Gebruiksaanwijzing LG HT306SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG HT306SF. Wij hopen dat dit LG HT306SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG HT306SF te teleladen.


LG HT306SF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3378 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG HT306SF (3391 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG HT306SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD Thuisbioscoopsysteem Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. HT306SF (HT306SF, SH36SF-S, SH36SU-W) P/NO : MFL 66983804 HT306SF-D0_BDEULL_DUT_3804. indd 1 2011-01-11 4:25:01 2 Beginnen WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel Hetisaanbevolenvoordemeesteapparatendatze wordenaangeslotenoptoegewezencircuit: Datiseenenkelcircuitdatalleendattoestelvan stroomvoorziet, zonderextrastopcontactenof stekkerdozen. Controleerdespecificatiebladzijdein dezehandleiding. Sluitnietteveelapparatenaanop wandcontactdozen. Overladenwandcontactdozen dieloszittenofbeschadigdzijn, verlengkabels, kapottestroomkabelsofbeschadigdeofgebarsten kabelisolatiezijneveneensgevaarlijk. Aldeze omstandighedenkunnenleidentotelektrocutie ofbrand. Onderzoekregelmatigdekabelvan uwtoestelenhetuiterlijkoptekenenvan schadeofslijtage. Trekindtagevaldekabeluit enstophetgebruikvanhettoestel. Indiende kabelbeschadigdblijkttezijn, laatdekabeldan vervangendoorerkendservicepersoneel, Bescherm dekabeltegenfysiekofmechanischmisbruik, zoalsdraaien, vastzetten, perforeren, klemzitten tusseneendeur, ofdateropgelopenwordt. Letop stekkers, stopcontacten, enhetpuntwaardekabel uithettoestelgaat. Trekaandestekkerennietaan dekabelvoorloskoppelinguithetstopcontact. Plaatshetproductzodatdestekkermakkelijkte bereikenis. Veiligheidsinformatie 1 Beginnen LET OP RISICO OP ELEKTROCUTIE. NIET OPENEN. WAARSCHUWING: VERMINDERHETRISICO OPELEKTRISCHESCHOKKENENVERWIJDER DEACHTERKLEP(OFACHTERKANTNIET). [. . . ] [16:9] Kiesdezemogelijkheidalseen16:9breedbeeld TVaangeslotenis. IndienuTVUitvoerKeuzewijzigtvanRGB naarYPbPrinhetinstellingenmenu, vooral bijhetaansluitenvanhettoestelopeen maniervancomponentvideoaansluiting, wordthetschermzwart. Indatgevalsluit udevideokabelvanMONITORstekker aanenselecteertuopnieuwYPbPrinhet instellingenmenu. Let , , op Schermmodus Indienu4:3geselecteerdheeft, dientuaante gevenhoeunaarbreedbeeldprogramma'senfilms wiltkijkenopuwTV. HT306SF-D0_BDEULL_DUT_3804. indd 19 2011-01-11 4:25:06 20 Systeeminstelling AUDIO luidsprekerset-up Maakdevolgendeinstellingenvoorde ingebouwde5, 1-kanaalssurround-decoder. DrukopENTER Het[luidsprekerset-up]-menuverschijnt. [Afstand] Nadatudeluidsprekersopdedvd-receiver hebtaangesloten, moetudeafstandtussende luidsprekersenuwluisterpuntaanpassenals deafstandtotdecenter-ofachterluidsprekers groterisdandeafstandtotdefrontluidsprekers. Hierdoorbereikthetgeluidvanelkeluidspreker deluisteraarophetzelfdemoment. Druk opADomdeafstandtotdegeselecteerde luidsprekeraantepassen. Dezeafstandmoet gelijkzijnaanhetverschilvandeafstand tussendecenter-enachterluidsprekersende frontluidsprekers. [Test] DrukopADomdesignalenvanelke luidsprekertetesten. Pashetvolumeaanin overeenstemmingmethetvolumevande testsignalendieinhetgeheugenvanhet systeemzijnopgeslagen. 3 Systeeminstelling 5. Bepaaldeluidsprekerinstellingenzijndoor deDolbyDigitallicentieovereenkomstniet toegestaan. [Grootte] Omdatdeluidsprekerinstellingenvastliggen, kuntudeinstellingennietveranderen. [Volume] DrukopADomhetuitgangsniveauvande geselecteerdeluidsprekeraantepassen. Let , , op HT306SF-D0_BDEULL_DUT_3804. indd 20 2011-01-11 4:25:06 Systeeminstelling 21 DRC(DynamicRangeControl­ Regelingdynamischbereik) Zorgtdathetgeluidhelderblijftbijhetverlagen vanhetvolume(alleenDolbyDigital). Stelvoordit effectinop[Aan]. Lock(Ouderlijktoezicht) Regiocodeinstellen Wanneeruditapparaatvoordeeerstemaal gebruikt, moetuderegiocodeinstellen. Omtoegangtekrijgentotde[Lock]-opties, moetuhetwachtwoordinvoerendatuhebt aangemaakt. Voeruwwachtwoordinendruk opENTER. Voerditwachtwoordnogmaalsinen drukopENTER. Alsueenfoutmaaktvoordatu opENTERhebtgedrukt, drukdanopCLEAR. DrukopENTERomdegekozenregiocodete bevestigen. Vocaal Selecteer[Aan]omkaraokekanalenmetnormale stereoweergavetemengen. DezefunctieisalleengeschiktvoorDVD'smetde mogelijkheidvanmeerkanaalskaraoke. HDAVSync Somskomtbijdigitaletveenvertragingtussen beeldengeluidvoor. Alsuditconstateert, kuntu ditverschijnselcompenserendoorvoorhetgeluid eenvertragingintestellenwaardoorhetgeluid "wacht"ophetbijbehorendebeeld. DitwordtHD AV-synchronisatiegenoemd. MetbehulpvanWS (opdeafstandsbediening)kuntudevertraging vergrotenenverkleinendieutraplooskunt instellentussen0en300m/sec. 3 Systeeminstelling Beveiligingsniveau Blokkeerthetafspelenvangeclassificeerdedvd's opgrondvanhuninhoud. Nietallediskszijn geclassificeerd. [Beveiligingsniveau 1-8] Waarderingéén(1)heeftdemeeste beperkingenenwaarderingacht(8)deminste. [Ontgrendelen] AlsuUNLOCKselecteert, ishetouderlijk toezichtnietactiefenwordtdediskzonder beperkingenafgespeeld. DrukopENTERomdedoorugekozen waarderingtebevestigen. HT306SF-D0_BDEULL_DUT_3804. indd 21 2011-01-11 4:25:06 4 B 22 Systeeminstelling Wachtwoord Ukunteenwachtwoordinvoerenofveranderen. Omhetwachtwoordteveranderen, drukt uopENTERwanneerdeoptie[Wijzigen] gemarkeerdis. Voereenwachtwoordinendruk opENTER. Voerditwachtwoordnogmaalsinen drukopENTER. OVERIGE DivX(R)VOD INFORMATIEOVERDIVXVIDEODivX®iseendigitaal videoformaatdatdoorDivX, Inc. isontwikkeld. Dit iseenofficieeldoorDivXgecertificeerdapparaat datgeschiktisvoordeweergavevanDivXvideo. Ganaarwww. divx. comvoormeerinformatie ensoftwaretoolsvoorhetomzettenvanuw beeldbestandeninDivX. INFORMATIEOVERVIDEO-ON-DEMAND:Voor hetafspelenvanDivXVideo-on-Demand(VOD) materiaalmoetditDivXCertified®-apparaat wordengeregistreerd. Gavoorhetgenererenvan deregistratiecodenaarhethoofdstukoverDivX VODinhetinstallatiemenuvanhetapparaat. Ga metdezecodenaardewebsitevod. divx. comom deregistratieproceduretevoltooienenvoormeer informatieoverDivXVOD. AllevanDivXVODgedownloadevideo'skunt ualleenopditapparaatafspelen. 3. Voerhetuitzescijfersbestaandegetal "210499"inendrukopENTER. Het wachtwoordwordtgewist. Let , , op 3 Systeeminstelling Regiocode Voerdecodeinvanderegiowaarvandenormen zijngebruiktomaandedvd-videodiskeenwaarde toetekennendiegebaseerdisopdelijstoppagina 33. DrukopENTERomdegekozenregiocodete bevestigen. Let , , op HT306SF-D0_BDEULL_DUT_3804. indd 22 2011-01-11 4:25:06 4 Bediening Bediening 23 Deeerste bedieningshandelingen 1. PlaatsmetbehulpvanOPEN/CLOSEeendisk indediskladevanhetapparaatofsluiteenusbapparaatopdeusb-poortaan. SelecteerdooropWSADtedrukkeneen bestand(ofnummeroftitel)datuwiltafspelen. BijhetafspelenvaneenschijfofUSB FlashDrivemetDivX, MP3/WMAenJPEG bestanden, kuntuselecterenwelkmenu bestandenuwiltafspelendooropMENU tedrukken. Indien"Hetbestandwordtniet ondersteunddoordezeDVDspeler. "getoond wordt, selecteertuhetjuistebestanddoorop MENUtedrukken. Voor Stoppen Afspelen Pauzeren Doe dit DrukopZ Drukopd DrukopM DrukeenpaarkeeropM, Beeld-voor-beeld omdezetitelbeeld-voorafspelen beeldaftespelen. [. . . ] y Denummeringvanhetopgenomenbestand wordtingevoerdvanafhetlaagstegetal. Dusindienueenaantalvandeopgenomen bestandenverwijdert, kanhetvolgende opgenomenbestandhetlaagstegetalhebben. AUDIOCD MP3/WMA Deandere bronnen Let , , op 4 Bediening 2. Schakeldedraagbarespelerofhetexterne apparaatinenbeginmetspelen. OpnemennaarUSB 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG HT306SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG HT306SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag