Gebruiksaanwijzing LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS. Wij hopen dat dit LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS te teleladen.


LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3412 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS DATASHEET (2222 ko)
   LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS QUICK INSTALLATION GUIDE (2280 ko)
   LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS (3402 ko)
   LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS DATASHEET (2224 ko)
   LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS QUICK INSTALLATION GUIDE (2280 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalesysteemvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Inhoudvandedoos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zorgervoordatdeluchtopeningaandeachterkantnietverstoptof bedektraakt, zodatdeluchtvrijdoordebehuizingkanstromen. Exclusive d2 Heat Sink Design Provides 60% more area for heat dissipation Heat Sink Design Standard Design Rechtstandige, gestapelde en in een rek gemonteerde configuratie Dehittewordtoptimaalafgevoerdalsded2Quadrarechtopstaat. WanneeruLaCied2Quadra'sopelkaarstapelt, magunietvergetenomderubberenvoetjesaandeonderzijdevanuwdriveste bevestigen. Ditzorgtervoordaterluchtstroomttussenuwdriveszodatdewarmteafvoeroptimaalwerkt. LaCiebeveelthetopelkaarstapelenofin rekmonterenvanmeerdan3d2drivesnietaan, inhetbijzonderals dezedrivestegelijkertijdzijningeschakeld. LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inleiding pagina 10 1. 5. USB 2. 0 Voordelen van Hi-Speed USB 2. 0 Neerwaartsecompatibiliteit:Hi-SpeedUSB2. 0werkt metdeoorspronkelijkeUSB-specificaties. Hot-swappable:bijhettoevoegenofverwijderenvan apparatenhoeftdecomputerniettewordenafgeslotenofopnieuwopgestart. USBiseenseriëleingangs-/uitgangstechnologieomrandapparaten opdecomputerofopelkaaraantesluiten. Hi-SpeedUSB2. 0isde meestrecenteimplementatievandezestandaard, diedenoodzakelijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunenvanzeersnelleapparaten, zoalshardeschijven, cd-/ dvd-drivesendigitalecamera's. Meegeleverde USB-kabel Met de drive van LaCie wordt een Hi-Speed USB 2. 0-kabel meegeleverd om een maximale gegevensoverdrachtsnelheid te waarborgenbijaansluitingopeenHi-SpeedUSB2. 0-poort. Dezekabel werktookbijaansluitingopeenUSB-poort, maarindatgevalzijn deoverdrachtsnelhedenvanUSB1. 1vankracht. Afp. 02­USB-kabeluiteinden 1. 5. 2. FireWire Voordelen van FireWire Hot-pluggable: apparatuur kan worden aangesloten enafgekoppeldterwijldebusinwerkingis. Isochrone levering van gegevens: geen verloren frames­FireWireondersteuntreal-timeleveringvan gegevens. Flexibel:opéénenkelebuskunnentot63apparaten wordenaangesloten. FireWire400, ookwelIEEE1394genoemd, iseenzeersnelleserieleinvoer-/uitvoertechnologievoorhetaansluitenvanrandapparatenopeencomputerofopelkaar. FireWire800isdeimplementatie vandenieuwestandaardIEEE1394b. FireWire 800 biedt extra bandbreedte en maakt een grotere kabelafstandtussenapparatenmogelijk. FireWire800isideaalvoor bandbreedte-intensievetoepassingen, zoalsaudio, videoenafbeeldingen. Meegeleverde FireWire-kabels DeLaCiehardeschijfwordtgeleverdmeteenFireWire400-kabel eneenFireWire800-kabel. Afp. 03­FireWire400-kabeluiteinden Afp. 04­FireWire800-kabeluiteinden LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Inleiding pagina 11 1. 5. 3. eSATA Voordelen van eSATA De eSATA-interface haalt een overdrachtsnelheid tot 3Gb/s. Connectorstand ­ Een uitsteeksel aan de buitenkant vandeconnectorhelpttijdenshetplaatsenbijhetinvoerenengeleidenvandeconnector. Hot-plug-ondersteuning ­ eSATA maakt het toevoegenenverwijderenvaneendrivemogelijkzonderdat hetsysteemhoefttewordenuitgeschakeldofopnieuw opgestart. UwLaCied2QuadramaaktgebruikvandemeestrecenteSATAtechnologie, waardoorinterface-(ofbus)overdrachtsnelhedentot3 Gb/s mogelijk worden. De SATA-technologie is aanvankelijk ontwikkeldalsinterneinterfaceterverbeteringvandeinwendigeverbindingen. SneldaarnawerdeSATA, oftewelexterneSATA, ontwikkeld, waarmeehetmogelijkwerdomafgeschermdekabelsbuiten depctegebruiken. eSATA-aansluitstukken hebben geen 'L'-vormig ontwerp zoals andereSATA-aansluitstukkenhebben. Bovendienzijndegeleidersverticaalafwijkendenkleineromtevoorkomendateronbeschermde internekabelswordengebruiktbijexternetoepassingen. Meegeleverde eSATA-kabel MetdedrivevanLaCiewordteeneSATA-kabelmeegeleverd, zodat eenmaximalegegevensoverdrachtsnelheidisgewaarborgdbijaansluitingopeeneSATA-poort. S-ATA S-ATA Afp. 05­eSATA-kabeluiteinden LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Installatie pagina 12 2. DeLaCied2QuadraEnterpriseClassinstalleren IndithoofdstukkomendeinstallatieendeconfiguratievandeLaCied2EnterpriseClassaanbod. Volgdeonderstaandestappenom uwLaCied2Quadrainteschakelenenteconfigureren: Stap 1­2. 1. De d2 inschakelen TECHNISCHE OPMERKING: De LaCie d2 Quadra Enterprise wordtzondergeconfigureerdecoderinggeleverd. Alsudecodering wenstintestellen, installeertudeLaCieDesktopManagerenraadpleegtudebetreffendegebruikershandleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE:DeLaCieEnterpriseClass-codering biedt een heel hoog beschermingsniveau voor uw belangrijkstegegevens. Doordesterktevandecoderingzalgegevensherstel nietmogelijkzijnbijeenonwaarschijnlijkestoringvandegeheleof gedeeltelijkeschijf. LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Installatie pagina 13 2. 1. Steekeenuiteindevandeinterfacekabel(USBofeSATA)inde overeenkomstigepoortvanuwhotscomputer. TECHNISCHE OPMERKING: Indien twee interfaces gelijktijdig aangeslotenzijn, blijftdeeersteaangesloteninterfaceactiefenzalde tweedenietwerken. eSATA USB 2. 0 FireWire 400 FireWire 800 LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Installatie pagina 14 2. 2. Ded2inschakelen Devoedingssetbestaatuittweekabels:deenekabel(A)wordtaangeslotenopdeLaCie-driveendeanderekabel(B)sluituaanop eenstopcontact. Ditkaneenwandcontactdoosofeenspanningsbeveiligingzijn(Afp. Schakeldedriveindoordestroomschakelaaraandeachterzijdevandedriveop"on"tezetten. [. . . ] AlsandereUSB-, eSATA-ofFireWire-apparatenzijnaangeslotenopdezelfdepoortofhub, koppeltudeandereapparatenlosenkijktuofdeprestatievanded2verbetert. UkuntvervangendenetsnoerenaanschaffenviadeLaCie-webpagina: www. lacie. com Hetd2wordtnietdoordecomputer herkend. Ded2werktlangzaam. Devoedingwerktnietmeer. 3. 3. Nieuwefirmwareinstalleren LaCiebiedtregelmatigfirmware-updatesaanvoorded2. GanaardeLaCiewebsite, www. lacie. com, voordemeestrecentefirmware-update. LaCie d2 Quadra Enterprise Class · Design by neil Poulton Gebruikershandleiding Contact opnemen met de klantenservice pagina 22 4. Contactopnemenmetdeklantenservice Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 QUADRA ENTERPRISE CLASS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag