Gebruiksaanwijzing LACIE WIRELESS SPACE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE WIRELESS SPACE. Wij hopen dat dit LACIE WIRELESS SPACE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE WIRELESS SPACE te teleladen.


LACIE WIRELESS SPACE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10693 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE WIRELESS SPACE DATASHEET (704 ko)
   LACIE WIRELESS SPACE QUICK INSTALLATION GUIDE (3246 ko)
   LACIE WIRELESS SPACE (10602 ko)
   LACIE WIRELESS SPACE DATASHEET (516 ko)
   LACIE WIRELESS SPACE QUICK INSTALLATION GUIDE (3246 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE WIRELESS SPACE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Wireless Space · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebruikvandezehandleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalecomputer-ennetwerkvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Configuratie 3: Draadloos toegangspunt (Switch)voormeerinformatie. Afb. 87 Afb. 88 vervolg op de volgende pagina >> LaCie Wireless Space · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding De LaCie Wireless Space beheren pagina 60 VoorIPConfigurationMode(IP-configuratiemodus)(Afb. Aangezien deze optie gemakkelijk en handig in gebruikis, beschikkendemeestehuizenenbedrijvenover DHCP-serversdieIP-adressentoewijzenaanalleapparateninhetnetwerk. DHCPwordtzeeraanbevolenomdat hiervoorweinigbeheervoordeinternetprovidernodigis. IP. AlshetnetwerkgeenDHCP-serverof-routerheeftom IP-adressentoetewijzen, selecteertuStatic(Statisch)inde vervolgkeuzelijst IP Configuration Mode (IP-configuratiemodus)(Afb. 89). Hetisbelangrijkdatuallebenodigde informatieweetvoordestatischeIP-velden(Afb. Statisch IP WanneerueenstatischeIPgebruikt, moetuzekerwetenhoeude veldeninAfb. 90moetinvullen: IP-uwrouter, switchofinternetproviderheefteenbereikvan IP-adressendatkanwordengebruiktomdeeltenemenaan het netwerk. U moet een geldig IP-adres voor de Wireless Spacehebbenomdeeltenemenaaneennetwerk. Netmask(Netmasker)-eenanderessentieelveldvoorcommunicatiemethetnetwerk. Alsuwrouter, switchofinternetprovidereenwebgebaseerdbeheerprogrammavergelijkbaar methetDashboardheeft, kuntuditveldkopiërenenplakken. Gateway-verplichtvoortoegangtothetWAN(web). Alsuw router, switchofinternetprovidereenwebgebaseerdbeheerprogrammavergelijkbaarmethetDashboardheeft, kuntudit veldkopiërenenplakken. DNS - controleer de gebruikershandleiding van uw router, switchofinternetprovideromtebepalenofDNSisvereist. Als uwrouter, switchofinternetprovidereenwebgebaseerdbeheerprogrammavergelijkbaarmethetDashboardheeft, kuntu ditveldkopiërenenplakken. LET OP:alsueenveldbijIPConfiguration(IP-configuratie)leeg laat, kandeWirelessSpacemogelijknietdeelnemenaanhetnetwerk. Raadpleegdegebruikershandleidingvooruwrouter, switchof internetprovidervoormeerinformatie. Afb. 89 Afb. 90 vervolg op de volgende pagina >> LaCie Wireless Space · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding De LaCie Wireless Space beheren pagina 61 3. 6. 10. 2. Voorbeeld van het wijzigen van de configuratie: Alleen bedraad naar Draadloze client Dankzijdeflexibiliteitalsnetwerkswitchof-routerkandeWireless Spacemeegroeienmeteennetwerkofzichaanpassenaanverschillende omgevingen. De eerste schermafbeeldingen in dit gedeelte zijnafkomstigvandeeenvoudigsteconfiguratie, NASEthernet-Alleen bedraad, die een krachtige netwerkschijf en een eenvoudige switch voor Ethernet-uitbreiding omvat. Als u wilt overstappen op devolgendebasisconfiguratie, Draadlozeclient, hoeftuslechtseen paareenvoudigewijzigingenaantebrengenopdepaginaMode (Modus). BELANGRIJK:wanneerudeconfiguratievandeWirelessSpace wiltwijzigen, moetudegebruikershandleidingvanuwrouter, switch, internetproviderofWi-Fi-toegangspuntraadplegen. Umoetalleessentiëleinformatiebijdehandhebbenvoordatudeinstellingenvan deWirelessSpaceaanpast. 91isMode(Modus)gewijzigdinDraadlozeclientenworden nieuweveldenweergegevenomtehelpenbijhetinstellenvande configuratie. AlsuwiltdeelnemenaaneenbestaandWi-Fi-netwerk, geeftudeSSID(ServiceSetIdentifier;inwezen, denaamvanhet Wi-Fi-toegangspunt)op. Geenbeveiliging Beveiliging kan worden uitgeschakeld in bepaalde Wi-Fi-netwerk, zoalsinAfb. BELANGRIJK: LaCie raadt ten zeerste het gebruik af van een toegangspunt dat niet over ten minste één beveiligingsniveau beschikt. Afb. 91 vervolg op de volgende pagina >> LaCie Wireless Space · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding De LaCie Wireless Space beheren pagina 62 Beveiliging Demeesterouters, switchesofinternetprovidersbeschikkenoverten minsteéénbeveiligingsniveau. Neemdetijdomdegebruikershandleidingvanuwnetwerkrouteren/ofWi-Fi-toegangspuntdoortelezenomhetwijzigenvandeconfiguratiezoeenvoudigmogelijkte maken. Houdrekeningmetdevolgendevragenvoordezewijziging opdepaginaMode(Modus): Beveiliging(Afb. In demodusDraadlozeclientaccepteertdeWirelessSpace letters(kleineenhoofdletters), gehelegetallenendevolgendesymbolen:. _%+-=@# BELANGRIJK: de Wireless Space biedt grote flexibiliteit bij het accepteren van de SSID van een draadloos toegangspunt. In het onwaarschijnlijkegevaldatuwdraadlozetoegangspunttekensbevatdienietwordenondersteunddoordeWirelessSpace, kanniet worden gegarandeerd dat het apparaat kan deelnemen aan het Wi-Fi-netwerk. Probeerindegebruikershandleidingvooruwdraadlozetoegangspunteenoplossingtevinden, zoalshetwijzigenvan de naam van het toegangspunt zodat deze compatibel is met de WirelessSpace. Watisdebeveiligingscodevoorhetnetwerk?Indemodus DraadlozeclientaccepteertdeWirelessSpaceletters(kleineenhoofdletters)engehelegetallen. Biedt het Wi-Fi-toegangspunt ondersteuning voor WPS (Wireless Protected Setup)? [. . . ] ControleeropdepaginaFirewallinhetDashboardofderegel voorpoorttoewijzingnogsteedsgeldigis. Alsditniethetgeval is, kuntudegegevensopnieuwinvoeren. Alsueennieuweregelhebttoegevoegd, moetucontrolerenof dezegeenconflictveroorzaaktmeteerdereregelsvoorpoorttoewijzing. GeefeenregelvoorstatischeDHCP-leasesopvooruwdoelapparaatinhetDashboardopdepaginaNetworkLAN>DHCP staticleases(Netwerk-LAN>StatischeDHCP-leases). Poorttoewijzing werkt niet meer (alleen routerconfiguratie). Waarom werkt poorttoewijzing niet meer? 6. 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE WIRELESS SPACE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE WIRELESS SPACE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag