- en zoeksystemen ­ worden gereproduceerd of gebruikt. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijk ten aanzien van het gebruik van de in dit geschreven materiaal of in de software besloten informatie, of voor schade die voortvloeit uit de daarin besloten informatie. Olympus behoudt zich het recht voor de eigenschappen en de inhoud van deze publicatie of van de software zonder enige verplichting van de fabrikant of voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voorzorgsmaatregelen bij de omgang met batterijen Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of elektrische schokken of verbandingen veroorzaken. GEVAAR · Gebruik uitsluitend NiMH-batterijen (in sommige landen meegeleverd met de camera) van het merk Olympus en het daarbij passende laadapparaat. · Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur. · Tref maatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met andere metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, enzovoort. · Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen zoals bijvoorbeeld in een afgesloten auto in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort. 8 NL Veiligheidsmaatregelen · Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd raken. Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen of op een of andere manier aan te passen, bijvoorbeeld door er aan te solderen, enzovoort. Als tijdens weergeven van beelden de monitor langdurig achtereen ingeschakeld is. Door in de stand Fotograferen herhaaldelijk automatisch scherp te stellen door de ontspanknop half in te drukken. De gebruiksduur van de batterijen is sterk afhankelijk van het fabrikaat van de batterijen, de lichtomstandigheden, enzovoort. Zet u een uitgeputte batterij in de camera, dan schakelt de camera uit zonder eerst voor de ladingstoestand van de batterij te waarschuwen. 14 NL INSCHAKELEN VAN DE CAMERA 1 Zet de functieknop in de stand h en schuif de cameraschakelaar in de stand ON. Oranje LED Cameraschakelaar Functieknop Ingestelde fotofunctie Indicatie batterijlading De lenskap schuift open. De oranje LED op het camerahuis licht op. 2288 1712 Opmerking Wordt de camera gedurende circa dertig (30) seconden niet gebruikt, dan wordt de camera, om de batterij te sparen, automatisch in de sluimerstand gezet en werkt dan niet meer. Om de camera weer te activeren, drukt u op de knop l of op de ontspanknop. Wordt de camera daarna nog eens dertig (30) minuten niet gebruikt, dan wordt de camera automatisch helemaal uitgeschakeld. Om de camera daarna weer te kunnen gebruiken moet u hem opnieuw inschakelen (ON). Wordt de camera langdurig achtereen gebruikt, dan zal de temperatuur in het inwendige van de camera stijgen. Als dat gebeurt, is het mogelijk dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld. In dat geval wacht u enige tijd voordat u de camera weer gebruikt. NL 15 INSCHAKELEN VAN DE CAMERA Als u de camera voor het eerst inschakelt Datum en tijd instellen Gebruikt u de camera voor het eerst dan verschijnt in de monitor de melding "Y/M/D", op u er op te wijzen dat u niet moet vergeten datum en tijd in te stellen. [. . . ] ONDERDRUKKEN VAN RODE OGEN ­ Onderdrukt het verschijnsel rode ogen door voordat de opname gemaakt wordt een aantal inleidende flitsen af te geven waardoor de oogpupillen zich samentrekken. Deze functie is bedoeld voor het fotograferen van onderwerpen in tegenlicht. Deze flitser is bedoeld voor situaties waarin flitsen niet is toegestaan. FLASH MODE AUTO ! # $ a. Selecteer de gewenste flitserfunctie door op [ of \ te drukken en druk dan op de OK-knop i. SELECT GO NL 19 BEELDEN WEERGEVEN 1 Druk op de weergaveknop k. Knop Fotograferen Groene LED Knop Weergeven 5 De groene LED op de camera licht op en de camera staat in de stand Weergeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS E€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS E€ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag