Gebruiksaanwijzing LACIE RUGGED ESATA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE RUGGED ESATA. Wij hopen dat dit LACIE RUGGED ESATA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE RUGGED ESATA te teleladen.


LACIE RUGGED ESATA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1932 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE RUGGED ESATA DATASHEET (1476 ko)
   LACIE RUGGED ESATA QUICK INSTALLATION GUIDE (1844 ko)
   LACIE RUGGED ESATA (1926 ko)
   LACIE RUGGED ESATA DATASHEET (1469 ko)
   LACIE RUGGED ESATA QUICK INSTALLATION GUIDE (1844 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE RUGGED ESATA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Rugged Hard Disk · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoudvandedoos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Minimumsysteemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Uw drive kan worden weergegeven dooreenpictogramdateralsdeschijfzelfuitziet. ) Wanneerhetpictogramvanhetbureaubladverdwijnt, kande schijfwordenverwijderd. 2. 4. Vaninterfacewisselen KoppeluwLaCie-schijfaltijdveiliglosvoordatuvaninterfacewisselt. Zieparagraaf2. 3. Uw vaste LaCie-schijf ontkoppelenvoorde geschikte ontkoppelingsprocedures. Nadat de vaste schijf veilig is losgekoppeld, sluitudezeopdegewensteinterfaceaan. LaCie Rugged Hard Disk · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina 13 3. Optioneelformatterenenpartitioneren WanneeruuwvasteLaCie-schijfvoorheteerstgebruikt, zaldeLaCieSetupAssistantdevasteschijfnaaruwbehoeftenformatteren. Wanneeruwwensenwijzigen, kuntudevasteLaCie-schijfopnieuw formatteren om deze voor gebruik onder Windows of Mac te optimaliseren, of voor platformonafhankelijk gebruik. Wanneer u de LaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de schijf te laten werken onderMac(HFS+), maaruwiltdeschijfnudelenmetWindowsgebruikers, kunt u deze voor dit doel opnieuw formatteren naar FAT32(MS-DOS). HetismogelijkdatudevasteLaCie-schijfmoet formatterenalsdeLaCieSetupAssistantwerdonderbrokenofstopgezet. AlsdevasteschijfnietinDezecomputer(Windows)ofophet bureaublad(Mac) verschijnt, is deschijf waarschijnlijk niet correct geformatteerd. Bestandsysteemindelingen Erzijndrieverschillendecategorieënvoorbestandssysteemindelingen:NTFS, FAT32(MS-DOS)enMacOSExtended (HFS+). Gebruik onderstaande informatie om te bepalen welkeindelinghetbestbijupast. Gebruik NTFS als. . . . . . udeschijfalleenonderWindowsXPofWindowsVista ofWindows7gaatgebruiken. DeprestatieszullendangewoonlijkbeterzijndanmetFAT32. Ditbestandssysteemis indemodusalleen-lezencompatibelmetMacOSX10. 3 enhoger. Wat is formatteren? Wanneereenschijfwordtgeformatteerd, gebeurthetvolgende:het besturingssysteemwistalleadministratievegegevensvandeschijf, testofallesectorenvandeschijfbetrouwbaarzijn, markeertdefecte (d. w. z. gekraste)sectorenensteltinterneadrestabellenopdielater worden gebruikt voor het zoeken van informatie. Een vaste schijf moetwordengeformatteerdvoorhijkangebruiktwordenomgegevensopteslaan. Gebruik HFS+ als. . . . . . udeschijfalleenopMac'sgebruikt. Deprestatieszullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteemisNIETcompatibelmethetbesturingssysteemWindows. Wat is partitioneren? Ukuntdevasteschijfookinzogehetenpartitiesopdelen. Eenpartitieiseensectievandeopslagcapaciteitvandevasteschijfdiewordt gemaaktombestandenengegevensinopteslaan. Ukuntopuw schijf bijvoorbeeld drie partities maken: één voor uw kantoordocumenten, éénalsback-upenéénvooruwmultimediabestanden. Ofalsudeschijfmetiemandandersinuwhuishoudenofkantoor wiltdelen, kuntueenpartitiemakenvoorelkepersoondiedeschijf gebruikt. Partitionerenisnietpersenodig. BELANGRIJKE INFORMATIE: Kopieer de gebruikershandleiding en de hulpprogramma's naar uw computer voordat u opnieuw gaat formatteren. Wanneer een harddrive opnieuw wordtgeformatteerd, wordenallegegevensopdezeharddrivegewist. Alsernoggegevensopstaandieuwiltbeschermenofnogwilt gebruiken, kopieerdiedannaaruwcomputervoordatudeschijf opnieuwformatteert. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als. . . . . . udeschijfzowelmetWindowsalsmetMac. Demaximale groottevanafzonderlijkebestandenbedraagt4GB. LaCie Rugged Hard Disk · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Optioneel formatteren en partitioneren pagina 14 3. 1. Debestandssysteemindeling vinden MogelijkwenstudehuidigesysteemindelingvanuwvasteLaCieschijftewetenals: UvanplantbentomuwvasteLaCie-schijfteherformatteren. Dehuidigebestandssysteemindelingkanhetprocesbepalen datuzultgebruikenomdeschijfteherformatteren. DevasteLaCie-schijfnietopuwcomputergeïnstalleerdblijkt tezijn. InditgevalkandebestandssysteemindelingervoorzorgendatuwbesturingssysteemdevasteLaCie-schijfnietherkent(bv. alsueenvasteschijfmetHFS+-indelingaansluitop eenWindows-computer). Windows-gebruikers 1. KlikmetderechtermuisknopopDezecomputerenselecteerBeherenuithetoptiemenu. HetvensterComputerbeheerwordtgeopend. KiesSchijfbeheeronderOpslag(umoetmogelijkdelijst Opslag openvouwen om de optie Schijfbeheer te zien). Deinformatieoveralleopslagapparatenaangeslotenop uwcomputerverschijntinrechterdeelvenster. OPMERKING: "Schijf 0" is de interne vaste schijf van uw computer. Als andere opslagapparaten zijn aangesloten op uwcomputer, raadpleegtudeschijfinformatieinhetbovenste deelvensteromtebepalenwelkeschijfovereenkomtmetuw vasteLaCie-schijf. [. . . ] Zijnbeideuiteindenvande FireWire-, eSATA-ofUSBkabelstevigaangesloten? ControleerdebeideuiteindenvandeFireWire-, eSATA-ofUSB-kabelsen zorgervoordatzegoedopdejuistepoortenzijnaangesloten. Koppelde kabelslos, wacht10secondenensluitzedanweeraan. Alsdeschijfdan nognietwordtherkend, startudecomputeropnieuwenprobeertuhet opnieuw. OpenApple System ProfilerenklikopdetabDevices and Volumes (Apparatenenvolumes). Alsuwapparaatnietindelijstvoorkomt, controleerdekabelsdannogmaalsenprobeerdeanderetipsvoorprobleemoplossingdiehierstaanvermeld. NeemcontactopmetdetechnischeondersteuningvanLaCievoorassistentie. ZijndeUSB-, eSATA-of FireWire-stuurprogramma'sop dejuistemaniergeïnstalleerd engeactiveerd?Isersprakevaneenconflict metandererandapparaatstuurprogramma'sofextensies? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE RUGGED ESATA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE RUGGED ESATA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag