Gebruiksaanwijzing LG D2500N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG D2500N. Wij hopen dat dit LG D2500N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG D2500N te teleladen.


LG D2500N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3950 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG D2500N (3948 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG D2500N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draaghetproductnietonderstebovenaan yy destandaard. Hetproductkanvallenen beschadigdrakenofuverwonden. Basis van standaard MONTEREN EN VOORBEREIDEN 7 Op een tafelblad plaatsen 1 Tildemonitorop, kantelhemrechtopenzet hemophettafelblad. Laateenruimtevrijvan(minimaal)10cmvanaf demuurvooreengoedeventilatie. WAARSCHUWING NLD NEDERLANDS Wanneerudehoekaanpast, houdde onderkantvandemonitordannietvastzoals aangegevenindevolgendeafbeelding, omdat uopdiemanierletselaanuwvingerskunt oplopen. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Raakhetschermnietaanendrukernietop wanneerudekijkhoekvandemonitoraanpast. 2 Sluithetnetsnoeraanopeenstopcontact. OPMERKING Kanteldemonitorvan+15tot-5gradenopen neeromdekijkhoeknaarwensintestellen. -5 15 3 Drukopdeknop (aan/uit)ophet schakelpaneelaandevoorkantomdestroom inteschakelen. WAARSCHUWING Koppelhetnetsnoerlosvoorudemonitor verplaatst. Alsudatnietdoet, kuntueen elektrischeschokkrijgen. Voorkant Achterkant 8 MONTEREN EN VOORBEREIDEN HetKensington-veiligheidssysteemgebruiken DeaansluitingvoorhetKensingtonveiligheidssysteembevindtzichaandeachterkant vandemonitor. Voormeerinformatieoverde installatieenhetgebruikhiervanraadpleegtude handleidingdieisgeleverdbijhetKensingtonveiligheidssysteemofgaatunaarhttp://www. SluitdekabelvanhetKensingtonveiligheidssysteemaantussendemonitoreneen tafel. NEDERLANDS NLD Aan een muur monteren Laataandezijkantenendeachterzijdeeen ventilatieruimtevan10cmvrij. Gedetailleerde installatie-instructieszijnverkrijgbaarbijuwdealer; ziedeinstallatiehandleidingvoordeoptionele muurbevestigingssteun . 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm OPMERKING HetKensington-veiligheidssysteemis optioneel. Hetsysteemisverkrijgbaarbijde meesteelektronicawinkels. Wanneerudemonitormetbehulpvande wandmontagesteun(optioneleonderdelen) monteert, moetuditzorgvuldigdoenzodatde monitornietvandewandkanloskomen. [. . . ] Drukopdeknopaan/uitophetschakelpaneel aandevoorkantomdestroominteschakelen. Wanneerdemonitorisingeschakeldwordtde functie "Self Image Setting"(Automatische beeldinstelling)automatischuitgevoerd. (Alleen ondersteundinanalogemodus) NLD NEDERLANDS OPMERKING OPMERKING WanneerutweePC'swiltaansluitenopde yy monitorsluitudebenodigdesignaalkabels (D-SUB/DVI-D/HDMI)aanopdemonitor. Alsudemonitorinschakeltwanneerdeze yy koudis, kanhetschermflikkeren. Ditis normaal. Erkunnenenkelerode, groeneofblauwe yy stippenophetschermverschijnen. Ditis normaal. Functie "Self Image Setting" yy (Automatische beeldinstelling). Metdezefunctiekandegebruikerhet schermoptimaalinstellen. Wanneerde monitorvoorheteerstwordtaangesloten, steltdezefunctiehetschermautomatisch optimaalinvoordeafzonderlijke invoersignalen. (Alleenondersteundin analogemodus) `Auto'-functie. yy Wanneerhetschermervaaguitziet, de lettersvagerzijn, hetbeeldflikkertofkantelt tijdenshetgebruikofnahetwijzigenvande schermresolutiedruktuopdeknopAutofunctieomderesolutieteverbeteren. (Alleen ondersteundinanalogemodus) 12 INSTELLINGEN AANPASSEN INSTELLINGEN AANPASSEN Toegang tot de hoofdmenu's 1 DrukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvandemonitoromhetOSD-menuMONITOR SETUP (Monitorinstellingen)weertegeven. NEDERLANDS NLD 2 Drukophetgewenstemenu-item. 3 Wijzigdewaardevanhetmenu-itemmetdeknoppenaandevoorkantvandemonitor. Alsuwiltterugkerennaarhetbovenliggendemenuofanderemenu-itemswiltinstellen, gebruiktude knopmethetpijltjenaarboven( ). 4 SelecteerEXIT(Afsluiten)omhetOSD-menuteverlaten. Monitor-knoppen MENU(Ziepag. 13) Hiermeesteltuschermoptiesin. EXIT HiermeesluituhetOSD-menuaf. MONITOR SETUP MENU 3D AUTO VOLUME INPUT EXIT 3D(Ziepag. 14) Hiermeesteltude3D-modusin. VOLUME(Ziepag. 14) Hiermeesteltuhetvolumein. INPUT Hiermeesteltudeexterneinvoer in. OPMERKING Afhankelijkvanhettypeinvoersignaalkunnenverschillendemenu-itemswordeningeschakeld. D-SUB-/DVI-modus:MENU, 3D, AUTO, INPUT(Invoer), EXIT(Afsluiten) yy HDMI-modus: MENU, 3D, VOLUME, INPUT(Invoer), EXIT(Afsluiten) yy INSTELLINGEN AANPASSEN 13 Instellingen aanpassen Menu-instellingen 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvandemonitor omhetOSD-menuMONITOR SETUP(Monitorinstellingen) weertegeven. tegeven. MENU BRIGHTNESS ORIGINAL RATIO 3D COLOR EFFECT COLOR TEMP PRESET RED GREEN BLUE CONTRAST BLACK LEVEL LANGUAGE SUPER ENEYGY SAVING FACTORY RESET 100 WIDE OFF PRESET WARM 50 50 50 70 HIGH ENGLISH NO EXIT NLD NEDERLANDS 2 DrukopdeknopMENUomdeoptiesinhetOSD-menuweer 3 Steldeoptiesinmetbehulpvandeknoppenaandevoorkant vandemonitor. 4 SelecteerEXIT(Afsluiten) omhetOSD-menuteverlaten. Alsuwiltterugkerennaarhetbovenliggendemenuofandere menu-itemswiltinstellen, gebruiktudeknopmethetpijltje naarboven( ). Debeschikbareprogramma-instellingenwordenhieronderbeschreven. Menu BRIGHTNESS (Helderheid) ORIGINAL RATIO (Oorspronkelijke verhouding) Analoog Digitaal HDMI Beschrijving Hiermeekuntudehelderheidvanhetscherminstellen. Verschijnthetbericht"OSD LOCKED"(OSDvergrendeld) wanneeruopdeknopMENU drukt? y Ukuntdehuidigebesturingsinstellingenvergrendelenzodatdeze nietonbedoeldwordengewijzigd. UkuntdeOSD-bedieningopelk gewenstmomentontgrendelendoordeknopMENUenkeleseconden ingedrukttehouden, waarnahetbericht"OSDUNLOCKED"(OSD ontgrendeld)verschijnt. Beeldweergave is incorrect y DrukopdeknopAUTOomautomatischdeidealeinstellingenvoor beeldweergavetoetepassen. Opdeschermachtergrondzijn y DrukopdeknopAUTOomautomatischdeidealeinstellingenvoor verticalebalkenofstrepenzichtbaar. Erishorizontalestoringofde y DrukopdeknopAUTOomautomatischdeidealeinstellingenvoor tekenszieneronscherpuit. y ControleerConfiguratiescherm Beeldscherm Instellingen enstelhetscherminopdeaanbevolenresolutieofpasdeideale instellingenvoordebeeldweergavetoe. Veranderdekleurinstellingen naarmeerdan24-bits(warekleuren). Positiebeeldisincorrect. PROBLEMEN OPLOSSEN 17 WAARSCHUWING NLD NEDERLANDS GanaarConfiguratiescherm Beeldscherm Instellingenencontroleerofderesolutieis yy veranderd. Alsdithetgevalis, steldandeaanbevolenresolutievoordevideokaartopnieuwin. Alsdeaanbevolenresolutie(optimaleresolutie)nietisgeselecteerd, kunnenlettersonscherpzijn. Het yy beeldkanafwijkenoftedonkerzijn, ofwordenafgekapt. Controleerofudeaanbevolenresolutiehebt geselecteerd. Demethodevoorhetinstellenkanpercomputerenbesturingssysteemverschillenende yy eerdergenoemderesolutiewordtnietdooriederevideokaartondersteund. Raadpleeginditgevalde fabrikantvandecomputerofvideokaart. Beeldweergave is incorrect Deschermkleurwijktafofismaar éénkleur. Hetschermknippert. y Controleerofdesignaalkabelgoedisaangeslotenendraaiindien nodigdeschroevenstevigervast. y Veranderdekleurinstellingennaarmeerdan24-bits(warekleuren)in ConfiguratieschermInstellingen. y Controleerofhetschermisingesteldopinterliniëringsmodus. Alsdit hetgevalis, steldandeaanbevolenresolutievoorhetschermin. Verschijnt het bericht "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Onbekende monitor, Plug&Play-monitor gevonden)?Hebtuhet beeldschermstuurprogramma geïnstalleerd? y Installeerhetbeeldschermstuurprogrammametdemeegeleverde CD(ofdiskette). Ukunthetprogrammaookdownloadenvanonze website:http://www. lg. com. y ControleerofuwvideokaartdePlug&Play-functieondersteunt. 18 PROBLEMEN OPLOSSEN PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ GEBRUIK VAN DE 3D-MODUS Ik zie een draaiend olieachtig patroon op de monitor wanneer deze is uitgeschakeld. y DitwordtveroorzaaktdoorexternlichtindeluchtlaagtussenhetLCD-oppervlakende3D-filter. [. . . ] 8 Bewaarde3D-brilnietopeenzeerwarmeofkoudeplek. Hierdoorkandevormvandebrilveranderen enbeschadigen. Gebruikde3D-brilnietwanneerdezeisbeschadigd. Ditkanuwzichtverslechterenof resultereninduizeligheid. zachtedoekomdebrilschoontemaken. Gebruikgeenchemischschoonmaakmiddelomzeschoonte maken. mogelijknietgewendaande3D-belevingenwetenniethoezijmoetenhandeleningevaarlijkesituaties. 9 Deglazenvande3D-bril(gepolariseerdefilm)kunnengemakkelijkbeschadigdraken. Gebruikeen WAARSCHUWING Waarschuwing met betrekking tot lichtgevoelige aanvallen Sommigegebruikerskunneneentoevalkrijgenofandereabnormalesymptomenervarenwanneer yy zijwordenblootgesteldaaneenflitsendlichtofspecifiekpatroonineenvideogameoffilm. Raadpleegvoordatunaar3D-beeldengaatkijkeneenartsalsiemandinuwfamilieaanepilepsie ofattaqueslijdt. Stoponmiddellijkmethetkijkennaar3D-beeldenenraadpleegeenartsalsueen vandevolgendesymptomenervaart, ookalsueerdergeenmedischeproblemenvandezeaard hebtgehad. Symptomen Duizeligheid, onscherpzicht, zenuwtrekjesinuwgezicht, onwillekeurigebewegingen, yy zenuwtrekken, black-outs, verwarring, desoriëntatieenslechtegemoedstoestand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG D2500N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG D2500N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag