Gebruiksaanwijzing LG D2342P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG D2342P. Wij hopen dat dit LG D2342P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG D2342P te teleladen.


Mode d'emploi LG D2342P
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG D2342P (4276 ko)
   LG D2342P (1592 ko)
   LG D2342P (4276 ko)
   LG D2342P (4276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG D2342P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] y Wanneerertenminstetweeinvoersignalenzijnaangesloten, kuntuhetgewenste invoersignaalselecteren(D-SUB/DVI/HDMI). y Wanneerermaaréénsignaalisaangesloten, wordtditautomatischgedetecteerd. De standaardinstellingisD-SUB. Hiermeewordthetapparaatin-ofuitgeschakeld. Stroomindicator Destroomindicatorblijftblauwbrandenwanneerhetscherm goedfunctioneert(Ingeschakeld). Wanneerhetschermin Slaapmodusis, knippertdestroomindicatorblauw. EXIT(Afsluiten) (Knopaan/uit) 6 MONTEREN EN VOORBEREIDEN De monitor instellen NEDERLANDS NLD De standaard bevestigen 1 Plaatsdemonitormethetschermomlaagop eenvlakkeenzachteondergrond. De basis van de standaard en de standaard verwijderen 1 Plaatsdemonitormethetschermomlaagop eenvlakkeenzachteondergrond. [. . . ] Afbeeldingenlinksenrechtswordenonderelkaarweergegeven. Afbeeldingenlinksenrechtswordeninregelsweergegeven. Schakeltde3D-modusuit. 3D L/R CHANGE Wisselthetframedataanelkoogwordtgetoond. (3D wisselen L/R) R-L Onevenregelszijnderechterafbeeldingenevenregelszijnde linkerafbeelding. L-R 3D - > 2D Evenregelszijndelinkerafbeeldingenonevenregelszijnde rechterafbeelding. Converteert3D-afbeeldingennaar2D. (AlleeningeschakeldvoorHDMIVIDEOTIMING(HDMIvideotiming)) OFF (Uit) ON (Aan) Beeldenweergevenin3D. Afbeeldingenwordenweergegevenin2D. OPMERKING 3D-modus. yy SIDE BY SIDE (Naast elkaar) TOP & BOTTOM (Boven en onder) LINE INTERLACED (Interliniëring) Alsdegeselecteerde3D-optieincorrectis, wordenbeeldenmogelijknietcorrectweergegeven. yy VOLUME Volume-instellingen (Alleen ondersteund in HDMI) 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvandemonitor omhetOSD-menuMONITOR SETUP(Monitorinstellingen) weertegeven. tegeven. VOLUME 50 2 DrukopdeknopVOLUMEomdeoptiesinhetOSD-menuweer 3 Steldeoptiesinmetbehulpvandeknoppenaandevoorkant vandemonitor. EXIT 4 SelecteerEXIT(Afsluiten)omhetOSD-menuteverlaten. Alsuterugwiltkerennaarhetbovenliggendemenuofandere menu-itemswiltinstellen, gebruiktudeknopmethetpijltjenaar boven( ). INSTELLINGEN AANPASSEN 15 Instellingen voor SUPER ENERGY SAVING (Stroombesparing) 1 Drukopeenwillekeurigeknopaandevoorkantvan deMonitoromhetOSD-menuMONITOR SETUP (Monitorinstellingen)weertegeven. menuweertegeven. SUPER ENERGY SAVING NLD NEDERLANDS ON OFF RESET 2 DrukopdeknopMENUomdeoptiesinhetOSD3 SelecteerSUPER ENERGY SAVING SUPER SAVING : 5 W/h LED SAVING : 12 W/h TOTAL POWER REDUCTION: TOTAL CO2 REDUCTION: 20 W 16 g (Stroombesparing)dooropdeknoppenaande voorkantvandemonitordrukkenendeoptieinte schakelen. verlaten. OK EXIT 4 SelecteerEXIT(Afsluiten)omhetOSD-menute Alsuterugwiltkerennaarhetbovenliggendemenuof anderemenu-itemswiltinstellen, gebruiktudeknop methetpijltjenaarboven( ). Debeschikbarebeeldinstellingenwordenhieronderbeschreven. Menu ON (Aan) OFF (Uit) RESET (Herstellen) Beschrijving Schakeltdeenergie-efficiëntefunctieSUPERENERGYSAVING(Stroombesparing)in. SchakeltdefunctieSUPERENERGYSAVING(Stroombesparing)uit. Dezeoptiehersteltdewaardenvoorhettotaleverminderdeenergieverbruikenverminderde geschatteCO2-uitstoot. OPMERKING TOTAL POWER REDUCTION(Totaal verminderd stroomverbruik):ditgeeftaanhoeveelstroom yy wordtbespaardbijhetgebruikvandemonitor. TOTAL CO2 REDUCTION(Totaal verminderde CO2-uitstoot):ditgeeftaanhoeveelCO2-uitstoot yy wordtbespaard. SAVING DATA (Besparingsgegevens) (W/h) yy 584mm SUPERSAVING(Stroombesparing) LEDSAVING(Led-besparing) 5Wh 12Wh Debesparingsgegevenszijnafhankelijkvanhetscherm. Dewaardenverschillendusperschermen yy perverkooppunt. LGheeftdezegegevensberekendaandehandvanhet"video-uitzendsignaal". yy LEDSaving(Led-besparing)geeftaanhoeveelstroomkanwordenbespaardbijgebruikvaneen yy WLED-scherminplaatsvaneenCCFL-scherm. SUPERSAVING(Stroombesparing)verwijstnaarhoeveelstroomkanwordenbespaardwanneer yy gebruikwordtgemaaktvandefunctieSUPERENERGYSAVING. 16 PROBLEMEN OPLOSSEN PROBLEMEN OPLOSSEN Controleer onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de helpdesk. Er wordt geen beeld weergegeven Ishetnetsnoervanhetscherm aangesloten?Ishetapparaatingeschakeldenis destroomindicatorblauwofgroen?Knippertdestroomindicator? NEDERLANDS NLD y Controleerofhetnetsnoercorrectisaangeslotenophetstopcontact. [. . . ] Kijknietnaar3D-beeldenwanneeruzichmoeofziekvoelt. yy 22 JUISTE HOUDING JUISTE HOUDING Juiste houding voor gebruik van de monitor. Pasuwafstandtothetschermaan omdebeeldenopoptimaleafstand(L) tebekijken. Pasdeplaatsvan demonitoraanom reflecterendlichtte voorkomen. NEDERLANDS NLD 50 cm tot 90 cm Pasuwmonitoren uwhoudingaan omdebeelden onderdeoptimale kijkhoek(D)te bekijken. Plaatsuwhanden rustigophet toetsenbord, houd uwarmengebogen bijdeellebogenen horizontaal. Modus Wanneerunaar3D-beeldenkijkt Maat (Inch) 58, 4cm Optimale kijkafstand (L) 50cmtot90cm Optimale kijkhoek (D) 12SDgr Voorzorgsmaatregelen bij het bekijken van 3D-beelden Draagdemeegeleverde3D-bril. yy Blijfopdeoptimalekijkafstandenindeidealekijkhoekwanneeru3D-beeldenbekijkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG D2342P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG D2342P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag