Gebruiksaanwijzing LG M2550D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M2550D. Wij hopen dat dit LG M2550D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M2550D te teleladen.


Mode d'emploi LG M2550D
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M2550D (11077 ko)
   LG M2550D (11077 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M2550D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NLD NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING LED LCD MONITOR-TV Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. LED LCD MONITOR-TV-MODELLEN M1950D M2250D M2350D M2450D M2550D www. lg. com 2 INHOUD INHOUD 4 4 5 6 6 6 6 7 8 9 NEDERLANDS NLD MONTERENENVOORBEREIDEN Uitpakken Onderdelenenknoppen Demonitoroptillenenverplaatsen Demonitorinstellen - Destandaardbevestigen - Debasisvandestandaardendestandaardverwijderen - Opeentafelbladplaatsen - Aaneenmuurmonteren - Kabelswegwerken 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 30 30 31 32 32 33 33 - Programma'shandmatiginstellen(inde analogemodus) - KabelDTV-instelling(alleeninde Kabel-modus) - Uwprogrammalijstbewerken - InDTV/RADIO-modus - IndeTV-modus - Softwareupdate - Diagnose - CI-informatie(gemeenschappelijke interface) - Deprogrammalijstkiezen - Favorieteprogramma'sinstellen Extraoptiesgebruiken - Debeeldverhoudingaanpassen - Deinvoerlijstgebruiken - Menutaalophetscherm/landkiezen - Taalkiezen(alleenindigitalemodus) Devergrendelingsoptiesgebruiken - Deknoppenopdemonitorvergrendelen. - Ouderlijktoezicht(alleenindigitale modus) Hetsnelmenugebruiken 10 AFSTANDSBEDIENING 12 DEMONITORGEBRUIKEN 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 AansluitenopeenPC - HDMI-verbinding - VerbindingvanDVInaarHDMI - RGB-verbinding Hetschermaanpassen - Eenbeeldmoduskiezen - Beeldoptiesaanpassen - OptiesvoorPC-weergaveaanpassen Hetgeluidaanpassen - Eengeluidsmoduskiezen - Geluidsoptiesaanpassen 34 EPG(ELEKTRONISCHEPRO34 34 34 34 35 35 35 35 35 GRAMMAGIDS)(INDIGITALE MODUS) - EPGin-/uitschakelen - Programmakiezen - KnopfunctieinNU/VOLGENDEgidsmodus - Knopfunctieingidsmodusvoor8dagen - KnopfunctieinmodusDatumwijzigen - Knopfunctieinvakmetuitgebreide beschrijving - KnopfunctieininstellingsmodusOpnemen/Herinneren - KnopfunctieinmodusSchemalijst 16 TVKIJKEN 16 16 16 17 18 18 18 21 Eenantenneofkabelaansluiten - Eenantenneofgewonekabelaansluiten - Aansluitingmeteenkabelbox DeTVvoorheteerstgebruiken TVkijken Programma'sbeheren - Automatischprogramma'sinstellen - Programma'shandmatiginstellen(inde digitalemodus) Elektronischeprogrammagidsgebruiken INHOUD 3 36 ENTERTAINMENT 36 36 37 38 40 42 45 45 Geïntegreerdemediafunctiesgebruiken - EenUSB-opslagapparaataansluiten - Bladerendoorbestanden - Foto'sbekijken - Naarmuziekluisteren - Filmskijken - DivX-registratiecode - DeDivX-functiedeactiveren 64 64 64 65 65 65 65 TopText - Eenblok, groepofpaginakiezen - Rechtstreekseenpaginakiezen Fastext - Paginakiezen Specialeteletextfunctie - Tekstoptie NLD NEDERLANDS 66 DIGITALETELETEXT 66 Teletextbinnendigitaleservice Teletextindigitaleservice 66 46 INSTELLINGENAANPASSEN 46 47 47 48 52 55 56 56 57 58 58 Toegangtotdehoofdmenu's Instellingenaanpassen - InstellingenvoorSETUP - InstellingenvoorBEELD - InstellingenvoorGELUID - InstellingenvoorTIJD - InstellingenvoorOPTIE - InstellingenvoorVERGRENDELEN - Instellingeningangssignaal - USB-instellingen 67 ONDERHOUD 67 67 67 Schermenframe Behuizingenstandaard Netsnoer 68 PROBLEMENOPLOSSEN 68 69 Algemeen PC-modus 59 AANSLUITEN 59 61 61 61 61 62 62 62 63 63 Overzichtvandeaansluitingen AansluitenopeenHD-ontvanger, DVDrecorderofVCR - HDMI-verbinding - VerbindingvanDVInaarHDMI - Component-verbinding - Scart-verbinding Aansluitenopeenaudiosysteem - Digitale, optischeaudioverbinding - Hoofdtelefoonaansluiting AansluitenviaUSB 71 SPECIFICATIES 78 IR-CODES 79 EXTERNBESTURINGSSYSTEEMINSTELLEN 79 79 80 81 81 82 InstellingRS-232C Typeaansluiting:D-Sub9-pins(mannelijk) RS-232C-configuraties Communicatieparameters Commandoreferentielijst Protocolvoorversturen/ontvangen 64 TELETEXT 64 64 64 In-enuitschakelen Simple-text - Paginakiezen 4 MONTERENENVOORBEREIDEN MONTERENENVOORBEREIDEN Uitpakken Controleerdedoosopdeaanwezigheidvandeonderstaandeitems. Alseenvandeaccessoires ontbreekt, neemtucontactopmetdewinkelierbijwieuhetproducthebtgekocht. Deafbeeldingenindeze handleidingkunnenverschillenvanhetwerkelijkeproductendebijbehorendeaccessoires. NEDERLANDS NLD Netsnoer AC/DC-adapter Kabelbinder RGB-kabel Afstandsbedieningenbatterijen Basisvanstandaard CD(Gebruikershandleiding)/ Kaart WAARSCHUWING Gebruikgeennamaakitemsomdeveiligheidenlevensduurvanhetproducttegaranderen. yy Eventuelebeschadigingenletseldoorgebruikvannamaakitemswordtnietgedektdoordegarantie. [. . . ] Maaralsuopdetoets""druktterwijlhet laatstebestandindelijstwordtherhaalden Herhalenisuitgeschakeld, wordtheteerste bestandindelijstafgespeeld. WanneeruStelaudioinkiest. 1 Drukopdenavigatietoetsenom Geluidsmodus, Autovolume, Helderestem IIofBalansweertegeven. instellingenintevoeren. (Ziepag. 52) 2 Drukopdenavigatietoetsenomdejuiste 42 ENTERTAINMENT Filmskijken NEDERLANDS NLD Ukuntvideobestandenafspelenopdemonitor. De monitorgeeftallevideobestandenweerdieopeen USB-opslagapparaatzijnopgeslagen. Film(*. dat/*. mpg/*. mpeg/*. ts/*. trp/ yy *. tp/*. vob/*. mp4/*. mkv/*. avi/*. divx) ondersteunendbestand. yy x, DivX6, Xvid1. 00, Xvid1. 01, Xvid1. 02, Xvid1. 03, Xvid1. 10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H. 264/AVC Audio-indeling:DolbyDigital, AAC, Mpeg, yy MP3, LPCM, HE-AAC Bitsnelheid:van32Kbpstot320Kbps(MP3) yy Ondertitelingsindeling:*. smi/*. srt/*. sub yy (MicroDVD, SubViewer1. 0/2. 0)/*. ass/*. ssa /*. txt(TMPlayer)/*. psb(PowerDivx). Bepaaldedoordegebruikergemaakte yy ondertitelswerkenmogelijknietcorrect. Bepaaldebijzonderetekenswordenin yy ondertitelsnietondersteund. HTML-tagswordeninondertitelsniet yy ondersteund. Ondertitelsinanderedandeondersteunde yy talenzijnnietbeschikbaar. Tijdinformatieineenextern yy ondertitelingsbestandmoetinoplopende volgordewordengerangschiktomteworden afgespeeld. Hetismogelijkdathetbeeldschermtijdelijke yy storingenvertoont(beeldstilstand, sneller afspelen, enz. )wanneerdetaalvooraudio wordtgewijzigd. Hetkanvoorkomendateenbeschadigd yy filmbestandnietcorrectwordtafgespeeld ofdatsommigefunctiesvandespelerniet beschikbaarzijn. Filmbestandendiemetbepaaldecodeerders yy gemaaktzijn, wordenmogelijknietcorrect afgespeeld. Alsdevideo-enaudiostructuurvanhet yy opgenomenbestandniet"interleaved"is, wordtuitsluitendhetvideo-ofaudiosignaal uitgevoerd. HD-video'smeteenmaximumvan1920x yy 1080@25/30Pof1280x720@50/60P wordenondersteund, afhankelijkvanhet frame. Video'smeteenhogereresolutiedan1920 yy x1080@25/30Pof1280x720@50/60P werkenmogelijknietgoed, afhankelijkvan hetframe. Hetismogelijkdatanderefilmbestandendan yy degespecificeerdetypennietcorrectworden afgespeeld. Demaximalebitsnelheidvaneen yy afspeelbaarfilmbestandis20Mbps. Wekunnenhetsoepelafspelenvanprofielen yy diegecodeerdzijnmetniveau4. 1ofhogerin H. 264/AVCnietgaranderen. yy Hetafspelenvaneenfilmbestanddatgroter yy isdan30GBwordtnietondersteund. DivX-filmbestandenendebijbehorende yy ondertitelingsbestandenmoetenindezelfde mapzijnopgeslagen. Devideobestandsnaamendenaamvanhet yy bijbehorendeondertitelingsbestandmoeten identiekzijn, anderswordthetnietgetoond. EenvideoafspelenviaeenUSB-aansluiting yy diehogesnelheidnietondersteunt, werkt mogelijknietgoed. [. . . ] Transmissie[k][g][][InstellenID][][Data][Cr] DataMin:00totMax:64 *Zie`Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 84 Acknowledgement[g][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] 11. OSDselecteren(Commando:kl) HiermeeschakeltudeOSD(OnScreenDisplay, ofwelschermweergave)inofuitbijgebruikvande afstandsbediening. Transmissie[k][l][][InstellenID][][Data][Cr] Data00:OSDuit 01:OSDaan Acknowledgement[l][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] 12. Vergrendelingsmodusafstandsbediening (Commando:km) DebesturingselementenopdevoorzijdevandeTV endeafstandsbedieningvergrendelen. Transmissie[k][m][][InstellenID][][Data][Cr] Data00:vergrendelenuit vergrendelenaan 01: 07. Helderheid(Commando:kh) Omdehelderheidvanhetschermaantepassen. Ukuntdehelderheidookaanpasseninhetmenu BEELD. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M2550D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M2550D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag