Gebruiksaanwijzing LG M2352D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG M2352D. Wij hopen dat dit LG M2352D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG M2352D te teleladen.


LG M2352D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG M2352D (8183 ko)
   LG M2352D (8183 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG M2352D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] yy OPMERKING Deaccessoiresdiebijuwproductwordengeleverd, kunnenverschillenafhankelijkvanhetmodel. yy Productspecificatieskunnenofinhoudvandezehandleidingkanwordengewijzigdzonder yy voorafgaandekennisgevingalsgevolgvandoorgevoerdeverbeteringeninhetproduct. MONTERENENVOORBEREIDEN 5 Onderdelenenknoppen NLD NEDERLANDS PCMCIAkaartsleuf Stroomindicator yIndicatoraan:ingeschakeld yIndicatoruit:uitgeschakeld Aanraakknoppen Sensor afstandsbediening Aansluitpaneel(Ziepag. 59) Aanraakknop INPUT MENU OK VOL PR /I Beschrijving Hiermeewordtdeinvoerbronveranderd. Hiermeewordendehoofdmenu'sopgeroepen, ofdeinvoeropgeslagenenhetmenuverlaten. Hiermeewordthetapparaatin-ofuitgeschakeld. Alleknoppenzijnaanraakgevoeligenkunnengemakkelijkwordenbedienddoorermetuwvingeropte tikken. OPMERKING Ukuntdestroomindicatorinstellenopaanofuitdoorindehoofdmenu'sOPTIEtekiezen. [. . . ] Alsgeenfoto'szijngekozen, worden allefoto'sdieindehuidigemap zijnopgeslagenweergegeveninde diavoorstelling. Hiermeeschakeltude achtergrondmuziekinenuit. Omdemap voordeachtergrondmuziekintestellen, kiestuOptie. 1 DrukopQ. MENUvoortoegangtotdepopupmenu's. 2 Drukopdenavigatietoetsenomnaar DiasnelheidofMuziekmaptegaan. 3 Drukopdenavigatietoetsenomdejuiste instellingenintevoerenendrukopOK. BGM OPMERKING WanneerUitisgeselecteerdinhetmenu yy Herhalen, wordtherhalengestoptzodrahet laatstebestandindelijstisafgespeeld. Maar alsuopdetoets""druktterwijlhetlaatste bestandindelijstwordtafgespeelden Herhalenisuitgeschakeld, wordtheteerste bestandindelijstafgespeeld. (Roteren) Hiermeekuntudefoto'srechtsom roteren(90°, 180°, 270°, 360°). OPMERKING Defotoformatendieworden ondersteundzijnbeperkt. Ukunteen fotonietroterenwanneerderesolutie vandegeroteerdebreedtegroter isdandemaximaalondersteunde resolutie. y Diasnelheid:hiermeekiestude snelheidvandediavoorstelling(Snel, Medium, Langzaam). y Muziekmap:hiermeekiest ueenmuziekmapvoorde achtergrondmuziek. WanneeruStelvideoinkiest. 1 Drukopdenavigatietoetsenomdejuiste instellingenintevoeren. (Ziepag. 50) WanneeruStelaudioinkiest. OPMERKING Ukuntdemuziekmapnietveranderen terwijldeachtergrondmuziekwordt afgespeeld. Omdeoptiesweertegeven, druktuop 1 Drukopdenavigatietoetsenom Geluidsmodus, Autovolume, Helderestem IIofBalansweertegeven. instellingenintevoeren. (Ziepag. 52) 2 Drukopdenavigatietoetsenomdejuiste OK. 40 ENTERTAINMENT Naarmuziekluisteren NEDERLANDS NLD 7 Bediendeweergavemetbehulpvande volgendeknoppen. Toets Beschrijving Hiermeestoptuhetafspelen. Hiermeeslaatuhethuidigebestand overengaatunaarhetvorigebestand. 1 DrukopdenavigatietoetsenomnaarUSBte gaanendrukopOK. 2 Drukopdenavigatietoetsenomnaar MuzieklijsttegaanendrukopOK. USB-opslagapparaat. 3 KiesSchijf1voortoegangtothetaangesloten 4 Drukopdenavigatietoetsenomnaarde gewenstemaptegaanendrukopOK. 5 Drukopdenavigatietoetsenomnaarhet Erverschijnteenpop-upvenster. Muzieklijst Muziek SG 001 Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel gewenstebestandtegaanendrukopOK. OPMERKING Eenbeschadigdofcorruptbestandwordt yy nietafgespeeldendeduurvanhetbestand wordtweergegevenals00:00. Eenbestanddatisbeschermdtegen yy kopiëren, kannietwordenafgespeeld. Alsdemonitorlangeretijdnietwordt yy gebruikttijdenshetafspelen, verschijnthet informatievakalsschermbeveiligingom inbrandenvanhetbeeldtevoorkomen. yy Hetafspelenvaneenfilmbestanddatgroter yy isdan30GBwordtnietondersteund. DivX-filmbestandenendebijbehorende yy ondertitelingsbestandenmoetenindezelfde mapzijnopgeslagen. Devideobestandsnaamendenaamvanhet yy bijbehorendeondertitelingsbestandmoeten identiekzijn, anderswordthetnietgetoond. EenvideoafspelenviaeenUSB-aansluiting yy diehogesnelheidnietondersteunt, werkt mogelijknietgoed. BestandendiezijngecodeerdalsGMC yy (GlobalMotionCompensation)kunnenniet wordenafgespeeld. Wanneerufilmsmetbehulpvandefunctie yy Filmlijstbekijkt, kuntueenbeeldaanpassen viadetoetsStroombesparingopde afstandsbediening. DefunctieSetupdoor gebruikervoordeverschillendebeeldmodi werktniet. Videodecoder mpeg, vob:MPEG1, MPEG2 yy dat:MPEG1 yy ts, trp, tp:MPEG2, H. 264/AVC yy mp4:MPEG4SP, MPEG4ASP, Divx3, 11, yy Dvix4, 12, Dvix5. x, Dvix6, Xvid1, 00, Xvid 1, 01, Xvid1, 02, Xvid1, 03, Xvid1, 10­beta1, Xvid1, 10-beta2, H. 264/AVC avi:MPEG2, MPEG4SP, MPEG4ASP, yy Divx3, 11, Divx4, Divx5, Divx6, Xvid1, 00, Xvid1, 01, Xvid1, 02, Xvid1, 03, Xvid1, 10­ beta1, Xvid1, 10­beta2, H. 264/AVC mkv:H. 264/AVC, MPEG1, MPEG2, yy MPEG4SP, MPEG4ASP divx:MPEG2, MPEG4SP, MPEG4ASP, yy Divx3, 11, Divx4, Divx5, Divx6, Xvid1, 00, Xvid1, 01, Xvid1, 02, Xvid1, 03, Xvid1, 10­ beta1, Xvid1, 10­beta2, H. 264/AVC Audiocodec mpeg, vob:DolbyDigital, MPEG, MP3, yy LPCM dat:DolbyDigital, MPEG, MP3, LPCM yy ts, trp, tp:DolbyDigital, AAC, MPEG yy ENTERTAINMENT 43 mp4:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM avi:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM mkv:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM divx:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM Maximaleresolutie 1920x1080@30p yy OPMERKING NLD NEDERLANDS Alsueenniet-ondersteundbestandkiest, verschijntdeafbeelding onderhet voorbeeldvenster. 7 Bediendeweergavemetbehulpvande volgendeknoppen. Toets INFO Beschrijving Hiermeebekijktudeinformatie overdevideodiemomenteelwordt afgespeeld Hiermeestoptudeweergave. <of> Hiermeegaatutijdensweergave naarbepaaldepuntenineenbestand. Drukherhaaldelijkopdeknop STROOMBESPARINGomde helderheidvanhetschermte verhogen. 1 DrukopdenavigatietoetsenomnaarUSBte gaanendrukopOK. 2 DrukopdenavigatietoetsenomnaarFilmlijst tegaanendrukopOK. USB-opslagapparaat. 3 KiesSchijf1voortoegangtothetaangesloten 4 Drukopdenavigatietoetsenomnaarde gewenstemaptegaanendrukopOK. 5 Drukopdenavigatietoetsenomnaarhet Erverschijnteenpop-upvenster. Filmlijst Film SG 001. avi gewenstebestandtegaanendrukopOK. of STROOMPagina 2/3 Niets gemarkeerd Titel Duur 640x480, 720 KB 03:50 03:55 03:35 Map omhoog SG 001. avi SG 002. avi BESPARING Afspelen 640x480, 720 KB SG 003. avi Alles markeren Wissen Sluiten Map omhoog Navigatie Sub Menu Pagina gewijzigd AfspelenmetdefunctieFilmlijst Exit Markeren 1 DrukopQ. MENUvoortoegangtotdepopupmenu's. 2 DrukopdenavigatietoetsenenopOKomnaar Stelvideoafspelenin, StelvideoinofStel audiointegaan. Selecteer opties. Stel video afspelen in. Vorige 6 Speelmuziekafmetbehulpvandevolgende menu's. Menu Beschrijving Afspelenof Hiermeekuntueenfilmafspelenof Gemarkeerde degekozenfilmafspelen. [. . . ] *ScannenisbeschikbaarindemodusDTV/HDMI (1080i50Hz/60Hz, 720p50Hz/60Hz, 1080p24 Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Component(720p, 1080i, 1080p50Hz/60Hz). *Volledigebreedtewordtalleenondersteundvoor AnaloogenAV. OK-erkenning [Commando2][][InstellenID][][OK][Data][x] DemonitorverzendtACK(acknowledgementof kennisgeving)gebaseerdopditformaatwanneer normalegegevenswordenontvangen. Alsde dataopdatmomentindedataleesmodusstaan, wordtdehuidigedatastatusgetoond. Alsdedata indataschrijfmodusstaan, wordendedatavande PCgeretourneerd. 03. Beelddempen(Commando:kd) Voorin-/uitschakelenvanBeelddempen. Transmissie[k][d][][InstellenID][][Data][Cr] Data 00:beelddempenuit(beeldaan) Videogeluiduit 01:beelddempenaan(beelduit) 10:videogeluidaan Fouterkenning [Commando2][][InstellenID][][NG][Data][x] *DemonitorverzendtACK(acknowledgementof kennisgeving)gebaseerdopditformaat, wanneer abnormaledatawordenontvangenvannietbruikbarefunctiesofcommunicatiefouten. Data00: ongeldigecode Acknowledgement[d][][InstellenID][][OK/NG][Data][x] *IndienalleenVideogeluidisingeschakeld, geeft demonitordeOSD(schermweergave)weer. Maar indienBeelddempeningeschakeldis, wordtde OSDnietgetoond. EXTERNBESTURINGSSYSTEEMINSTELLEN 83 04. Volumedempen(Commando:ke) Hiermeekuntuhetdempenvanhetgeluidin-en uitschakelen. Ukuntdefunctievoorgeluiduit/aanookgebruiken viadetoetsMUTEopdeafstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG M2352D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG M2352D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag