Gebruiksaanwijzing LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD. Wij hopen dat dit LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD te teleladen.


LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2717 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD DATASHEET (629 ko)
   LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD (2706 ko)
   LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD DATASHEET (633 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 USB 3. 0 · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoudverpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Minimalesysteemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Formatteren en partitionerenvoormeerinformatie. De LaCie Setup Assistant starten: Windows-gebruikers: dubbelklik op het LaCie-pictogram in "Deze computer"(of"Computer"voorWindowsVista-gebruikers). Mac-gebruikers: dubbelklik op het "LaCie Setup Assistant"-pictogramdatopuwbureaubladverschijnt. WanneerudeLaCieSetupAssistantnietstartofdezeafsluitvoordathetformatterenisbegonnen, zaldeschijfnietgereedzijnvoor gebruik en handmatig moeten worden geformatteerd. De gebruikershandleidingenhulpprogramma'szijndannietbeschikbaaren moetenwordengedownloadvandeLaCie-website:www. lacie. com. BELANGRIJK:LaCieadviseertdatudehandleidingendehulpprogramma'skopieertnaardeinterneharddrivevanuwcomputerof eenandermediumwanneerdeinstallatieisvoltooid. LaCie d2 USB 3. 0 · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Apparaat aansluiten pagina 15 2. 4. Dedriveloskoppelen ExterneUSB-apparatenbieden"Plug&Play"-functionaliteit. Ditbetekent dat uw drive kan worden aangesloten en losgekoppeld terwijl decomputerisingeschakeld. Omstoringentevoorkomen, ishet echterbelangrijkdatdevolgendestappenwordenuitgevoerdbijhet loskoppelenvandeLaCie-drive. Windows XP-gebruikers Klikinhetsysteemvak(rechtsonderindehoekvanuwscherm) op het pictogram Verwijderen. Erverschijnteenberichtwaarindeapparatenwordenvermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Vervolgensverschijnthetvolgendebericht:"Veiligomhardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veiligwordenlosgekoppeld. Afb. 06 Windows Vista- & Windows 7-gebruikers Klikinhetsysteemvak(rechtsonderinuwscherm)ophetpictogramHardwareveiligverwijderen(letophetwittevinkjeineen groenecirkel)(Afb. Eenberichtverschijntentoontudeapparatuurdieveiligkan wordenverwijderd. 08). Eenberichtverschijntmetdemeldingdatuhetapparaatveiligkuntverwijderen. Afb. 07 Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de harddrive naar de prullenmand (Afb. 09). (Hethieronderafgebeeldepictogramiseenalgemeen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weergegeven dooreenpictogramdateralsdedrivezelfuitziet. ) Wanneerhetpictogramvanhetbureaubladverdwijnt, kande drivewordenlosgekoppeld. Afb. 08 Afb. 09 LaCie d2 USB 3. 0 · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Apparaat aansluiten pagina 16 2. 5. Formatterenenpartitioneren DeLaCieSetupAssistantdienttewordengestartwanneeruuwdrive voorheteerstaansluit. Tijdensditproceswordtdedrivegeformatteerdvolgensuwbehoeften. Als u echter het proces afbreekt of als u uw drive wenst opnieuw teformatterennadatudeSetupAssistanthebtvoltooid, leestudit hoofdstuk voor informatie over het formatteren en partitioneren. Raadpleegparagrafen2. 5. 2tot2. 5. 4voorinstructiesoverhetformatteren. Bestandssysteemindelingen voor Windows Er zijn in twee mogelijke bestandssysteemindelingen voor Windows-gebruikers: NTFS en FAT 32 (MS-DOS). Raadpleegdetabelhierondervoormeerinformatie. Gebruik NTFS als: . . . udedrivealleenonderWindowsXPgaatgebruiken. De prestatieszullendangewoonlijkbeterzijndanmetFAT32. Ditbestandssysteemisindemodusalleen-lezencompatibel metMacOS10. 3enhoger. 2. 5. 1. Over bestandssysteemindelingen Windows-gebruikers FAT32:FATiseenacroniemvoorFileAllocationTable, datstamt uithetbeginvanhetDOS-tijdperk. OorspronkelijkwasFATuitsluitend16-bits, maarnadetweedereleasevanWindows95onderging deze bestandsindeling een upgrade naar 32-bits, vandaar de naamFAT32. IntheoriekunnenFAT32-volumesingroottevariëren vanminderdan1MBtot2TB. Ditbestandssysteemwordtgebruikt doorWindows98enWindowsMeenwordtondersteunddoorWindows2000, WindowsXP, WindowsVistaenWindows7. Wanneer FAT 32 echter wordt gebruikt met Windows 2000, Windows XP, WindowsVistaenWindows7, isdegroottevanhetvolumebeperkt tot32GB(doorhethulpprogrammavoorpartitioneringvanWindows: Schijfbeheer) en de grootte van afzonderlijke bestanden is beperkttot4GB. NTFS:ditacroniemstaatvoorNewTechnologyFilingSystem. NTFS vormtheteigenbestandssysteemvoorWindowsNT, Windows2000, WindowsXPenWindowsVista. NTFSbiedtverschillendefunctiesdie nietbeschikbaarzijnbijFAT32, zoalsbestandscompressie, codering, machtigingen en controle, alsmede het vermogen om drives te spiegelen en RAID 5-functionaliteit. De minimale ondersteunde volumegrootte voor NTFS is 10 MB terwijl de maximale 2 TB bedraagtindiengeïnitialiseerdinMBR-formaat. Indiengeïnitialiseerd inGPT-formaatiserzelfsgeenenkelebeperking(bestandsgrootte kentgeenlimiet). VolumesdiezijngemaaktinNTFSkunnenalleen rechtstreekswordenbenaderd(nietviashares)doorWindowsNT, Windows2000, WindowsXP, WindowsVistaenWindows7, zonder hulpvanproductenvanandereleveranciers. Gebruik FAT32 als: . . . udedrivezowelmetWindowsalsMacOS9. xof10. x gaat gebruiken, of als u de drive deelt tussen Windows 2000, 98SE, XP, VistaenWindows7. Demaximalegrootte vaneenbestandbedraagt4GB. LaCie d2 USB 3. 0 · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Apparaat aansluiten pagina 17 Mac OS-gebruikers Ukuntdedriveaanpassendoordezeopnieuwteformatterenen/of te partitioneren met verschillende bestandssysteemstructuren. [. . . ] Verwijderbijtwijfeldestuurprogramma'seninstalleerdeze opnieuw. ZorgerookvoordaturechtstreeksbentaangeslotenopeenHi-SpeedUSB3. 0-poortopuwcomputer. OndersteuntdecomputerofhetbesturingssysteemSuperSpeedUSB3. 0? Dedrivemaaktklikgeluiden. Hoortueen"zacht"ofeen"hard"klikgeluid?Een zacht klikgeluidkanhetnormalegeluidvaneenwerkendedrivezijn. Alsdedrivewerkt, isditnormaal. Drivesgevendoorgaansgeenaanwijzingvoorproblemenvooreenstoring. Daarombetekenthetnietdat eendriveeenstoringgaatvertonenalsueenklikgeluidhoortbijeenwerkendedrive. Alsdedriveniet werkt, zijnertweemogelijkeoorzaken: Dedrivekanbeschadigdzijn. Ditprobleemkanwordenopgelostdoordedriveopnieuwteformatteren. Dedrivekaneenstoringvertonenindeexternevoedingofhetnetsnoer. Probeerhetzomogelijk meteenanderevoedingofeenandernetsnoer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 USB 3.0 USB 3.0 PCI EXPRESS CARD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag