Gebruiksaanwijzing LACIE RUGGED SAFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE RUGGED SAFE. Wij hopen dat dit LACIE RUGGED SAFE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE RUGGED SAFE te teleladen.


LACIE RUGGED SAFE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4640 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE RUGGED SAFE DATASHEET (1752 ko)
   LACIE RUGGED SAFE QUICK INSTALLATION GUIDE (2582 ko)
   LACIE RUGGED SAFE (4606 ko)
   LACIE RUGGED SAFE DATASHEET (1753 ko)
   LACIE RUGGED SAFE QUICK INSTALLATION GUIDE (2582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE RUGGED SAFE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie rugged SAFE · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schokbeschermingsfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Warmteafvoerfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 26) BELANGRIJK: LaCie Safe Manager kan een maximum van tien vingerafdrukkenregistrerenenelkegebruikerkanmeerderevingerafdrukkenregistreren. Vijfgebruikers(inclusiefdebeheerder)kunnenbijvoorbeeldelktweevingerafdrukkenregistrerenoferkunnen tien vingerafdrukken voor één gebruiker worden geregistreerd. Er zijn veel combinaties mogelijk die zorgen voor eenvoudig en gebruikersvriendelijkbeheer. Zieparagraaf2. 4. Regelsvoorhetregistrerenvangebruikersvoormeerinformatie. Alsuuwvingerdriekeeroverdesensorhebtgehaald, worden inhetdialoogvensterdrievinkjesweergegevenenwordthetdialoogvenstervervolgensgesloten(Afb. 27). Deaanduidingop de vinger die is geregistreerd, verandert van donkerblauw in lichtblauw. AlsuNext(Volgende)selecteert, wordtdegebruikersinformatie toegevoegdenwordendevingersgeregistreerdinLaCieSafe Manager(Afb. 28). Afb. 25 Afb. 26 Afb. 27 vervolg op de volgende pagina >> Afb. 28 LaCie rugged SAFE · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding De Rugged Safe installeren pagina 25 8. LaCieSafeManagervraagtofudedrivewiltformatterenmet FAT32voorgebruikmetWindowsenMac(Afb. 29). Alsude voorkeur geeft aan HFS (Mac) of NTFS (Windows), selecteert u Cancel (Annuleren) en gebruikt u de schijfhulpprogramma vanuwbesturingssysteemomdeRuggedSafeteformatteren. U moetdedriveformatterenvoordatugegevenskuntopslaanen bestandenkuntopenen. BELANGRIJK:alsuhetschijfhulpprogrammavanuwbesturingssysteem gebruikt om de Rugged Safe te formatteren, worden de geregistreerde vingerafdrukgegevens niet vernietigd of gewist. LaCieraadtuechtertenzeerafdeRuggedSafeteformatterenmet meerdere partities. Er bestaat een groot risico op gegevensverlies wanneerudeRuggedSafegebruiktmetmeerderepartities. Zie6. 2. De LaCie Rugged Safe formatteren alsudeRuggedSafeniethebtgeformatteerd. Alsdedriveisgeformatteerd, gaatunaar5. BELANGRIJK:umoetdeRuggedSafeformatterenomgegevens opteslaanenbestandenteopenen. Afb. 29 LaCie rugged SAFE · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding De Rugged Safe gebruiken pagina 26 5. DeLaCieRuggedSafegebruiken U kunt de LaCie Rugged Safe-drive gaan gebruiken nadat er ten minste één gebruiker is geregistreerd. Voorkeuren voor het starten van LaCie Safe Manager LaCie rugged SAFE · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding De Rugged Safe gebruiken pagina 27 5. 1. De drive ontgrendelen met LaCie Safe Manager geïnstalleerd BELANGRIJKE OPMERKING:LaCieSafeManagerisslechtsop ééncomputervereistomdedriveteconfigurerenvoorauthenticatie enomgebruikerstebeheren. WanneerudeLaCieRuggedSafeop een computer zonder LaCie Safe Manager aansluit, verschijnt de drivepasophetbureaublad(Mac)ofinMyComputer(Dezecomputer) (Windows) nadat een geautoriseerde gebruiker zijn of haar vingeroverdesensorheeftgehaald. HetLED-lampjeaandebovenkantvandedrivegaatgroenen vervolgensroodbrandenterwijldedrivewordtgeïnitialiseerd. LaCieSafeManagerwordtautomatischgestartenvraagtofde gebruikerdedrivewilontgrendelenvoorgebruikofhetbeheervensterwilopenen. Klik op de optie aan de rechterkant:'Clickheretounlockyourdeviceandaccessdata'(Klik hieromuwapparaatteontgrendelenengegevensteopenen). 31), wordthetapparaatontgrendeld, zodat utoegangtotdegegevenskrijgt. UkuntookdepictogrammenvoorLaCieSafeManagerinhetmenu(Mac)ofhetsysteemvak(Windows)selecterenomdedriveteontgrendelen. Eengeregistreerdevingeroverdesensorhalen. Plaatseen geregistreerde vinger plat in de uitsparing van de vingerafdruksensor. Zorgdatdevingertopdebovenkantvandeuitsparingraaktenschuifdezelangzaamnaarbeneden. Alsde vingerafdrukwordtherkend, wordthetapparaatontgrendeld, zodatutoegangtotdegegevenskrijgt. Zodradedriveisontgrendeld, gaathetLED-lampjegroenbranden, wataangeeftdatdegegevenspartitiebeschikbaaris. LaCie SafeManagergeeftaandatdedriveisontgrendeldengeeftu de mogelijkheid de drive te beheren(Afb. [. . . ] Problemenmetde vingerafdruksensoroplossen Raadpleegdevolgendecontrolelijstalsdevingerafdruksensorvan uwLaCieRuggedSafeunietherkentalsbevoegdegebruiker. Als uallepuntenvandezelijsthebtdoorgenomenendevingerafdruksensorunogsteedsnietherkent, raadpleegtudeVeelgesteldevragen(FAQ's)dieregelmatigwordengepubliceerdoponzewebsite: www. lacie. com. EenvandezeFAQ'skanhetantwoordbevattenop uwspecifiekevraag. Ukuntookdepaginametstuurprogramma's raadplegenvoorderecentstesoftware-updates. Alsuverdereassistentienodighebt, kuntucontactopnemenmetde LaCie-wederverkoper of met technische ondersteuning van LaCie. Probeereenofallevandevolgendeoplossingenalserproblemen metdevingerafdruksensoroptreden: Controleerofdevoorkantvandedriveuwkantopstaat. De vinger moetplatliggenenvolledigophetsensoroppervlakrusten, in aanrakingmetdemetalenplaatrondomdesensorzelf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE RUGGED SAFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE RUGGED SAFE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag