Gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CSE 1835

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CSE 1835. Wij hopen dat dit MC CULLOCH CSE 1835 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MC CULLOCH CSE 1835 te teleladen.


MC CULLOCH CSE 1835 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7393 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MC CULLOCH CSE 1835

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALGEMENE BESCHRIJVING 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Achterste handgreep Handbescherming achter Voorste handgreep Handbescherming voor/kettingremhandel Buitenste kettingspanknop Kettingspanschroef Kettingspanpen Olietankdop Kijkvenster olieniveau Ventilatieopeningen Kabel Gebruiksaanwijzing Schakelaar Schakelaarvergrendeling Ketting Aandrijfschakel Snijschakel Dieptesteller 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) Snijtand Geleider Kettingwielkast Kettingwiel Kettingvanger Zwaardbevestigingsschroef Binnenste kettingbladknop Kettingbladmoer Neuswiel Geleiderkap Veltand Zitting kettingspanpen Smeergat Geleidergroef Moersleutel/schroevendraaier 8, 9, 14 6 10, 15 Voorbeeld-etiket 3 13 7 12 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 2 4 5 11 1 Geluidsvermogen gegarandeerd volgens richtlijn 2000/14/EC Werktuig van Klasse II CE-markering Nominale frequentie Nominaal vermogen Wisselstroom Nominale spanning Type Productcode Bouwjaar Maximale lengte van geleider Naam en adres fabrikant Artikelnummer (Elektrische kettingzaag) Mode Serienummer NEDERLANDS - 1 B. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN Waarschuwing Gebruiksaanwijzing aandachtig lezen Veiligheidslaarzen Richting van de snijtand Altijd met twee handen gebruiken Gevaar voor terugslag Niet blootstellen aan regen of vocht Kettingolie Niet doen … Machine uitschakelen Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine verstelt of schoonmaakt Kans op elektrische schok 2) Elektrische veiligheid a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet geschikt zijn voor het stopcontact. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Helm, gehoorbescherming en veiligheidsbril of vizier Veiligheidshandschoenen Lange veiligheidsbroek tegen snijwonden Rem uitgeschakeld, ingeschakeld Als het snoer beschadigd of doorgesneden is, dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te halen 10 m Houd omstanders uit de buurt niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan stroomschokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Verlengsnoeren en kabels mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Als u een verlengsnoer met dit product wilt gebruiken, mogen alleen de volgende snoerafmetingen worden gebruikt: Model CSE1835, CSE1935S: 2 2 2 - 5, 0 mm : max. Opgerolde of niet afgewikkelde snoeren kunnen oververhit raken en het vermogen van de grasmaaier verminderen. Model CSE2040, CSE2040S: SCHAKELAARVERGRENDELING Op uw machine is een inrichting (fig. 1) gečnstalleerd die, indien niet geactiveerd, verhindert dat de schakelaar kan worden ingedrukt, om per ongeluk starten van de machine te voorkomen. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN OPMERKING: Wanneer de kettingrem is geactiveerd, koppelt een veiligheidsschakelaar de stroom naar de motor af. KETTINGREM BIJ LOSLATEN VAN DE SCHAKELAAR Uw machine is voorzien van een inrichting die de ketting onmiddellijk blokkeert wanneer de schakelaar wordt losgelaten; mocht deze beveiliging niet goed werken dan mag u de machine niet gebruiken en moet u hem direct naar een erkende servicewerkplaats brengen. Dit mechanisme is bedoeld om de achterwaartse kettingbeweging te stoppen wanneer de ketting breekt of uit de groef loopt. Deze situaties kunt u vermijden door ervoor te zorgen dat u de ketting op de juiste wijze spant (Zie hoofdstuk "D. Het loslaten van de kettingrem, terwijl de schakelaar wordt vastgehouden, zal het product starten. 4) machine op de juiste wijze vasthoudt) dat uw linker hand in contact komt met de ketting. Indien de ketting gespannen moet worden draai dan altijd eerst de zwaardbevestigingsmoeren/knop los alvorens de kettingspanschroef/knop bij te stellen; regel de spanning en zet de zwaardbevestigingsmoeren/knop weer vast. STARTEN EN STOPPEN Begin: pak beide handgrepen stevig vast, maak de kettingremhendel los terwijl u ervoor zorgt dat uw hand nog steeds op de voorste handgreep ligt, druk het schakelblok in en houdt dit ingedrukt; druk dan de schakelaar in (u kunt nu het schakelblok loslaten). Indien de machine niet tot stilstand komt, de kettingrem inschakelen, de kabel van het voedingsnet afkoppelen en de machine naar een erkende servicewerkplaats brengen. SMEREN VAN ZWAARD EN KETTING Gebruik nooit afgewerkte olie omdat dit schadelijk is voor u, voor de machine en voor het milieu. Controleer of de olie geschikt is voor de omgevingstemperatuur van de plaats van gebruik: bij lagere temperaturen dan 0°C worden sommige oliesoorten dikker, waardoor de pomp overbelast raakt en schade kan optreden. Neem voor advies over de beste oliesoort contact op met een erkende servicewerkplaats. Een gebrekkige smering kan breuk van de ketting tot gevolg hebben en ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken. De smering van zwaard en ketting wordt door een automatische pomp gegarandeerd. Controleer volgens de aanwijzingen in “Onderhoud“ of de juist hoeveelheid kettingolie wordt afgegeven. Keuze van de kettingolie Gebruik uitsluiten nieuwe olie (speciaal type voor kettingen) met een goede viscositeitsgraad: hij moet een goede kleefkracht hebben en zowel ‘s zomers als ‘s winters goede glij-eigenschappen garanderen. Indien geen kettingolie beschikbaar is kunt u EP 90 transmissie-olie gebruiken. [. . . ] 2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen LWA en het Gegarandeerde Geluidsvermogen LWA komen overeen met de cijfers uit de tabel. 382 2040S EN 61000-3-11 Verklaring van overeenkomstigheid Al naar gelang de kenmerken van het plaatselijke stroomnetwerk kan het gebruik van dit product voor een kort spanningsverlies zorgen, zodra het wordt ingeschakeld. Als de impedantie van uw stroomnetwerk lager is dan de waarde in de tabel (die voor uw model geldt), dan hebt u geen last van dit effect. De waarde van de netwerkimpedantie kan wordt vastgesteld door contact op te nemen met uw elektriciteitsbedrijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MC CULLOCH CSE 1835

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MC CULLOCH CSE 1835 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag