Gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK 2. Wij hopen dat dit LACIE D2 NETWORK 2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE D2 NETWORK 2 te teleladen.


LACIE D2 NETWORK 2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9086 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE D2 NETWORK 2 DATASHEET (1487 ko)
   LACIE D2 NETWORK 2 (9080 ko)
   LACIE D2 NETWORK 2 DATASHEET (1034 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE D2 NETWORK 2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie d2 Network 2 · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalesysteemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows-gebruikers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] of apparaat- LaCie d2 Network 2 · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina 32 3. 7. Multimediaserver Zodraudenetwerkverbindingtussenuwcomputerende2bigNetwork 2 tot stand hebt gebracht, kunt u uw d2 Network 2 configurerenalseenUPnP-multimediaserver. Volgdezestappen: 1. Zorg ervoor dat de d2 Network 2 correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Kies welke gedeelde map(pen) beschikbaar zullen zijn voor DLNA/UPnP-apparatenenschakelvervolgensUPnPinvoordie gedeeldemapinhetDashboardvanded2Network2(raadpleegparagraaf4. 9. Nukuntubestandeningeconfigureerdegedeeldemappenop uwd2Network2afspelenopelkeUPnP/DLNA-gecertificeerde speler/adapter (zoals een XBox 360, Play Station 3, een mobieletelefoonmetDLNA, enz. ). TECHNISCHE OPMERKING:alsuuwDLNA-apparatentoegang wiltgeventotbestandenopuwexterneUSB-harddriveaangesloten op de uitbreidingspoort van de d2 Network 2, selecteert u MultimediaIndexation(Multimedia-indexering)inhetDashboard:onder ExternalPorts(Externepoorten). Afb. 33 LaCie d2 Network 2 · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Bestanden openen en overbrengen pagina 33 3. 8. iTunes-muziekserver Ded2Network2kanoptredenalseeniTunes-muziekserverdoor audiobestanden in onbeveiligde gedeelde mappen te streamen naar een netwerkcomputer met iTunes. Na de configuratie verschijnteenafspeellijstmetdeapparaatnaamvanuwd2Network2 (standaardLaCie-d2)indecategorieGedeeldiniTunesenworden audiobestandenop de d2 Network 2 vermeld in deze afspeellijst. Zorg ervoor dat de d2 Network 2 correct is verbonden met uw thuisnetwerk zoals beschreven in hoofdstuk 2. Kies welke gedeelde map(pen) beschikbaar zullen zijn voor DLNA/UPnP-apparatenenschakelvervolgensUPnPinvoordie gedeeldemapinhetDashboardvanded2Network2(raadpleegparagraaf4. 9. TECHNISCHE OPMERKING: De iTunes-serverservice ondersteuntdevolgendebestandstypes:. mp3, . wav, . aac, . plsen. m3u. Afb. 34 TECHNISCHE OPMERKING: u moet het delen van bibliotheken in de iTunes-voorkeuren inschakelen voor deze functionaliteit (Voorkeuren>Delen>Zoeknaargedeeldebibliotheken). LaCie d2 Network 2 · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Uw LaCie d2 Network 2 beheren pagina 34 4. UwLaCied2Network2beheren De LaCie d2 Network 2 beschikt over een gebruiksvriendelijk, browsergebaseerd hulpmiddel voor de configuratie van de drive enhetbeheervangebruikers, genaamdhetDashboard. Openhet DashboarddoorgewoonhetIP-adresofdeapparaatnaamvanuw drivetetypeninuwbrowserofdoordeLaCieNetworkAssistantte gebruiken. Wanneer u voor het eerst inlogt, ziet u de Installatiewizard (raadpleeg paragraaf 2. 4. Als u later inlogt, ziet u onmiddellijk de Home-pagina van het Dashboard(Afb. 35). Bijhetinloggenalseengeregistreerdegebruiker kuntuuweigenaccountendebestandenindevoorutoegankelijke gedeeldemappenbeheren. Dithoofdstukbestaatuitdevolgendeparagrafendieuhelpenbij de navigatie doorheen het Dashboard en de configuratie van uw d2Network2: 4. 1. Fabrieksinstellingen herstellen Afb. 35 LaCie d2 Network 2 · DESIGN BY NEIL POULTON Gebruikershandleiding Uw LaCie d2 Network 2 beheren pagina 35 4. 1. Dashboard:toegang U kunt het Dashboard op twee manieren openen: met de LaCie NetworkAssistantenmeteenbrowser. Met de LaCie Network Assistant 1. KlikophetLaCieNetworkAssistant-pictograminhetsysteemvak(Windows-gebruikers)ofdemenubalk(Mac-gebruikers)enselecteerLaCie-d2. De inlogpagina van de LaCie d2 Network 2 wordt geopendineennieuwbrowservensteroftabblad(Afb. Alsuwbrowsernietisgeopend, opentdeLaCieNetwork Assistantdezevooru. Afb. 36 Met een browser 1. Open uw internetbrowser (Firefox, Internet Explorer, Safari, enz. )entyphetIP-adresofdeapparaatnaamvanuw LaCied2Network2(standaardLaCie-d2)inhetURL-veld (webadres)vanuwbrowser(Afb. [. . . ] Gegevensoverdracht optimaliserenvoormeerinformatie. OndersteuntdecomputerofhetbesturingssysteemHi-SpeedUSB2. 0?Decapaciteitvandeschijfis nietdecapaciteitdievermeld isopdeverpakking. Dedrivemaaktklikgeluiden. AlsudedriveaansluitopuwcomputerviaUSB, isslechtseendeelvandetotalecapaciteitbeschikbaar. Max. 500GBistoegewezenaandeUSB-aansluiting(voordegedeeldemapgenaamdUSBShare)ende resterendecapaciteitistoegewezenaandeEthernet-verbinding. Raadpleegomdittewijzigenparagraaf 4. 11. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE D2 NETWORK 2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE D2 NETWORK 2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag