Gebruiksaanwijzing LG LH-W751TA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LH-W751TA1. Wij hopen dat dit LG LH-W751TA1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LH-W751TA1 te teleladen.


Mode d'emploi LG LH-W751TA1
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LH-W751TA1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OVERDIVXVIDEO-ON-DEMAND:ditDivXCertified®-apparaatmoet geregistreerdzijnomDivXVOD-films(Video-on-Demand)tekunnen afspelen. GainhetinstellingenmenuvanhetapparaatnaarhetonderdeelDivXVOD omderegistratiecodeteachterhalen. Ganaarvod. divx. comvoormeerinformatieoverhetvoltooienvande registratie. DivXCertified®omDivX®-videototHD1080paftespelen, inclusief premium-inhoud. [. . . ] EenvideoafspelenviaeenUSB-aansluiting yy diehogesnelheidnietondersteunt, werkt mogelijknietgoed. BestandendiezijngecodeerdalsGMC yy (GlobalMotionCompensation)kunnenniet wordenafgespeeld. Alsufilmsbekijktmetbehulpvandefunctie yy Filmlijst, kuntueenbeeldaanpassenviade toetsEnergySaving(Stroombesparing)op deafstandsbediening. DefunctieUsersetup (Setupdoorgebruiker)voordeverschillende beeldmodiwerktniet. NEDERLANDS Videodecoder mpeg, vob:MPEG1, MPEG2 yy dat:MPEG1 yy ts, trp, tp:MPEG2, H. 264/AVC yy mp4:MPEG4SP, MPEG4ASP, Divx3. 11, yy Dvix4. 12, Dvix5. x, Dvix6, Xvid1. 00, Xvid 1. 01, Xvid1. 02, Xvid1. 03, Xvid1. 10-beta1, Xvid1. 10-beta2, H. 264/AVC avi:MPEG2, MPEG4SP, MPEG4ASP, Divx yy 3. 11, Divx4, Divx5, Divx6, Xvid1. 00, Xvid 1. 01, Xvid1. 02, Xvid1. 03, Xvid1. 10-beta1, Xvid1. 10-beta2, H. 264/AVC mkv:H. 264/AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG yy 4SP, MPEG4ASP divx:MPEG2, MPEG4SP, MPEG4ASP, yy Divx3. 11, Divx4, Divx5, Divx6, Xvid1. 00, Xvid1. 01, Xvid1. 02, Xvid1. 03, Xvid1. 10­ beta1, Xvid1. 10­beta2, H. 264/AVC Audiocodec mpeg, vob:DolbyDigital, MPEG, MP3, yy LPCM dat:DolbyDigital, MPEG, MP3, LPCM yy ts, trp, tp:DolbyDigital, AAC, MPEG yy mp4:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM 50 ENTERTAINMENT avi:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM mkv:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM divx:DolbyDigital, HE-AAC, AAC, MPEG, yy MP3, LPCM Maximaleresolutie 1920x1080bij30p yy OPMERKING Alsueenniet-ondersteundbestandkiest, verschijntdeafbeelding onderhet voorbeeldvenster. NEDERLANDS 7 Bediendeweergavemetbehulpvande volgendeknoppen. Toets Beschrijving Hiermeebekijktudeinformatie overdevideodiemomenteelwordt afgespeeld Afspelenstoppen. <of> Tijdensweergavenaarbepaalde puntenineenbestandgaan. Het tijdstipvaneenbepaaldpunt weergevenopdestatusbalk. In bepaaldebestandenwerktdeze functiemogelijknietgoed. Hiermeegeeftuvideo'sweerin slowmotion. 1 DrukopdenavigatietoetsenomnaarUSBte gaanendrukopOK. endrukopOK. INFO 2 DrukopdenavigatietoetsenomnaarFilmlijst 3 KiesSchijf1voortoegangtothetaangesloten USB-opslagapparaat. 4 Drukopdenavigatietoetsenomnaarde gewenstemaptegaanendrukopOK. 5 Drukopdenavigatietoetsenomnaarhet Erverschijnteenpop-upvenster. gewenstebestandtegaanendrukopOK. of Filmlijst Film SG 001. avi Pagina 2/3 Niets gemarkeerd Duur 640x480, 720 KB 03:50 03:55 03:35 STROOM- Titel Map omhoog SG 001. avi SG 002. avi Afspelen 640x480, 720 KB SG 003. avi Alles markeren Wissen Sluiten Drukherhaaldelijkopde toetsENERGYSAVING BESPARING (Stroombesparing)omde helderheidvanhetschermte verhogen. Map omhoog Navigatie Sub Menu Pagina gewijzigd Q. MENU-optiesvoorFilmlijst Exit Markeren 6 Speelmuziekafmetbehulpvandevolgende menu's. Menu Beschrijving 1 DrukopQ. MENUvoortoegangtotde pop-upmenu's. 2 DrukopdenavigatietoetsenenopOKomnaar Stelvideoafspelenin, StelvideoinofStel audiointegaan. Selecteer opties. Stel video afspelen in. Vorige Afspelenof Hiermeekuntueenfilmafspelenof Gemarkeerde degekozenfilmafspelen. afspelen y Schijf:hiermeekuntuvideo's bekijkendieopeenUSBopslagapparaatzijnopgeslagen. Alles Hiermeekiestuallebestandenof markeren wordenaluwkeuzesgewist. ofAlles demarkeren Wissenof Hiermeekuntueenbestandwissen Gemarkeerde datophetFAT32-bestandssysteem itemswissen isgeformatteerdenopeenUSBopslagapparaatisopgeslagen. Sluiten Hiermeesluituhetpop-upmenu. ENTERTAINMENT 51 AlsuStelvideoafspeleninkiest. Menu Beeldgrootte Beschrijving Hiermeekiestudegewenste beeldgroottetijdenshetafspelenvan films AlsuStelvideoinkiest. 1 Drukopdenavigatietoetsomdejuiste instellingenintevoeren. (Ziepag. 61) AlsuStelaudioinkiest, NEDERLANDS Taalvoor HiermeewijzigtudeTaalgroepvande audioof geluids-/ondertitelingsweergavetijdens Taalvoor hetafspelenvanfilms. yy Dezevoorwerpenkunnenbrekenoflichamelijkletselveroorzakenalsuschriktvanderealistische yy 3D-beelden. Oudersdienenkinderenjongerdanvijfjaarnietnaar3D-beeldentelatenkijken. Hetbekijkenvan yy 3D-beeldenkandeontwikkelingvandeogenbelemmeren. Waarschuwingmetbetrekkingtotlichtgevoeligeaanvallen yy Sommigegebruikerskunneneentoevalkrijgenofandereabnormalereactieservarenwanneerzij wordenblootgesteldaaneenflitsendlichtofspecifiekpatroonineenvideogameoffilm. Raadpleegvoordatunaar3D-beeldengaatkijkeneenartsalsiemandinuwfamilieaanepilepsieof attaqueslijdt. Alsueenvandevolgendesymptomenhebttijdenshetkijkenvan3D-beeldendientudirecttestoppen enpauzetenemen. » Duizeligheid, onscherpzicht, zenuwtrekjesinhetgezicht, onwillekeurigebewegingen, zenuwtrekken, black-outs, verwarringendesoriëntatie. Raadpleeguwartsalsdezesymptomenaanhouden. Neemdevolgendevoorzorgsmaatregelenomlichtgevoeligeaanvallentevoorkomen. yy » Neemelkuureenpauzevan5tot15minuten. » Alshetzichtinuwlinker-enrechteroogbeduidendverschillen, hefditverschildaneerstop. » Hetheleschermdientopooghoogtezichtbaartezijn. » Alsulastkrijgtvanhoofdpijn, vermoeidheidofduizeligheid, stopdanmetkijkenenrustuit. [. . . ] Transmissie [k][m][][Set-ID][][Data][Cr] Data00:vergrendelenuit 01:vergrendelenaan Bevestiging [m][][Set-ID][][OK/NG][Data][x] *Gebruikdezemodusalsudeafstandsbediening nietgebruikt. Wanneerdehoofdstroomvoorziening wordtin-ofuitgeschakeld, wordtdeexterne vergrendelingvrijgegeven. *Aan/uit-knopophetapparaatwerktgoed. 09. Tint(Commando:kj) Omdetintvanhetschermaantepassen. (Behalve PC-modus) UkuntdetintookaanpasseninhetmenuBEELD. Transmissie [k][j][][Set-ID][][Data][Cr] DataMin:00totMax:64 *Zie`Bestaandedatatoewijzing'. Ziepag. 95 Bevestiging [j][][Set-ID][][OK/NG][Data][x] 13. Hogetonen(Commando:kr) Hogetonenaanpassen. Ukuntdehogetonenookaanpasseninhetmenu GELUID. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LH-W751TA1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LH-W751TA1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag