Gebruiksaanwijzing LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN. Wij hopen dat dit LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN te teleladen.


LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3692 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN DATASHEET (101 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord Voorzorgsmaatregelen 1. De LaCie Two Big 2. 1. Minimalesysteemvereisten 2. 2. Inhoudverpakking 2. 3. Weergavenvandedrive 2. 3. 1. Vooraanzicht 2. 3. 2. Vooraanzichtzondervoorpaneel 2. 3. 3. Achteraanzicht 2. 4. Kabelsenconnectoren 2. 4. 1. SerialATAIIeneSATA 3. Configuratie van de LaCie Two Big 3. 1. SteldeTwoBigop 3. 2. Opslagbeleid 3. 3. Deopslagbeleidconfiguratiewijzigen 3. 4. DeLaCieTwoBig-harddrivespartitioneren 3. 4. 1. DeLaCieTwoBig-harddrivespartitioneren-Windows 3. 4. 2. DeLaCieTwoBig-harddrivespartitioneren-Mac 4. Onderhoud van de LaCie Two Big 4. 1. Eendriveverwijderen/vervangen 4. 2. Firmware-updates 5. [. . . ] G LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding 8. Geefdepartitieeennaamenformatteerdeze, enklik vervolgensopVolgende(afb. H 9. LoopdeinstellingendoorenklikopVoltooienomde logischepartitietemaken(afb. I LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Configuratie van de LaCie Two Big pagina 3. 4. 2. De LaCie Two Big-harddrives partitioneren - Mac-gebruikers BELangrIjkE InfOrmaTIE:LetopdatunietdepartitiewistdiestaatvoordeLaCieTwoBig-processor(deschijf `NotInitialized'waargeencapaciteitaanistoegewezen). DitiseenvoorbeeldterillustratievanhetopslagbeleidfaST, waarbijdeprestatiesnelheidvandeLaCieTwoBigwordt geoptimaliseerd. 1. StartSchijfhulpprogramma'sindemap Programma's/Hulpprogramma's(afb. A 2. Selecteereengeconfigureerdeschijfenklikophettabblad Partitie(afb. 5. SelecteerMac OS Uitgebreid (journaled)uitde vervolgkeuzelijstIndeling(afb. B LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding 8. KlikopPartitioneeralsreactieopdewaarschuwing (afb. Schijfbeheeractiveertdeaangemaaktepartitieenplaatster eenvoorstellingvanophetbureaublad. Hetsymboolheeft alslabeldenaamvandepartitie. Configuratie van de LaCie Two Big pagina Afb. C LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Onderhoud van de LaCie Two Big pagina 4. Een drive verwijderen/vervangen BELangrIjkE InfOrmaTIE:NalangduriggebruikvandeLaCieTwoBigkunnendedrivesheetzijn. Wees voorzichtigwanneerueendriveverwijdert. IndieneenharddiskdefectraaktindeLaCieTwoBigneemtucontactmetuwLaCie-wederverkoperofmetdeklantenservice vanLaCie. Ukunttevensextrareserve-harddisksaanschaffen(apartverkocht). Vervangeendefecteharddriveuitsluitend dooreennieuwedrivegeleverddoorLaCie. Volgvoorhetverwijderenenvervangenvaneendrivedeonderstaandeaanwijzingenop. LET OP!:DegarantieopdedrivevervaltalsudedefectedrivevervangtdooreendrivedienietbijLaCieis aangeschaft. 1. Verwijderhetvoorpaneeldoordebovenhoekenvastte pakken, hetpaneelietsoptelichtenendanaandepaneelverwijderingslipnaarvorentetrekken. 2. Trekhetgrijzetrekhandvatuitdooruwvingerdoordering testekenenzachtjestetrekken(afb. B LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Onderhoud van de LaCie Two Big pagina 4. 2. Nieuwe firmware installeren (upgrades) LaCiebrengtsomsmogelijknieuwefirmwareuitvoordeTwoBig. GanaardewebsitevanLaCie, www. lacie. com, voordenieuwstefirmware-update. NeemcontactopmetdetechnischeondersteuningvanLaCievoorhulpbijdeupgrade. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Indicatielampjes LaCie Two Big pagina 5. Indicatielampjes op het voorpaneel van de LaCie Two Big Beidediskdrivesendesysteemhostverbindingenzijnvoorzienvanlampjesdiedestatusvandedriveenhetsysteem aangeven. Indeonderstaandetabelvindtudeverschillendetoestandenvandelampjes, enwatdiebetekenen. Tabel A: Lampjes Lampje Drive1 Aan (continu) Uit Knippert aan-/uitpatroon Normalelees-/schrijfactiviteit Erwordengeenbewerkingen Drivedefectofnietin Driveisbezigmet opnieuwopbouwen uitgevoerdopdedrive verbindingmetdehost (blauw) Erwordengeenbewerkingen Drivedefectofnietin Driveisbezigmet opnieuwopbouwen uitgevoerdopdedrive verbindingmetdehost (blauw) Ingeschakeld (groen) Uitgeschakeldoffirmware beschadigd N. v. t. Drive2 Normalelees-/schrijfactiviteit Systeem N. v. t. Drivelampje 1 (linker drive) Drivelampje 2 (rechter drive) Systeemlampje TECHnISCHE OPmErkIng:Degemakkelijkstemanieromonderscheidtemakentusseneenknipperendlampjeen eenaan-/uitpatroonisdathetaan-/uitpatroonophoudtalsdelees-/schrijfactiviteitvoltooidis, terwijlhetknipperenniet ophoudt. Hetaan-/uitpatroonisooklangzamer, maarhetislastigomophetooghetsnelheidsverschilwaartenemen. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Technische tips pagina 6. Beschikbare opslagcapaciteit Eéngigabyte(GB)isgelijkaan1. 000. 000. 000bytes. Voordatueenharddiskkuntgaangebruiken, moetudezeeerst formatteren. Bijhetformatterenvaneendiskgebeurthetvolgende:hetbesturingssysteemwistalleadministratievegegevens vandedisk, testofallesectorenvandeschijfbetrouwbaarzijn, markeertdefectesectoren(bijvoorbeelddoorkrassen)en steltinterneadrestabellenopdielaterwordengebruiktvoorhetzoekenvaninformatie. Eenmaalgeformatteerdhangtde feitelijkbeschikbareopslagcapaciteitafvandebesturingsomgeving. Dezeisgewoonlijkongeveer5tot10%minderdande capaciteitinongeformatteerdevorm. TECHnISCHE OPmErkIng:DeopslagcapaciteitvaneenarrayhangtafvanhetRAID-niveau. Decapaciteitvan eenRAID-arraywordtbepaalddoordecapaciteitvandedrivesindearraytevermenigvuldigenmethetaantalniet- redundantedrives. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Technische tips pagina 6. 2. Bestandssysteemstructuren Mac-gebruikers DeLaCieTwoBigisvoorgeformatteerdinHFS+(MacOS Uitgebreid). Aandehandvandezeparagraafkuntu bepalenofuuwTwoBigopnieuwmoetformatteren. gebruikers van mac OS 10. x: Ukuntdedriveaanpassendoorhemopnieuwteformatterenen/oftepartitionerenmetverschillendebestandssysteemstructuren. VooroptimaleprestatiesinMac OS-omgevingenformatteertenpartitioneertudedrive alsééngrootvolumemetdebestandsindeling`MacOS uitgebreid'. Mac OS uitgebreid (HFS+) Determ`MacOSuitgebreid'heeftbetrekkingophet bestandssysteemdatdoorMacOS8. 1enhogerwordt gebruikt. HFS+staatvooreenoptimalisatievanhetoudere HFS-bestandssysteemwaarbijderuimteopdeharddisk efficiënterwordtgebruikt. BijHFS+bentunietmeerbeperktdoordeblokgrootte. [. . . ] TECHnISCHE OPmErkIng: Nieuwe versies van de handleiding LaCiestreeftervoortdurendnaaromudemeestactueleenuitgebreidegebruikershandleidingenteverstrekkendieop demarktzijn. Hetisonsdoelomueenprettige, gebruiksvriendelijkeindelingtebiedendieuhelptdevelefunctiesvan uwnieuweapparaatsnelteinstallerenentegebruiken. Alsuwhandleidingnietaansluitbijdeconfiguratiesvanhetproductdatuhebtaangeschaft, kijktuoponzewebsite voordenieuwstebeschikbareversie. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina 8. 1. Oplossing Controleerofhetstopcontactstroomlevert, controleerde netaansluitingenprobeereenandernetsnoer. Controleerofhetstopcontactstroomlevert, controleerde netaansluitingenenprobeereenandernetsnoer. DeventilatorvandeLaCieTwoBigdraaitnietcontinumaarwordt alleenbijbepaaldetemperaturengeactiveerd. Systeemventilator draait niet. LaCie Two Big-harddrive Gebruikershandleiding Problemen oplossen pagina 0 8. 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE TWO BIG MET PCI-E KAARTEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag