Gebruiksaanwijzing LACIE RIKIKI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE RIKIKI. Wij hopen dat dit LACIE RIKIKI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE RIKIKI te teleladen.


LACIE RIKIKI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1783 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE RIKIKI DATASHEET (720 ko)
   LACIE RIKIKI QUICK INSTALLATION GUIDE (3276 ko)
   LACIE RIKIKI (1771 ko)
   LACIE RIKIKI DATASHEET (862 ko)
   LACIE RIKIKI QUICK INSTALLATION GUIDE (3276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE RIKIKI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie rikiki Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoudvandedoos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalesysteemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Afb. 04-Mac-gebruikers 2. 3. 2. Mac-gebruikers Sleephetpictogramvandeharddrivenaardeprullenmand(Afb. 04 - Mac-gebruikers). (HethieronderafgebeeldepictogramiseenalgemeenUSB-apparaatpictogram. Uwdrivekanwordenweergegeven dooreenpictogramdateralsdedrivezelfuitziet. ) Wanneerhetpictogramvanhetbureaubladverdwijnt, kandedrive wordenverwijderd. LaCie rikiki Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren pagina 10 3. Optioneelformatterenenpartitioneren WanneeruuwLaCie-harddrivevoorheteerstgebruikt, zaldeLaCie SetupAssistantdedrivenaaruwbehoeftenformatteren. Wanneer uwwensenwijzigen, kuntudeLaCie-harddriveopnieuwformatterenomdezevoorgebruikonderWindowsofMacteoptimaliseren, ofvoorplatformonafhankelijkgebruik. AlsubijvoorbeelddeLaCie Setup Assistant gebruikt heeft om de drive te laten werken onder MacmaaruwiltnudedrivedelenmetWindows-gebruikers, dan kuntudedrivevoorditdoelopnieuwformatterennaarFAT32(MSDOS). Volgdeonderstaandeaanwijzingenomuwdriveopnieuwte formatteren. BELANGRIJKE INFORMATIE: kopieer de gebruikershandleidingendehulpprogramma'snaaruwcomputervoordatuopnieuw gaatformatteren. Wanneereenharddriveopnieuwwordtgeformatteerd, wordenallegegevensopdezeharddrivegewist. Alsernog gegevens op staan die u wilt beschermen of nog wilt gebruiken, kopieerdiedannaaruwcomputervoordatudedriveopnieuwformatteert. Bestandssysteemindelingen Erzijndrieverschillendecategorieënvoorbestandssysteemindelingen:NTFS, FAT32(MS-DOS)enMacOSExtended(HFS+). Raadpleegdeonderstaandetabelvoormeerinformatie. Gebruik NTFS als. . . . . . udedrivealleenonderWindowsXPofWindowsVista of Windows 7 gaat gebruiken. Dit bestandssysteem is in de modus alleen-lezen compatibel met Mac OS10. 3enhoger. Gebruik HFS+ als. . . . . . udedrivealleenopMac'sgebruikt. Deprestatieszullen dan gewoonlijk beter zijn dan met FAT 32. Dit bestandssysteemisNIETcompatibelmetWindowsOS. Wat is formatteren? Wanneereenschijfwordtgeformatteerd, gebeurthetvolgende:het besturingssysteemwistalleadministratievegegevensvandeschijf, testofallesectorenvandeschijfbetrouwbaarzijn, markeertdefecte (d. w. z. gekraste)sectorenensteltinterneadrestabellenopdielater wordengebruiktvoorhetzoekenvaninformatie. Gebruik FAT 32 (MS-DOS) als. . . . . . udedrivemetzowelWindowsalsMac. Demaximale groottevanafzonderlijkebestandenbedraagt4GB. Wat is partitioneren? Ukuntdehardeschijfookinzogehetenpartitiesopdelen. Eenpartitie is een sectie van de opslagcapaciteit van de harde schijf die wordtgemaaktombestandenengegevensinopteslaan. Ukuntop uwdrivebijvoorbeelddriepartitiesmaken:éénvooruwkantoordocumenten, éénalsback-upenéénvooruwmultimediabestanden. Ofalsudedrivemetiemandandersinuwhuishoudenofkantoor wiltdelen, kuntueenpartitiemakenvoorelkepersoondiededrive gebruikt. Partitionerenisnietpersenodig. LaCie rikiki Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren pagina 11 3. 1. Windows-gebruikers De formatteringsprocedure van een drive op een computer met Windows2000, WindowsXPofWindowsVistabestaatuittweestappen: (1) een handtekening installeren op de drive en (2) de drive formatteren. LET OP:doordezestappenuittevoeren, wordenallegegevensop uwharddrivegewist. Alsuinformatiehebtdieuwiltbeschermenof dieuwiltblijvengebruiken, maakdaardaneenback-upvanvoordatudezestappenuitvoert. Inhetvenster"Computerbeheer"selecteertuSchijfbeheer(onderdegroepOpslag). ZieAfb. Als het venster "Wizard schijf initialiseren en converteren" verschijnt, kliktuopAnnuleren. Windowsrangschiktdehardeschijvendiegeïnstalleerdzijnop hetsysteem. Zoekdedrivediewordtvoorgesteldmethetpictogram . Klikmetderechtermuisknopophetpictogramen selecteerInitialiseren. InhetvakjerechtsmetvermeldingNiet toegewezenkliktumet derechtermuisknopenselecteertuNieuwe partitie. . . Opdeeerstepaginavande"WizardNieuwepartitie"kliktuop Volgende. ZieAfb. Afb. 06 LaCie rikiki Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren pagina 12 8. 12. InhetvensterPartitieformatterenselecteertuSnel formatteren. KlikopVolgende(Afb. 14. WindowsSchijfbeheerformatteertdeschijfenverdeeltzeinpartitiesopbasisvanuwinstellingen(Afb. 08)enuwdriveverschijnt inDeze computer, klaarvoorgebruik. Afb. 08 LaCie rikiki Gebruikershandleiding Formatteren en partitioneren pagina 13 3. 2. Mac-gebruikers LET OP:doordezestappenuittevoeren, wordenallegegevensop uwharddrivegewist. Alsuinformatiehebtdieuwiltbeschermenof dieuwiltblijvengebruiken, maakdaardaneenback-upvanvoordatudezestappenuitvoert. HetvensterSchijfhulpprogrammawordtgeopend. Selecteerhet volumemethetlabelLaCie hard diskindelijstmetbeschikbarehardeschijvenaandelinkerzijdevanhetvenster(Afb. InhetmenuVolumeschema:selecteertuhetaantalpartities waarinuhetstationwiltverdelen(MacOSXbiedtudeoptiehet stationteverdeleninmaximaal16partities). Ukuntdegrootte vaniederepartitieaanpassenmetdeschuifbalktussendepartitiesinhetdeelVolumestructuur:. [. . . ] ZijnbeideuiteindenvandeUSBkabelstevigaangesloten? Controleerdeinstallatiestappeninparagrafen2. 1. De LaCie Setup Assistant starten. ControleerbeideuiteindenvandeUSB-kabelenzorgervoordatze goedopdepoortenzijnaangesloten. Koppeldekabellos, wacht tiensecondenensluitdekabeldanweeraan. Alsdedrivedannog nietwordtherkend, startudecomputeropnieuwenprobeertuhet opnieuw. KoppelalleandereUSB-apparatenlosenkijkofdeprestatiesvande driveverbeteren. AlsdedriveisaangeslotenopeenUSB1. 1-poortofhub, isdat normaal. EenHi-SpeedUSB2. 0-apparaatwerktalleenopHi-Speed USB2. 0-snelhedenwanneerdezerechtstreeksisaangeslotenopeen Hi-SpeedUSB2. 0-poortof-hub. Alsdatniethetgevalis, werkthet Hi-SpeedUSB2. 0-apparaataandetragereUSB1. 1-overdrachtsnelheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE RIKIKI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE RIKIKI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag