Gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE. Wij hopen dat dit LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE te teleladen.


LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13274 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE DATASHEET (1084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCinema Classic HD Bridge Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Índice 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 1. 1. Minimalesysteemvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 48 ter referentie). Zodrau degewensteoptiehebtgeselecteerd, kliktuopdeknop . Geluidstalen:selecteerdezeoptieomdegeluidstaaltewijzigen (indienanderebeschikbaarzijn) 2. Ondertitel:selecteerdezeoptieomdeondertitelsteactiveren/ wijzigen(indienbeschikbaar) 3. Inzoomen:metdezefunctiekuntuinzoomenopeenvideo. Zodradezefunctieisgeselecteerd, gebruiktudeknopOmhoog omintezoomen(Afb. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Omhoogomuittezoomen. Navigeren:alsuhebtin-ofuitgezoomdopeenvideo, selecteert uditpictogramomindefototenavigeren. Gebruikderichtingsknoppenopdeafstandsbediening(Afb. 50). Afb. 48 Afb. 49 Afb. 50 vervolg op de volgende pagina >> LaCinema Classic HD Bridge Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 34 6. Afspeelmoduswijzigen:alsudruktopdeknopConfiguratie , kuntudeafspeelmodusalsvolgtwijzigen: a. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgendherhaaldelijkafgespeeld(Afb. Infoweergeven:klikopdezeknopominformatieweertegeven over het bestand dat momenteel wordt afgespeeld, zoals de resterendetijdendeverstrekentijd. Als u het schermmenu wilt verlaten, klikt u nogmaals op de knop Configuratie . OPMERKING:Ukuntdevideopauzerenterwijludeinstellingen aanpast. Afb. 51 OPMERKING:Alsueenbestandstopt, kerendeinstellingenterug naardestandaardwaardewanneeruhetbestandopnieuwopent. Afb. 52 Afb. 53 Afb. 54 LaCinema Classic HD Bridge Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 35 5. 2. HoofdmapFoto NavigeernaardehoofdmapFotometbehulpvandeknoppenLinks enRechts . GebruikdeknoppenOmhoog enOmlaag omtebladerenindehoofdmapFoto(Afb. DehoofdmapFotogeeftalleondersteundefotobestandenweerdie doordeLaCinemaClassicHDBridgekunnenwordengeopend. Alleenbestandendieherkendwordenalsfoto'szullenwordenweergegeven. Muzieknummersenvideo'szullennietwordenweergegeven. ofzezijnopgeslagenopdeinterneopslagruimtevandeLaCinema Classic HD Bridge, op een externe harddrive of op een netwerkserver. Als u Inhoudsamenvoeging inschakelt in de hoofdmap Instellingen (zie paragraaf 10. 5. 2. 57), worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaandecriteria: Alle foto's: geeft alle beschikbare foto's weer, alfabetisch gesorteerdopnaam Opdatum:geeftfoto'sweervolgensdedatumwanneerdefoto werdgenomen Opmap:geeftfoto'sweervolgensdemapstructuurvanhetvolume Recentst:geeftalleenderecentstbekekenfoto'sweer USB1/USB2:geeftfotobestandenweerdiestaanopeenextern USB-apparaat (zie paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen voor meer informatie) Afb. 55 5. 2. 1. Afzonderlijke foto's en presentaties bekijken Afb. 56 Als u één foto wilt laden, kiest u de foto die u wilt weergeven en druktuopdeknop . Alsufoto'sineenmapwiltbekijkenalseen presentatie, selecteertueenwillekeurigefotoindemapendruktu opdeknopAfspelen . DeLaCinemaClassicHDBridgegeeftde geselecteerdefotoendefoto'sdiedaaropvolgenweerineenpresentatie. Zie10. 4. 1. Presentatie voorinstructiesoverhetaanpassen vandeovergangstijdenparameters. 5. 2. 2. Presentatie met muziek Genietenvaneenfotopresentatiemetdeperfectesoundtrack. HiervoorstartueerstdemuziekviadehoofdmapMuziek(5. 3. Voor de presentatie drukt u op de knop Home terwijldemuziekspeelt. BladernaardehoofdmapFotoenselecteer demapmetuwfoto's. Kiesdebeginfoto(datkanelkefotozijn)inde mapendrukopdeknopAfspelen . DeLaCinemaClassicHD Bridgegeeftdegeselecteerdefotoendefoto'sdiedaaropvolgen weerineenpresentatie. Zie 10. 4. 1. Presentatievoorinstructiesover hetaanpassenvandeovergangstijdenparameters. Afb. 57 LaCinema Classic HD Bridge Gebruikershandleiding Multimediabestanden afspelen pagina 36 5. 2. 3. Opties van de hoofdmap Foto Tijdens de weergave van een foto kunt u verscheidene weergaveparametersaanpassen. DrukopdeknopConfiguratie omhet schermmenuteopenenoftesluitenengebruikdeknoppenLinks enRechts omnaareeninstellingtebladeren. Drukop omde instellingtewijzigen(zieAfb. 58 ter referentie). Zodraudegewenste optiehebtgeselecteerd, kliktuopdeknop . [. . . ] EenHi-SpeedUSB2. 0-apparaatwerktslechtsaanHi-SpeedUSB2. 0-snelhedenwanneerdezerechtstreeksisaangeslotenopeenHi-SpeedUSB 2. 0-poort. Alsdatniethetgevalis, werkthetHi-SpeedUSB2. 0-apparaat aandetragereUSB-overdrachtsnelheid. Raadpleegvoormeerinformatie paragrafen11. 2. ControleerofdeHi-SpeedUSB2. 0-stuurprogramma'svoorzowelhostbusadapteralsapparaatcorrectzijngeïnstalleerd. Verwijderbijtwijfel destuurprogramma'seninstalleerzeopnieuw. Zorgerookvoordatu rechtstreeksbentaangeslotenopeenHi-SpeedUSB2. 0-poortopuwcomputer. DeLaCinemaClassicHDBridgezalnietjuistwerkenwanneerdeze aangeslotenisopeenhub. Gegevensoverdracht optimaliserenvoormeerinformatie. Isdeschijfaangeslotenopeen Hi-SpeedUSB2. 0-poortvande computer? Ondersteuntdecomputerofhet besturingssysteemHi-SpeedUSB 2. 0? LaCinema Classic HD Bridge Gebruikershandleiding Contact opnemen met de Klantenservice pagina 82 13. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE LACINEMA CLASSIC HD BRIDGE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag