Gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA PLAYHD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA PLAYHD. Wij hopen dat dit LACIE LACINEMA PLAYHD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA PLAYHD te teleladen.


LACIE LACINEMA PLAYHD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9837 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LACINEMA PLAYHD DATASHEET (303 ko)
   LACIE LACINEMA PLAYHD QUICK INSTALL GUIDE (1526 ko)
   LACIE LACINEMA PLAYHD (9808 ko)
   LACIE LACINEMA PLAYHD DATASHEET (1004 ko)
   LACIE LACINEMA PLAYHD QUICK INSTALL GUIDE (1526 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LACINEMA PLAYHD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCinema PlayHD Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalesysteemvereistenvoorcomputer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondersteundeindelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Sluiteenuiteindevandecoaxialeaudiokabelaanopuwdigitaleontvanger/versterker(Afb. Sluithetandereuiteindevandekabelaanopdeachterzijdevan deLaCinemaPlayHD(Afb. STAP 3: de voeding aansluiten. Coaxial Digital Audio Cable Digital Audio Amplifier Afb. 22-Coaxialeaansluiting 4. 1. 3. 1. Overdracht surround sound aansluiting inschakelen - coaxiale NadatudeconfiguratievandeLaCinemaPlayHDophetscherm hebtvoltooid, kuntudecoaxialeoverdrachtvoorsurround-signalen inschakelen: 1. Ga met de afstandsbediening van de PlayHD naar Home > Configuratie > Audio/Video > S/PDIF Audio (Afb. Afb. 23 Afb. 24 Afb. 25 LaCinema PlayHD Gebruikershandleiding Installatie: aansluiten op tv pagina 23 4. 2. STAP3:devoedingaansluiten BELANGRIJKE INFORMATIE:alshetnetsnoervanuwvoeding alisaangesloten, zetuuwtelevisieaanengaatuverdermet4. 3. Sluiteenuiteindevanhetnetsnoeraanopdeachterzijdevande LaCinemaPlayHDenhetandereuiteindeopeenstopcontact (Afb. TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm van de PlayHDnietziet, moetumogelijkdevideo-ingangopuwtelevisie veranderen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw televisie omtebepalenhoeuhetvideo-ingangsignaalselecteert. Hetvideosignaalmoetovereenstemmenmetdegebruiktevideokabelvoor deaansluitingvandeLaCinemaPlayopdetv:HDMIofcomposite (Afb. Afb. 26 4. 2. 1. Waarschuwing voor gelijktijdige USBen tv-aansluiting UwLaCinemaPlayHDmoetopeencomputerwordenaangesloten voordeoverdrachtvanmediabestanden(3. 2. STAP 2: de USB-kabel aansluiten). Zodradebestandenzijngekopieerdnaardeharde schijfvandePlayHD, koppeltuhetapparaatveiliglosvanuwcomputer om uw inhoud te bekijken of te beluisteren op een televisie (3. 3. SluitdeLaCinemaPlayHDniettegelijkertijdaanopeencomputer en een televisie. Het apparaat toont u een waarschuwing met de meldingomeenvandekabelslostekoppelenalshetzowelcomputer-alsaudio/videosignalendetecteert(Afb. 28). Afb. 27 Afb. 28 LaCinema PlayHD Gebruikershandleiding Installatie: aansluiten op tv pagina 24 4. 3. STAP4:deinstallatiewizard voltooien BijdeeersteinschakelingvandeLaCinemaPlayHDzietueenwizarddieuhelptbijdeconfiguratievandebasisinstellingen. Dewizard verschijnt alleen bij de eerste inschakeling van de LaCinema PlayHDofnaeenherstelvandefabrieksinstellingen(6. Zorgervoordat: DeLaCinemaPlayHDisaangeslotenopdetv Devoedingisaangesloten Detvisingeschakeld 2. 31). Afb. 29 Afb. 30 Afb. 31 LaCinema PlayHD Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 25 5. Multimediabestandenafspelen DithoofdstuklegtuithoeudeinterfacevandeLaCinemaPlayHD gebruiktenbestandenvanafdehardeschijfafspeelt. Voorinformatie over het afspelen van bestanden vanaf externe bronnen raadpleegtuhoofdstuk6. Als u uw bestanden wilt openen, gebruikt u de afstandsbediening om te bladeren doorheen de verschillende mediaspaces ­ Films, FotoofMuziek. Inhetvolgendeonderdeelwordtbeschrevenhoeubestandenvoor elkemediaspacekuntafspelen. Bestanden op USB-harddrive afspelen Afb. 32 Bestandstype Films Foto's Muziek Paragraaf 5. 1. 1. DespaceFilms NavigeernaardespaceFilmsmetdeknoppenLinks enRechts . GebruikdandeknoppenOmhoog enOmlaag omde spaceFilmsteselecteren(Afb. [. . . ] Raadpleegdeondersteuningswebsitevoorup-to-dateinformatieoverpotentiëleconflicten(www. lacie. com). Neemvoorassistentiecontactopmet detechnischeondersteuningvanLaCie. Deprestatieswordenbeïnvloedalsuwdriveisaangeslotenopeen standaardUSB-poort. EenHi-SpeedUSB2. 0-apparaatwerktslechtsaan Hi-SpeedUSB2. 0-snelhedenwanneerdezerechtstreeksisaangeslotenop eenHi-SpeedUSB2. 0-poort. Alsdatniethetgevalis, werkthetHi-Speed USB2. 0-apparaataandetragereUSB-overdrachtsnelheid. Raadpleeg voormeerinformatieparagrafen9. 2. ControleerofdeHi-SpeedUSB2. 0-stuurprogramma'svoorzowelde hostbusadapteralshetapparaatcorrectzijngeïnstalleerd. Verwijderbij twijfeldestuurprogramma'seninstalleerzeopnieuw. Zorgerookvoordat hetapparaatrechtstreeksisaangeslotenopeenHi-SpeedUSB2. 0-poort vanuwcomputer. DeprestatiesvandeLaCinemaPlayHDwordenniet gegarandeerdbijaansluitingopeenhub. Voldoetuwcomputeraande minimalesysteemvereistenvoor gebruikmetdezedrive?ZittenbeideuiteindenvandeUSBkabelstevigvast? Bestaatereenconflictmet stuurprogramma'svanandereapparatenofextensies? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LACINEMA PLAYHD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LACINEMA PLAYHD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag