Gebruiksaanwijzing LG LH-T250SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LH-T250SC. Wij hopen dat dit LG LH-T250SC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LH-T250SC te teleladen.


LG LH-T250SC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6641 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LH-T250SC (6808 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LH-T250SC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laateenruimtevrijvan(minimaal)10cmvanaf demuurvooreengoedeventilatie. WAARSCHUWING Koppeleersthetnetsnoerlosenplaatsof monteerdaarnademonitor. Alsudatnietdoet, kuntueenelektrischeschokkrijgen. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 8 MONTEREN EN VOORBEREIDEN WAARSCHUWING NEDERLANDS NLD Wanneerudehoekaanpast, houdde onderkantvandemonitordannietvastzoals aangegevenindevolgendeafbeelding, omdat uopdiemanierletselaanuwvingerskunt oplopen. veiligheidssysteemofgaatunaarhttp://www. SluitdekabelvanhetKensingtonveiligheidssysteemaantussendemonitoreneen tafel. Raakhetschermnietaanendrukernietop wanneerudekijkhoekvandemonitoraanpast. OPMERKING HetKensington-veiligheidssysteemis optioneel. Hetsysteemisverkrijgbaarbijde meesteelektronicawinkels. Aaneenmuurmonteren OPMERKING Kanteldemonitorvan+15tot-5gradenopen neeromdekijkhoeknaarwensintestellen. Laataandezijkantenendeachterzijdeeen ventilatieruimtevan10cmvrij. Gedetailleerde instructieszijnverkrijgbaarbijuwdealer;zie deinstallatiehandleidingvoordeoptionele muurbevestigingssteun. -5 15 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Voorkant Achterkant HetKensington-veiligheidssysteemgebruiken DeaansluitingvoorhetKensingtonveiligheidssysteembevindtzichaandeachterkant vandemonitor. Voormeerinformatieoverde installatieenhetgebruikhiervanraadpleegtude handleidingdieisgeleverdbijhetKensington- MONTEREN EN VOORBEREIDEN 9 Alsudemonitoraaneenmuurwiltmonteren, monteertudemuurbevestigingssteun(optionele onderdelen)opdeachterzijdevandemonitor. Alsudemonitormetbehulpvande muurbevestigingssteun(optioneleonderdelen) monteert, moetuditzorgvuldigdoenzodatde monitornietvandewandkanloskomen. VESA(AxB) yy NLD NEDERLANDS B A 1 Gebruikschroeveneneen muurbevestigingssteundievoldoenaande VESA-normen. [. . . ] G yy ebruikalleenschroeveneneen muurbevestigingdievoldoenaandeVESAnorm. Eventuelebeschadigingofeventueel letseldoorverkeerdgebruikofdoorgebruik vaneenongeschiktaccessoirevaltniet onderdegarantie. 2 Alsueenschroefgebruiktdielangerisdan 3 Alsueenverkeerdesoortschroefgebruikt, 4 VESA-compatibiliteitgeldtalleenvoorde 5 HouddevolgendespecificatiesvoordeVESA784, 8mm(30, 9inch)enkorter yy *Diktewandmontagekussen:2, 6mm *Schroef:4, 0mmxspoed0, 7mmxlengte 10mm 787, 4mm(31, 0inch)enlanger yy *Gebruikeenwandmontagekussenen schroevendieaandeVESA-normen voldoen. Model OPMERKING Gebruikdeschroevendiewordenvermeld yy opdespecificatiesvoorschroevenvolgens deVESA-norm. Demuurbevestigingssetbevateen yy montagehandleidingenallebenodigde onderdelen. Delengtevandeschroevenkanverschillen yy afhankelijkvandemuurbevestiging. Zorg ervoordatuschroevenvandejuistelengte gebruikt. Zievoormeerinformatiedeinstructiesdie yy bijdemuurbevestigingzijngeleverd. E1951S E2051S E2251S E1951T E2051T LH-T250SC 75x75 M4 4 RW120 E2351T E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ VESA(AxB) Standaardschroef Aantalschroeven Muurbevestigingssteun (optioneel) 10 DE MONITOR GEBRUIKEN DEMONITORGEBRUIKEN AansluitenopeenPC UwmonitorondersteuntPlug&Play*. yy *Plug&Play:eenPCherkenteenapparaat dateengebruikeropdePCheeftaangesloten eningeschakeld, zonderhetapparaat teconfigurerenofenigehandelingente verrichten. NEDERLANDS NLD E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ HDMI DC-IN / DVI-D D-SUB D-SUB-aansluiting UkuntanalogevideovanafuwPCnaardemonitor zenden. SluitdePCendemonitoropelkaaraan metbehulpvande15-pinsD-sub-signaalkabel, zoalsaangegevenindevolgendeafbeeldingen. E1951S E2051S E2251S DC-IN / D-SUB RGB OUT OPMERKING EenD-Sub-kabelgebruikenvooraansluiting yy opeenMacintosh RGB OUT DC-IN / Mac-adapter yy VoorgebruikmetAppleMacintoshiseen aparteadapterstekkervereistomde15-pins D-SUBVGA-aansluiting(drierijen)vande bijgeleverdekabelomtezettennaareen 15-pinsaansluitingmettweerijen. DVI-D D-SUB E1951T E2051T LH-T250SC E2351T DE MONITOR GEBRUIKEN 11 NLD NEDERLANDS DVI-D-verbinding UkunteendigitaalvideosignaalvanafuwPCnaar demonitorzenden. SluitdePCendemonitormet eenDVI-kabelopelkaaraanzoalsaangegeveninde volgendeafbeeldingen. WAARSCHUWING Sluitdekabelvoor yy signaalinvoeraanen zetdezevastdoorde schroevenrechtsomte draaien. Drukniettelangmetuwvinger yy ophetschermomdatdittijdelijke vervormingseffectenophetschermkan veroorzaken. Voorkomdateenstilstaandbeeldlang yy ophetschermwordtweergegevenom inbrandenvanhetbeeldophetschermte voorkomen. Gebruikindienmogelijkeen schermbeveiliging. E1951T E2051T LH-T250SC E2351T DC-IN / DVI-D D-SUB DVI OUT E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ HDMI DC-IN / DVI-D D-SUB DVI OUT 12 DE MONITOR GEBRUIKEN HDMI-verbinding NEDERLANDS NLD Ukuntdedigitalevideo-enaudiosignalenvanaf uwPCofA/Vnaardemonitorzenden. SluitdePC (ofA/V)endemonitoropelkaaraanmetbehulp vandeHDMI-kabel, zoalsaangegeveninde volgendeafbeeldingen. FunctieSelfImageSetting(Automatische beeldinstelling). Drukopdeknopaan/uitophetschakelpaneel aandevoorkantomdestroominteschakelen. Wanneerdemonitorisingeschakeldwordtde functie"SelfImageSetting"(Automatische beeldinstelling)automatischuitgevoerd. (Alleen ondersteundinanalogemodus) E2251VR E2351VR E2251VQ E2351VQ HDMI DC-IN / DVI-D D-SUB OPMERKING HDMI OUT HDMI OUT Functie"SelfImageSetting" yy (Automatischebeeldinstelling). Metdezefunctiekandegebruikerhet schermoptimaalinstellen. Wanneerde monitorvoorheteerstwordtaangesloten, steltdezefunctiehetschermautomatisch optimaalinvoordeafzonderlijke invoersignalen. (Alleenondersteundin analogemodus) `Auto'-functie. yy Wanneerhetschermervaaguitziet, de lettersonscherpzijn, hetbeeldflikkertof kantelttijdenshetgebruikofnahetwijzigen vandeschermresolutie, druktuopdeknop Auto-functieomderesolutieteverbeteren. Menu Beschrijving OFFMODE (Uitgeschakeld) EXTENDEDMODE (Uitgebreid) CLONEMODE(Kopie) AlsOFF(Uit)isgekozen, isdeoptieDUALMONITOR(Twee schermen)uitgeschakeld. DoorEXTENDEDtekiezen, kandegebruikereentweedemonitor gebruikenalsuitbreidingvandeprimairemonitor. DoorCLONEtekiezen, kandegebruikereentweedemonitor gebruikenvooreenidentiekeweergavealsopdeprimairemonitor. DUAL PACKAGE DUAL WEB DemogelijkeinstellingenvoorDUALMONITOR(Tweeschermen)wordenhieronderbeschreven. DUALMONITOR (Tweeschermen) InstellingenDUALWEB (Gesplitstscherm) 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvande monitoromhetOSD-menuMONITORWEB(Gesplitst scherm)weertegeven. geven. ON OFF 2 DrukopdeknopDUALomdeoptiesinhetOSD-menuweerte EXIT 3 Steldeoptiesindoorachtereenvolgensopdeknoppenen /tedrukken. 4 KiesEXIT(Afsluiten)omhetOSD-menuteverlaten. Alsuwiltterugkerennaarhetbovenliggendemenuofandere menu-itemswiltinstellen, gebruiktudeknopmethetpijltje naarboven( ). Menu Description ON(Aan) Intweeëndelenvanhetscherm, waardoordegebruikerefficiëntkan surfenopinternet. AlsOFF(Uit)isgekozen, isdeoptieDUALWEB(Gesplitstscherm) uitgeschakeld. DemogelijkeinstellingenvoorDUALWEB(Gesplitstscherm)wordenhieronderbeschreven. DUALWEB (Gesplitst scherm) OFF(Uit) OPMERKING AlsdemonitoroverschakeltnaardePowerSavingMode(energiebesparingsmodus)metdePCyy energiebesparingsoptie, kandegebruikerdenormalemodusvandemonitorheractiverendoorop eenwillekeurigeknoptedrukkenenDualtekiezen. 18 PROBLEMEN OPLOSSEN PROBLEMENOPLOSSEN Controleeronderstaandetabelvoordatucontactopneemtmetdehelpdesk. Erwordtgeenbeeldweergegeven Ishetnetsnoervanhetscherm aangesloten?Knippertdestroomindicator? NEDERLANDS NLD y Controleerofhetnetsnoercorrectisaangeslotenophetstopcontact. y Beweegdemuisofdrukopeenwillekeurigetoetsomhetscherminte schakelenwanneerdestroombesparendemodusisingeschakeld. y DitberichtverschijntwanneerhetsignaalvandePC(videokaart)zich buitenhetverticaleofhorizontalefrequentiebereikvandeweergave bevindt. Raadpleeghetonderwerp'Specificaties'indezehandleiding enconfigureeruwschermopnieuw. y DitberichtverschijntalsdesignaalkabeltussenuwPCenuwmonitor nietisaangesloten. Controleerdesignaalkabelenprobeerhet opnieuw. Verschijnthetbericht"OUTOF RANGE"(Buitenbereik)? Verschijnthetbericht"CHECK SIGNALCABLE"(Controleer signaalkabel)? Verschijnthetbericht"OSDLOCKED"(OSDvergrendeld)?Verschijnthetbericht"OSD y Ukuntdehuidigebesturingsinstellingenvergrendelenzodatdeze LOCKED"(OSDvergrendeld)alsu nietonbedoeldwordengewijzigd. UkuntdeOSD-bedieningopelk opdeknopMENUdrukt? gewenstmomentontgrendelendoordeknopMENUenkeleseconden ingedrukttehouden, waarnahetbericht"OSDUNLOCKED"(OSD ontgrendeld)verschijnt. Beeldweergaveisincorrect Positiebeeldisincorrect. [. . . ] y Veranderdekleurinstellingennaarmeerdan24-bits(warekleuren)in ConfiguratieschermInstellingen. y Controleerofhetschermisingesteldopinterliniëringsmodus. Alsdit hetgevalis, steldandeaanbevolenresolutievoorhetschermin. Verschijnthetbericht"Unrecognizedmonitor, Plug&Play(VESADDC)monitorfound"(Onbekendemonitor, Plug&Play-monitorgevonden)?Hebtuhet beeldschermstuurprogramma geïnstalleerd? y Installeerhetbeeldschermstuurprogrammametdemeegeleverde CD(ofdiskette). Ukunthetprogrammaookdownloadenvanonze website:http://www. lg. com. y ControleerofuwvideokaartdePlug&Play-functieondersteunt. Deaudiofunctiedoethetniet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LH-T250SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LH-T250SC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag