Gebruiksaanwijzing OLYMPUS Μ-9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS Μ-9000. Wij hopen dat dit OLYMPUS Μ-9000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS Μ-9000 te teleladen.


OLYMPUS Μ-9000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3647 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS Μ-9000 (3933 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS Μ-9000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA STYLUS-9000/µ-9000 Handleiding NL · WijdankenuvoordeaanschafvandezedigitaleOlympus-camera. Lees voordatuuwnieuwecameragaatgebruikendezehandleidingaandachtig dooromuvanoptimaleprestatiesenvaneenlangegebruiksduurvande camerateverzekeren. Bewaardezehandleidingopeenveiligeplaatszodat uhemooklaternogeenskuntraadplegen. · Voordatubelangrijkeopnamengaatmaken, doetuergoedaaneerstenkele proefopnamentemakenteneindeumetuwcameravertrouwdtemaken. · Inhetbelangvanvoortdurendeverbeteringenvanhetproductbehoudt Olympuszichhetrechtvoordeindezehandleidinggepubliceerdeinformatie bijtewerkenofaantepassen. · Deafbeeldingenvanhetschermendecamerazijntijdensdeontwikkeling vanhettoestelvervaardigdenkunnenafwijkenvanhettoesteldatuin handenhebt. NL Stap1 De inhoud van de doos controleren Camerariem LI-50Blithium-ionbatterij LI-50C-batterijlader Digitalecamera USB-kabel AV-kabel OLYMPUSMaster2cd-rom microSD-koppeling Anderenietafgebeeldeaccessoires:Handleiding(dezehandleiding), garantiekaart Deinhoudkanvariërennaarplaatsvanaankoop. Stap2 De camera gereedmaken "Decameragereedmaken"(Blz. 11) Stap3 Fotograferen en beelden weergeven "Fotograferen, weergevenenwissen"(Blz. 16) Stap4 Gebruik van de camera "Driesoorteninstellingen"(Blz. 4) Stap5 Printen "Directprinten(PictBridge)"(Blz. 47) "Printreserveringen(DPOF)"(Blz. 50) Inhoud Namen van onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Selecteer [<] of [U]en druk op de knop n. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED NO DATE TIME 3 SET OK BACK MENU 5 Gebruik kl om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop n. Toepassing Hiermeewordtenkelhetbeeld geprint. Hiermeewordthetbeeldsamenmet hettijdstipvanfotograferengeprint. PRINT ORDER 1 ( 1) RESET KEEP Submenu NO DATE TIME BACK MENU SET OK 4 Gebruik kl om [RESET] te selecteren en druk op de knop n. SET CANCEL BACK MENU SET OK 6 Gebruik kl om [SET] te selecteren en druk op de knop n. NL 1 Annuleren van de printreserveringsgegevens van geselecteerde foto's 1 2 3 4 Voer stap 1 en uit van "Annuleren van alle printreserveringsgegevens" (Blz. Gebruik mn om het beeld te selecteren met de printreservering die u wenst te annuleren. Gebruik kl om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop n. · Deinstellingenwordentoegepastopde resterendebeeldenmetprintreserveringen. 5 6 7 Gebruik kl om [SET] te selecteren en druk op de knop n. NL OLYMPUS Master 2 gebruiken Systeemvereisten en installatie van OLYMPUS Master 2 InstalleerdeOLYMPUSMaster2software aandehandvandemeegeleverde installatiegids. Windows Alsdecomputerdecameradetecteert, verschijnteenmeldingomaantegevendatde instellingvoltooidis. Bevestigdemeldingen klikop"OK". Decomputerherkentdecamera nualsRemovableDisk(verwisselbareschijf). Camera aansluiten op een computer Macintosh AlsiPhotogestartis, sluituiPhotoafenstart uOLYMPUSMaster2. Terwijldecameraaangeslotenisopde computer, kuntudefotofunctiesniet gebruiken. DecameraviaeenUSB-hubopeencomputer aansluitenkanleidentotinstabielewerking. Als[MTP]ingesteldisvoorhetsubmenudat verschijntwanneeruopndruktnadatu[PC] heeftgeselecteerdinstap3, kunnende beeldennietwordenovergezetnaareen computermetbehulpvanOLYMPUSMaster2. 1 2 Controleer of de camera uitgeschakeld is. · Demonitorisuitgeschakeld. Camera aansluiten op een computer. · Decamerawordtautomatischingeschakeld. Multiconnector OLYMPUS Master 2 starten USB-kabel(meegeleverd) 1 Dubbelklik op het pictogram OLYMPUS Master . Windows verschijntophetbureaublad. Klepjeoverdeconnector USB Macintosh verschijntindemapOLYMPUSMaster2. · Alsdesoftwareisgestart, verschijnteen bladervenster. AlsuOLYMPUSMaster2voorheteerstna deinstallatiestart, verschijnendeschermen "DefaultSettings"en"Registration". Gate werkvolgensdeaanwijzingenophetscherm. PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK ZoekdeUSB-poortaandehandvande handleidingvanuwcomputer. 3 Gebruik kl om [PC] te selecteren en druk op de knop n. · Decomputerdetecteertdecameraautomatisch alsnieuwapparaatwanneerdecameravoorhet eerstwordtaangesloten. NL OLYMPUS Master 2 gebruiken AlsOLYMPUSMaster2gestartis, verschijnt deQuickStart-gebruiksaanwijzingophet scherm, zodatudecameraprobleemloos kuntbedienen. AlsdeQuickStartgebruiksaanwijzingnietwordtweergegeven, kliktuop indewerkbalkomde gebruiksaanwijzingopteroepen. Voormeerinformatieoverhetgebruik raadpleegtudehelpgidsbijdesoftware. Beelden overzetten en opslaan zonder gebruik te maken van OLYMPUS Master 2 DezecameraiscompatibelmetUSBMass StorageClass. Ukuntdebeeldgegevens naaruwcomputeroverzettenenzeopuw computeropslaanterwijldecameraende computerverbondenzijn. Systeemeisen Windows : indows2000Professional/ W XPHomeEdition/ XPProfessional/Vista Macintosh: acOSXv10. 3ofeen M latereversie AlsuwcomputeronderWindowsVistadraait enals[MTP]isingesteldvoorhetsubmenu datverschijntwanneeruopndruktnadat u[PC]heeftgeselecteerdinstap3van "Decameraaansluitenopeencomputer" (Blz. 53), wordtdeWindowsPhotoGallery beschikbaar. ZelfsalseencomputerUSB-poortenheeft, wordtdegoedewerkingindevolgende gevallentochnietgewaarborgd. · ComputersmetUSB-poortendie geïnstalleerdzijnmetbehulpvan eenuitbreidingskaartenz. · Computerszondereenaffabriek geïnstalleerdbesturingssysteem enzelfgebouwdecomputers. NL Handige tips Alsdecameranietwerktzoalsverwachtofals ereenfoutmeldingophetschermverschijnten unietzekerweetwatumoetdoen, raadpleegt udevolgendeinformatieomhetprobleem teverhelpen. Monitor "Onduidelijk beeld" · Erkanzichcondensatie*1gevormdhebben. Schakeldecamerauitenwachttotde camerazichaangepastheeftaande omgevingstemperatuurendroogisvoor ufoto'sneemt. *1 Erkunnenzichdauwdruppeltjesvormenin decameraalshijplotsvaneenkoudeplaats naareenwarme, vochtigeruimtewordt verplaatst. Storingen opheffen Batterij "De camera werkt niet, zelfs als de batterij geplaatst is" · Plaatsdeopgeladenbatterijindejuisterichting. "Debatterijopladen"(Blz. 11), "Debatterijende xD-PictureCardTM(afzonderlijkverkocht)inde cameraplaatsen"(Blz. 12) · Deprestatiesvandebatterijkunnentijdelijk lagerliggenwegensdelagetemperatuur. Neemdebatterijuitdecameraenwarmdeze opdoorhaareentijdjeinuwzaktehouden. "Verticale lijnen op het scherm" · Erkunnenverticalelijnenophetscherm verschijnenalsdecameraopeenzeerhelder onderwerpbijhelderehemelwordtgericht. Delijnenverschijnenechternietinhet uiteindelijkebeeld. "Het licht wordt in de foto gevangen" · Alsueenfotoneemtindonkeresituaties, kunnenerweerkaatsingenvandeflitser zichtbaarzijnophetstofindelucht. X Kaart/intern geheugen "Er verschijnt een foutmelding" "Foutmelding"(Blz. 56) Functie Datum en tijd Y MD TIME "De instellingen voor datum en -- -- kerenM ---- -- tijd -Y terug naar de standaardinstelling" D Ontspanknop "Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt" · Sluimerstandannuleren. Omdebatterijtesparengaatdecamera automatischnaardesluimerstandenwordtde monitoruitgeschakeldalsdecameragedurende 3minutennietwordtbediendterwijlhij ingeschakeldis. Erwordtgeenopname gemaaktindezestand, zelfsnietalsde ontspanknophelemaalwordtingedrukt. Bediendezoomknopofeenandereknop omdecamerauitdesluimerstandtehalen, voordatueenfotomaakt. Alser15minuten niksgebeurtmetdecamera, gaatdeze automatischuit. Drukopden-knop omdecamerainteschakelen. · Wachttot#(flitserwordtopgeladen)nietmeer knippertvoordatufoto'smaakt. · Alsdebatterijgedurendeongeveer1dag*2uit CANCEL MENU decamerawordtgehaald, kerendeinstellingen voordedatumendetijdterugnaarde standaardinstellingenenmoetudeze informatiedusopnieuwinstellen. *2 Detijdsduurvoordeinstellingvoordatum entijdterugkeertnaardestandaardinstelling, isafhankelijkvandeoplaadtoestandvan debatterij. "Datumentijdinstellen"(Blz. 14) Overige "Er zijn geluiden hoorbaar binnenin de camera in de stand Standby fotograferen" · Wanneerdeautomatischescherpstelfunctiein werkingtreedt, ishetmogelijkdatdelensgeluid maakt, zelfswanneerudecameranietbedient. NL Foutmelding Alséénvandevolgendemeldingenopde monitorverschijnt, probeertudeaangegeven oplossinguit. Foutmelding r THE IMAGE CANNOT BE EDITED Oplossing Probleem met het geselecteerde beeld Gebruikretoucheringssoftware omhetbeeldopeencomputer tebewerken. Bedieningsprobleem Sluithetklepjevanhet batterijcompartiment/hetkaartje. Verbindingsprobleem Sluitdecameraopdejuistewijze aanopdecomputerofprinter. [. . . ] CAMERAMENUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 CLEARSKIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Close-upweergaveU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 COLOR1/2/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 COLOREDIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 COMBINEINCAMERA1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COMBINEINCAMERA2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COMBINEINPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COMPRESSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 CUSTOMPRINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 G Geluidopnemen Geluidopnemenbij . stilstaandebeeldenR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Geluidtoevoegen aanstilstaandebeeldenR. . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Gloeilamplicht1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7 NL H Helderheidvandemonitor aanpassens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . Histogramweergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 25 Hoofdmenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 O OLYMPUSMaster2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 53 . Opladenflitser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Optischezoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 I iESP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS Μ-9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS Μ-9000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag