Gebruiksaanwijzing LG HT-906SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HT-906SC. Wij hopen dat dit LG HT-906SC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HT-906SC te teleladen.


LG HT-906SC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3904 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HT-906SC (4138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HT-906SC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD Thuisbioscoopsysteem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. HT906SC (HT906SC, SH96SB-S/ C, SH95TA-W) P/NO : MFL67164740 HT906SC-R0_BDEULL_DUT_4740. indd 1 2011-02-19 1:57:48 2 Beginnen Veiligheidsinformatie 1 Beginnen LET OP RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING:VERMINDERHETRISICO OPELEKTRISCHESCHOKKENENVERWIJDER DEACHTERKLEP(OFACHTERKANTNNIET). Ditsymboolwaarschuwtde gebruikeropdeaanwezigheidvan nietgeïsoleerd"gevaarlijkvoltage" indekastvanhetproduct, van voldoendekrachtomeenrisico opelektrocutievoorpersonente vormen. [. . . ] [Ontgrendelen] AlsuUNLOCKselecteert, ishetouderlijk toezichtnietactiefenwordtdediskzonder beperkingenafgespeeld. DrukopbENTERomdedoorugekozen waarderingtebevestigen. HT906SC-R0_BDEULL_DUT_4740. indd 24 2011-02-19 1:57:54 Systeeminstelling 25 Wachtwoord Ukunteenwachtwoordinvoerenofveranderen. Omhetwachtwoordteveranderen, druktu opbENTERwanneerdeoptie[Wijzigen] gemarkeerdis. Voereenwachtwoordinendruk opbENTER. Voerditwachtwoordnogmaalsin endrukopbENTER. ANDERE DivX(R)VOD WegevenueenDivX®VOD(VideoOnDemand) registratiecodewaarmeeuvideo'skuntkopenen hurenviadeDivX®VODservice. AllevanDivXVODgedownloadevideo'skunt ualleenopditapparaatafspelen. 4. Voerhetuitzescijfersbestaandegetal "210499"inendrukopbENTER. Het wachtwoordwordtgewist. Let , , op 3 Systeeminstelling Let , , op Regiocode Voerdecodeinvanderegiowaarvandenormen zijngebruiktomaandedvd-videodiskeenwaarde toetekennendiegebaseerdisopdelijstoppagina 40. DrukopbENTERomdegekozenregiocodete bevestigen. HT906SC-R0_BDEULL_DUT_4740. indd 25 2011-02-19 1:57:54 26 Bediening HetHome-menu gebruiken 1. PlaatsmetbehulpvanBOPEN/CLOSEeen diskindediskladevanhetapparaatofsluiteen usb-geheugenstickopdeusb-poortaan. Alsueenvandeopties[Film], [Foto]of[Muziek] selecteertwanneerueenusb-geheugenstick hebtaangeslotenentevenseendiskinde spelerhebtgeplaatst, verschijnthetmenu waarmeeuhetgewenstemediumkunt selecteren. Selecteereenmediumendruk vervolgensopbENTER. 4 Bediening [Configuratie]:Toonthet[Configuratie]-menu. Ukuntdeopties[Muziek], [Film]of[Foto] nietselecterenwanneerergeenusbgeheugenstickisaangeslotenofgeencdinde diskladeisgelegd. Let , , op 4. y Bijdemeesteaudio-cd'sendvd-rom-disks starthetafspelenautomatisch. y Despelerspeeltautomatischalleen muziekbestandendieopeenusbgeheugenstickofcdzijnopgeslagen. Let , , op HT906SC-R0_BDEULL_DUT_4740. indd 26 2011-02-19 1:57:54 Bediening 27 Voor Stoppen Afspelen Pauzeren Beeld-voorbeeldafspelen Doe dit DrukopZ STOP. (AlleenDVD, DivX) Druktijdenshetafspelenop C/, V SKIPomnaar hetvolgendehoofdstukof nummertegaanofterugte gaannaarhetbeginvanhet huidigehoofdstukofnummer. DruktweemaalkortopC, SKIPomterugtegaannaar hetvorigehoofdstukof nummer. Druktijdenshetafspeleneen paarkeeropc/v SCAN omdevereistescansnelheidte kiezen. Drukeenpaarkeeroph REPEATomdehuidige titel, hethuidigehoofdstuk ofnummerherhaaldofin willekeurigevolgordeafte spelen. -DVD:Hoofdstuk/Titel/Uit -DivX:Titel/Alles/Uit - udioCD/MP3/WMA:Track/ A Alles/Random/Uit Anderebedieningshandelingen Informatieoverdisksophet beeldschermweergeven Ukuntuiteenlopendeinformatieovereengeladen diskophetbeeldschermweergeven. DrukopmINFO/DISPLAYomgevarieerde informatieweertegeven. Afhankelijkvan hetdisktypeendeafspeelstatuskunnende weergegevenonderwerpenverschillen. Ukunteenonderdeelselecterenmetbehulp vanWSendeinstellingwijzigenofselecteren dooropADtedrukken. H Hoofdstuk­ uidighoofdstuknummer/totaal H aantalhoofdstukken Tijd­Verstrekenafspeeltijd Audio­ eselecteerdeaudiotaalofkanaal G Ondertitels­ eselecteerdeondertiteling G Hoek­ eselecteerdehoek/totaalaantalhoeken G Deinformatieophetbeeldschermverdwijnt alsueenpaarsecondenlanggeenknoppen indrukt. Naarhet volgende ofvorige hoofdstuk, nummer ofbestand overspringen. 4 Bediening Snelnaareen bepaaldpunt gaandooreen bestandsnel vooruitofsnel achteruitafte spelen. Let , , op Herhaaldofin willekeurige volgorde afspelen Drukindepauzemodus opSLOW(cofv)om De degewenstesnelheidte weergavesnelheid kiezen. (AlleenDVD, DivX) vertragen DivX-bestandenkunnenniet vertraagdachteruitworden afgespeeld. HT906SC-R0_BDEULL_DUT_4740. indd 27 2011-02-19 1:57:54 28 Bediening Dvd-menuweergeven r Wanneerueendvd-diskafspeeltdieverschillende menu'sbevat, kuntumetbehulpvanhetMenuhet gewenstemenuselecteren. DrukterbevestigingopdPLAY, MONO/ STEREO. Afspelenstartenop geselecteerdtijdstip ry Hetbestandofdetitelopelkgewenstmoment afspelen 1. DrukopWSomhetklokpictogramte selecterenen"--:--:--"verschijnt. Voerdegewenstestarttijdvanlinksnaarrechts inuren, minutenensecondenin. Drukop CLEARomeenofmeerverkeerdingevoerde cijferstewissen. Voervervolgensdejuistecijfers in. Ombijvoorbeeldeenbepaaldescèneover 1uur, 10minutenen20secondentestarten, voertumetdenummertoetsen"11020"in. [. . . ] y UiPodmodusenemozetekoristitimikrofon. 4 Bediening HT906SC-R0_BDEULL_DUT_4740. indd 37 2011-02-19 1:57:55 38 Problemenoplossen Problemenoplossen PROBLEEM Geenvoeding Geenbeeld CORRECTIE Steekdenetkabelineenstopcontact. SelecteerdejuistevideoinputmodusopdeTVzodathetbeeldvan deDVDreceiverophetTVschermgetoondwordt. Selecteerdejuisteinputmodusvandeaudioontvangerzodatu hetgeluidvandeDVDreceiverkunthoren. DebeeldkwaliteitvandeDVDis slecht Reinigdeschijfmeteenzachtedoekwaarbijuvanuithetmidden vandeschijfnaarbuitenveegt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HT-906SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HT-906SC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag