Gebruiksaanwijzing LG WD-1485FDN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG WD-1485FDN. Wij hopen dat dit LG WD-1485FDN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG WD-1485FDN te teleladen.


Mode d'emploi LG WD-1485FDN
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG WD-1485FDN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor de afvalverwerking. Weggooien van het verpakkingsmateriaal Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] Raadpleeg de verpakking van hetwasmiddelvoordejuiste hoeveelheid. Nadat u de wasmachine hebt gestart, beginthetwegenvan het wasgoed. Na ongeveer vijfsecondenwordtde nieuwewastijdaangegeven. Tijdens het wegen van het wasgoed knippert het symbool. Als u het Wool/Silk (wol/zijde), Duvet (dekbed), Rapid 15 (vlugwas), Shirt (overhemden) of Tub Cleaning (trommel schoonmaken) programma kiest, wordt de was niet gewogen. Gebruik van uw wasmachine Drukopde START (start) toets. ewatertoevoer D begint. Wassen Dezoemerklinktwanneerhetprogrammaisafgelopen. ijdeEasyIroning(gemakkelijkstrijken)instellingzalde B trommel de was met onderbrekingen even ronddraaien tot 30 minuten lang of totdat de deur wordt geopend. (ziepagina25) * Voorbeeld) NA-16VX1 aanduiding voor Cotton (katoen) programma odrahetwassenisbegonnen, kunnenhetprogramma, de Z temperatuurendetimertijdnietmeerveranderdworden. Als u een instelling wilt veranderen, moet u de wasmachine uitschakelen en dan opnieuw inschakelen. Hierna kiest u weer een programma, proces, temperatuur en timertijd en daarna drukt u op de START (start) toets. · Instellingen die u tijdens het wassen kunt veranderen U kunt het centrifugetoerental en de instelling voor de Extra Rinse (extra spoelen) en Easy Ironing (gemakkelijk strijken) functie tijdens het wassen veranderen. U kunt het programma niet meer veranderen zodra de spoelgang is begonnen. nederlands - 17 9L. indb 17 2009-11-11 16:25:18 Wassenvanfijnewas (Wool/Silk(wol/zijde)enDelicates(fijnewas)programma's) * ijdezeprogramma'sschommeltdetrommellichtjesvooreenoptimaal B resultaatbijhetwassenvandefijnewas. Wasgoedbestaandeuitfijnewas: Wol/zijde­2kg of minder : Fijne was ­ , 5 kg of minder TipsvoorhetWool/Silk(wol/zijde)programma: Gewichtenbijbenadering: Wollen trui 400 gram Zijden blouse 200 gram Broek 400gram <Fijnewasindetrommel leggen> Welkwasmiddelmoetugebruiken aakritsenenknopendicht. M egdekledingstukkeneenvooreen L op elkaar. * Doe niet te veel was in de trommel ­ dit om hevige trillingen en beschadiging van de wasmachine te voorkomen. ebruik een mild vloeibaar wasmiddel voor wollen G kledingstukken. Andere wasmiddelen kunnen uw kleding beschadigen. kuntgeentijdvoorhetWol/Silk U (wol/zijde) of Tub Clean (trommel schoonmaken) programma instellen. etismogelijkdatdewasmachine H eerder of later dan de ingestelde tijd klaar is, afhankelijk van het type wasgoed en de omstandigheden van de temperatuur, watertoevoer en waterafvoer. ebruikgeenmoeilijkoplosbaar G wasmiddel met de timerfunctie, want dan kan het wasmiddel soms klonteren voordat de was begint. Deingesteldetijdveranderen Druk op de OFF (uit) stroomtoets, dan op de ON (aan) toets en begin vervolgens opnieuw vanaf stap hiernaast. eingesteldetijdannuleren D rukopdeOFF(uit)stroomtoets. D eingesteldetijdcontroleren D rukopdeTIME(tijd)toets. D 1 2 4 5 6 7 Drukopdedeur-openknop 5 3 om de deur te openen. Leg het wasgoed in de trommel. Sluit de deur en druk op de ON (aan) stroomtoets. Draaideprogrammakeuzeknopnaarlinksof rechts omeenprogrammatekiezen. Kieseventueeleenof meerdere optionele functies. roceskeuze(ziepagina24) P ptionelefuncties(ziepagina25) O emperatuur(ziepagina8) T entrifugetoerental(ziepagina8) C Steldetijdindatuwiltdat dewasklaarmoetzijn. Doewasmiddelen wasverzachterinde wasmiddellade. (ziepagina10-11) DrukopdeSTART (start) toets. Dezoemerklinktwanneerhet programma is afgelopen. nederlands - 2 9L. indb 23 2009-11-11 16:25:21 Individuele wasfuncties (proceskeuze) kuntéénenkelefunctiekiezen, zoals"Spinonly"(alleen U centrifugeren), "Rinseonly"(alleenspoelen)of"Drainonly"(alleen afvoer), ofmeerderewasfunctiescombineren, zoals"Washing" (wassen), "Rinse"(spoelen)en"Spin"(centrifugeren). [. . . ] U eoptimalewaterdrukindehoofdleidingis0, 03MPa-1, 0MPa. D lsdewaterdrukhogeris, moetueendrukverlagingsklepinstalleren. A e hoeveelheid water die uit de kraan stroomt dient meer dan 5 liter per minuut te zijn. D Slang- en kabellengte De wasmachine waterpas zetten Watertoevoerslang 1 Bevestigdeslangaaneenkraanen draai het plastic koppelstuk met de hand vast. ewatertoevoerslangaansluiten D 3/4" min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG WD-1485FDN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG WD-1485FDN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag