Gebruiksaanwijzing LACIE LITTLE BIG DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LITTLE BIG DISK. Wij hopen dat dit LACIE LITTLE BIG DISK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LITTLE BIG DISK te teleladen.


LACIE LITTLE BIG DISK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1615 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LITTLE BIG DISK DATASHEET (98 ko)
   LACIE LITTLE BIG DISK (1635 ko)
   LACIE LITTLE BIG DISK DATASHEET (102 ko)
   LACIE LITTLE BIG DISK DATASHEET (582 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LITTLE BIG DISK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1. 1. DemogelijkhedenvandeLaCieLittleBigDisk 2. 1. Minimalesysteemvereisten 2. 2. Inhoudverpakkingenweergavenvandedrive 2. 2. 1. Inhoudverpakking 2. 2. 2. Achteraanzichtvandedrive 2. 3. 1. FireWireaansluitingen 2. 3. 2. USB2. 0-aansluiting 2. 3. 3. Optionelewisselstroomadapterkit 2. Uw LaCie Little Big Disk 3 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 12 13 14 16 17 18 19 20 20 22 24 24 25 26 26 26 27 29 29 30 31 32 Gezondheids-enveiligheidsmaatregelen 2. 3. Kabelsenconnectoren 3. Uw LaCie-drive installeren 3. 1. DeLittleBigDiskopuwcomputeraansluiten 3. 2. UwLaCie-driveloskoppelen 3. 3. FireWire-enUSB-aansluitingenafwisselendgebruiken 4. 1. UwLaCieLittleBigDiskformatterenenpartitionerenDrivemetdrievoudigeinterface 4. 1. 1. Mac-gebruikers 4. 1. 2. Windows-gebruikers 4. 2. 1. FireWire 4. 2. 2. USB 4. [. . . ] ·FireWire800-apparaatrechtstreeksaangeslotenopdeLaCieBigDiskExtrememetdrievoudigeinterface, dieopzijnbeurtvia deFireWire800-poortopdecomputerisaangesloten. RaadpleegvoormeerinformatieoverFireWireenprestatieverbeteringparagraaf5. 3. Gegevensoverdracht optimaliserenen hoofdstuk6. Vragen en antwoorden over FireWire. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding 4. 2. 2. USB Uw LaCie Little Big Disk bedienen pagina Technischgesprokenkuntutot127afzonderlijkeUSB-randapparatengelijktijdigaansluiten. Doorgaanszultuechternietmeerdan6tot 8randapparatenopuwUSB-systeemaangeslotenhebben. DemeestecomputershebbenslechtstweeUSB-poorten, dusommeerdan tweeexternedrivesaantesluitenzouueenhubnodighebben. Dehubregenereertdesignalen, endaarmeewordenoverhetalgemeen 4tot7aansluitingenverschaft. Omnogmeerdrivesaantesluiten, kuntueennieuwehubopeenaansluitingvandeoorspronkelijkhub aansluiten, waarmeeeennieuweserierandapparatentotstandkomt, enz. Maardoordathettrajectvanhetsignaallangerwordt, vertraagtdehubdeoverdrachtsnelheid. Vooroptimaleprestatiesmoetuuwdriverechtstreeksopéénvandeingebouwdepoortenvanuw computeraansluiten. TECHnISCHE OPmErkInG:RaadpleegvoormeerinformatieoverUSBenprestatieverbeteringparagraaf5. 3. Gegevensoverdracht optimaliserenenhoofdstuk7. Vragen en antwoorden over USB. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding Technische tips pagina 5. mac-gebruikers Gebruikers met mac OS 10. x: DeLaCieLittleBigDiskmetdrievoudigeinterfaceisvoorgeformatteerdalsMacOSUitgebreid-volume. Ukuntdedriveaanpassen doordezeopnieuwteformatterenen/oftepartitionerenmet verschillendebestandssysteemstructuren. Vooroptimaleprestaties inMacOS-omgevingenformatteertenpartitioneertudedriveals ééngrootvolumemetdebestandsindeling`MacOSuitgebreid'. mac OS uitgebreid (HFS+) Determ`MacOSuitgebreid'heeftbetrekkingophetbestandssysteemdatdoorMacOS8. 1enhogerwordtgebruikt. HFS+ staatvooreenoptimalisatievanhetoudereHFS-bestandssysteem waarbijderuimteopdeharddiskefficiënterwordtgebruikt. Met HFS+wordtunietlangerbeperktdoordeblokgrootte. mS-DOS-bestandssysteem (FaT32) DitishetMicrosoft-bestandssysteemdatbeterbekendstaatals FAT32. DitishetbestandssysteemdatugebruiktalsuuwLaCie LittleBigDiskmetdrievoudigeinterfacegebruiktonderzowel Mac-alsWindows-besturingssystemen. TECHnISCHE OPmErkInG: BELanGrIjkE InFOrmaTIE: Alsudeharddrivezowel opMacalsopWindowswiltgebruiken, kuntuzichhet besteaandevolgenderichtlijnenhouden: mac OS 9. x ·WerktbetrouwbaarbijFAT32-partitieskleinerdan 32GB BijMacOSXgeniethetdevoorkeurdatallepartities evengrootzijn. DaaromwordtalleendeeersteFAT32partitiemet100%zekerheidgeactiveerd. mac OS 10. 1. x ·WerktbetrouwbaarbijFAT32-partitieskleinerdan 32GB mac OS 10. 2. x ·WerktbetrouwbaarbijFAT32-partitieskleinerdan 128GB ·ActiveertgeenFAT32-partitiesgroterdan128GB mac OS 10. 3. x ·ActiveertelkewillekeurigeFAT32-drivevanelkewillekeurigegrootte ·ActiveertNTFS-volumesalsalleen-lezen Gebruikers van mac OS 10. 3. x-MacOSUitgebreid(Journaled). OnderPantherheeftApplejournalinggeïntroduceerdvoorhet bestandssysteemMacOSUitgebreid. DezevoorzieninghelptbijhetbeschermenvandebestandssystemenopMacOS-volumes. Als journalingisingeschakeld, wordenbestandssysteemtransactiesopgenomenencontinuvastgelegdineenafzonderlijkbestand, een zogenaamdjournaal. Bijeenongeplandeuitschakelinggebruikthetbesturingssysteemhetjournaalomhetbestandssysteemteherstellen. Journalingis bovendienneerwaartscompatibel, zodatallevolumeswaarvoorjournalingisingeschakeld, volledigkunnenwordengebruiktdoor computersdienietwerkenmetMacOS10. 3. x. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding mac OS Standard (HFS) Technische tips pagina Determ`MacOSStandaard'heeftbetrekkingophetbestandssysteemdatdoorMacOS8. 0eneerdereversieswordtgebruikt. Gebruik ditbestandssysteemalleenalsueenvolumekleinerdan32MBmaakt, meteenMacmet680X0processor, ofalsueenbestandsindeling maaktdiezalwordengebruiktopMac'smetbesturingssysteemMacOS8. 0ofoudereversies. UnIX-bestandssysteem DitishetbestandssysteemdatisgebaseerdopUNIX. DitsysteemwordtbijvoorkeurgebruiktdoormensendieopUNIXgebaseerde toepassingenontwikkelenbinnenMacOS10. x. AlsugeenspecifiekeredenhebtomhetUNIX-bestandssysteemtegebruiken, kuntude drivehetbestformatterenmetMacOSuitgebreid(HFS+), omdatMac-gebruikershiermeeovereenvertrouwdegebruiksomgevingkunnen beschikken. Gebruikers met mac OS 9. x: MetSilverliningProkuntudedriveineenoftweeindelingenformatteren:HFS(MacOSStandard)ofHFS+(MacOSUitgebreid)(zievoor gedetailleerdeinstructiesdeSilverlining-gebruikershandleidingindemapSilverlining). 5. 1. 2. Windows-gebruikers ErzijninprincipetweebestandssysteemindelingenvoorWindows:FAT32enNTFS. Devolgendeinformatiehelptuhopelijkdekeusuit beideindelingeneenbeetjegemakkelijkertemaken. FaT32 FATiseenacroniemvoorFileAllocationTable, datstamtuithetbeginvanhetDOS-tijdperk. OorspronkelijkwasFATuitsluitend16-bits, maarnadetweedereleasevanWindows95, ondergingdezebestandsindelingeenupgradetot32-bits, vandaardenaamFAT32. In theoriekunnenFAT32-volumesingroottevariërenvanminderdan1MBtot2TB. FAT32isheteigenbestandssysteemvanWindows98 enWindowsMe, enwordtondersteunddoorWindows2000enXP. AlsFAT32echterwordtgebruiktincombinatiemetWindows2000 enXP, kunnenvolumesmaximaal32GBgrootzijn(dezebeperkingwordtopgelegddoorSchijfbeheer, hethulpprogrammavoorpartitioneringvanWindows), enafzonderlijkebestandenmaximaal4GB. nTFS DitacroniemstaatvoorNewTechnologyFilingSystem. NTFSvormtheteigenbestandssysteemvoorWindowsNT, Windows2000en XP. NTFSbiedtverschillendefunctiesdienietbeschikbaarzijnbijFAT32, zoalsbestandscompressie, codering, machtigingenencontrole, evenalshetvermogenomdrivestespiegelenenRAID5-functionaliteit. DeminimaleondersteundevolumegroottevoorNTFSis10MB, meteenmaximumvan2TB, zondergrenzenaandebestandsgrootte. VolumesdiezijngemaaktinNTFSkunnenalleenrechtstreekswordenbenaderd(nietviashares)doorWindowsNT, Windows2000enXP, zonderhulpvanproductenvanandereleveranciers. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding richtlijnen voor de keus tussen FaT32 of nTFS Gebruik FAT32 in de volgende gevallen: Technische tips pagina ·wanneerutoegangtotuwgegevenswenstonderelkwillekeurigbesturingssysteem-FAT32iscompatibelmetWindows98SE, Me, 2000, XP, NT, MacOS9. xenMacOS10. x(zievoormeerinformatie"Belangrijkeopmerking:"inparagraaf5. 1. 1. Bestandssysteemstructuren-Mac-gebruikers); ·wanneerudualbootinggebruiktmeteenanderbesturingssysteemdanWindowsNTofWindows2000; ·wanneeruindetoekomstmogelijkgebruikzultmakenvandualbooting. NadatueenvolumehebtgeconverteerdvanNTFSnaar FAT32, isergeenwegterug. UkuntwelFAT32converterennaarNTFS, maarnietomgekeerd. Gebruik NTFS in de volgende gevallen: ·wanneerudeprestatiesvanuwdrivesonderWindows2000ofXPwiltoptimaliseren; ·wanneerubestandenwiltcoderen, machtigingenaanbestandenwilttoewijzenof;toegangscontrolevoorbestandenwiltuitvoeren; ·wanneerupartitieswiltformatterenvanmeerdan32GB; ·wanneeruafzonderlijkebestandenmoetarchiverendiegroterzijndan4GB; ·wanneerueenarchiveringssysteemnodighebtdatkanwordengespiegeldofgestructureerdalseenRAID5-configuratie. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding Technische tips pagina 5. 2. Beschikbare opslagcapaciteit Eengigabyte(GB)isgelijkaan1. 000. 000. 000bytes. Voordatueenharddiskkuntgaangebruiken, moetudezeeerstformatteren. Bij hetformatterenvaneendiskgebeurthetvolgende:hetbesturingssysteemwistalleadministratievegegevensvandeschijf, testdeschijfof allesectorenbetrouwbaarzijn, markeertdefectesectoren(bijvoorbeelddoorkrassen)ensteltinterneadrestabellenopdielaterworden gebruiktvoorhetzoekenvaninformatie. Nahetformatterenkandewerkelijkbeschikbareopslagcapaciteitvariëren, afhankelijkvande bsturingsomgeving. Dewerkelijkbeschikbareopslagcapaciteitisgewoonlijkongeveer10%minderdandecapaciteitinongeformatteerde vorm. 5. 3. Gegevensoverdracht optimaliseren Ondereengegevensoverdrachtwordtdegegevensstroomverstaandiegepaardgaataandeuitvoeringvaneentaak. Hierbij gaathetgewoonlijkomhetverplaatsenvangegevensvanuit eenopslaglocatienaarhetRAMvandecomputerofvanafhet eneopslagapparaatnaarhetandere. Bijexternedrives, zoals deLaCieLittleBigDiskmetdrievoudigeinterface, wordende gegevensviadeFireWire-ofUSB-interfacevanuitdedrive overgebrachtnaardecomputer. Degegevenswordenvanuit dedrive, viadeFireWire-poortopdedrive, aandecomputer doorgegevenviadeinterfacevandeFireWire-hostbusadapter. DeimplementatievandeinterfacevandeFireWire-hostbusadapterverschiltpercomputerfabrikant. Voorcomputers waaropWindows2000ofhogerwordtuitgevoerd, isdeFireWire-interface, dieoppc'sookwelwordtaangeduidmetIEEE1394ofiLink, mindergebruikelijkalsnativehostbusadapter. Vrijwelalle nieuwereApple-computersbeschikkenoveringebouwdeFireWire-interfacepoorten. VoordeFireWire-interfaceszijnbepaaldevereistengespecificeerd, diezijnvastgelegdindeOHCI-standaarden(OpenHostControllerInterface). AlledrivesvanLaCievoldoenaandeOHCI-standaardenenzijnaanzwaretestsonderworpenopcomputersmethostbusadaptersdieeveneensaandeOHCI-standaardenvoldoen. Helaashoudenzichnietallefabrikantenaandezerichtlijnenenerkunnen danookanomalieënoptredenbijcomputersdiezijnuitgerustmethostbusadaptersdienietaandeOHCI-standaardenvoldoen. UkrijgtdebesteprestatiesalsudeLaCieLittleBigDiskmetdrievoudigeinterfacerechtstreeksopeennativeFireWire-poortopdecomputeraansluitenserieschakelingvermijdt. Tijdensdegegevensoverdrachtverdienthetdevoorkeurtewachtenalvorensanderetoepassingen testartendiegebruikzullenmakenvandezelfdepoort. TECHnISCHE OPmErkInG:RaadpleegvoormeerinformatieoverdeSerialATA-interfacehoofdstuk6. Vragen en antwoorden over FireWire. [. . . ] Alsuuwdrivedannogniettezienkrijgt, moetudekabelsnogmaalscontrolerenendeoverigehierondervermeldetipsvoorhet oplossenvanproblemenuitproberen. NeemvoorassistentiecontactopmetLaCieTechnicalSupport. Dedrivewerktlangzaam. IsdeLaCieLittleBigDiskmetdrievoudige interfacerechtstreeksopdehostcomputer aangesloten? OvertuiguervandatuwLaCieLittleBigDiskmetdrievoudigeinterfacerechtstreeksopdecomputerisaangesloten(zievoormeer informatieparagraaf3. 1. De Little Big Disk op uw computer aansluiten). Voor de beste prestaties moet u serieschakelingen voorkomen en apparaten rechtstreeks op de computer aansluiten. Gegevensoverdracht optimaliseren. LaCie Little Big Disk Gebruikershandleiding Dedrivewerktniet merkbaarsneller bijaansluitingvia FireWire800. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LITTLE BIG DISK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LITTLE BIG DISK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag