Gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG BACKUP SERVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG BACKUP SERVER. Wij hopen dat dit LACIE 5BIG BACKUP SERVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 5BIG BACKUP SERVER te teleladen.


LACIE 5BIG BACKUP SERVER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6979 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 5BIG BACKUP SERVER QUICK INSTALL GUIDE (479 ko)
   LACIE 5BIG BACKUP SERVER (6942 ko)
   LACIE 5BIG BACKUP SERVER BROCHURE (2023 ko)
   LACIE 5BIG BACKUP SERVER QUICK INSTALL GUIDE (1502 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhoudvandeverpakking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalenetwerkvereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hetwachtwoordbeleidvoorgebruikersaccountswijzigen. Media Sharing (Media delen) DelenvanmediabibliotheekvoordegedeeldemappenMusic(Muziek), Photos(Foto's)enVideos(Video's). Naconfiguratiekuntudigitalemediastreamenvande5bigBackupServernaareenapparaat datWindowsMediaConnectondersteunt. Afb. 31 Remote Access (Externe toegang) Websiteconnectiviteit Domeinnaam Breedbandrouter Deinstellingenvoordewebsitevanuw5bigBackupServer. Add-ins (Invoegtoepassingen) Invoegtoepassingeninstallerenenverwijderen. Afb. 32 vervolg op volgende pagina >> LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina 27 Resources (Bronnen) Hardware-informatieoveruw5bigBackupServerweergeven. Daarnaastkuntude5bigBackupServeruitschakelenofopnieuw opstartenvanuithetdialoogvensterSettings(Instellingen)doorop Shut Down(Uitschakelen)teklikken(Afb. 33). Uwordtgevraagd ofude5bigBackupServerwiltuitschakelenofopnieuwopstarten. KlikopHelpinhetdialoogvensterSettings(Instellingen)voormeer informatieoverdeinstellingen. BELANGRIJK:hoeweliedereenhooptnooitproblementeondervinden, ishetvanessentieelbelangomopallesvoorbereidtezijn. DaaromraadtLaCieutenzeersteaansnelnahetinstellenvanuw netwerkservereenUSB2. 0-flashdrivevoorsysteemhersteltemaken. Herstelvoormeerinformatie. Afb. 33 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding Configuratie pagina 28 3. 5. 1. Netwerk in orde/kritiek en belangrijke updates HetnormalegroenepictogramNetwork Healthy(Netwerkinorde) (Afb. 34)aanderechterkantvandeConsolekansomsroodworden, waarmee de status Network Critical (Netwerk kritiek) wordt aangegeven (Afb. Klik één keer op het pictogram Network Critical (Netwerk kritiek) om de problemen weer te geven die zijn aangetroffen door het systeem. Er kunnen meldingen worden weergegeven over virus- en/of spywarebeveiliging op bepaalde werkstationsdiezijnverbondenmetde5bigBackupServer. Ukunt ervoor kiezen het probleem op de werkstations op te lossen of u kuntIgnore this issue(Ditprobleemnegeren)selecteren(Afb. HetpictogramNetwork Critical(Netwerkkritiek)verandertinNetwork Healthy(Netwerkinorde)wanneeralleitemsopdelijstzijn opgelostofgenegeerd. Het pictogram Network Critical (Netwerk kritiek) kan worden weergegevenwanneerereenbelangrijkesoftware-updateisvereist. WanneerInstall updates automatically(Updatesautomatischinstalleren)isingesteldbijConsole>Settings>General(Console> Instellingen>Algemeen), zoektde5bigBackupServerregelmatig naarupdatesvoorWindowsHomeServerenwordendezeautomatisch geïnstalleerd. Voor belangrijke updates vraagt het systeem u echterhetprocestestarten. Automatische updates werken alleen correct als de 5big Backup Serverbeschiktovereeninternetverbinding. Afb. 34 Afb. 37 Afb. 35 Meerinformatie OpdevolgendelocatieskuntumeerinformatievindenoverWindowsHomeServer: Klik op Help in de Windows Home Server Console om de HelpbijWindowsHomeServerConsoleteopenen. Klikopeenthuiscomputermetderechtermuisknopophetpictogram Windows Home Server in het systeemvak en klik op HelpomdeHelpbijWindowsHomeServerteopenen. Raadpleeg de website van Microsoft voor meer informatie over documentatie over Windows Home Server: http://go. microsoft. com/fwlink/?LinkID=85098 Als u ideeën en informatie met andere gebruikers van Windows Home Server wilt delen, gaat u naar de website met Windows Home Server-communityforums: http://go. microsoft. com/fwlink/?LinkId=83211 Voor tips voor het oplossen van problemen gaat u naar de website vanMicrosoft: http: //go. microsoft. com/ fwlink/?Linkld=88097 Afb. 36 LaCie 5big Backup Server Configuratiehandleiding LaCie Dashboard pagina 29 4. LaCieDashboard Met het LaCie Dashboard beschikt u over extra functies voor het beheren van uw 5big Backup Server, waaronder printerbeheer, multimediaserver, hardwarebeheer, internetinstellingen en schijfinformatie. Het LaCie Dashboard openen KlikopLaCieindeConsole. 4. 1. Printerbeheer U kunt uw LaCie 5big Backup Server gebruiken als printerserver voorUSB-printers. SluiteenUSB-printeraanopeenvandeexterne USB2. 0-poortenvande5bigBackupServerenvolgdeonderstaandestappen. Selecteer Printer Management (Printerbeheer) in de lijst met functiesaandelinkerkant(Afb. OptieszijnondermeerProperties(Eigenschappen)vanhuidige printers en Add Printer (Printer toevoegen) aan het netwerk (Afb. Als u Add Printer (Printer toevoegen) kiest, wordt Welcome to the Add Printer Wizard(WelkombijdeWizard Printertoevoegen)geopend(Afb. BELANGRIJK: houd er rekening mee dat u een printerinstallatieprogrammanietkuntuitvoerenvanuitdeConsole. Alsueen printerwiltinstallerenopuw5bigBackupServer, moetubeschikken overdestuurprogrammabestandendiebijdeprinterzijngeleverd. [. . . ] Controleerhetvolgende: De voedingseenheid is correct aangesloten (zie gedeelte 2. 1. Hetsysteemisingeschakelddooropdeknopmethetlampjeaande voorzijdevanhetapparaattedrukken. Hetstopcontactdatdevoedingseenheidvande5bigBackupServer vanstroomvoorziet, levertvoldoendevoeding. Knipperthetblauwelampjeaande voorzijdevanhetapparaat? Alshetblauwelampjeaandevoorzijdevande5bigBackupServerknippertofnietgaatbranden, isdevoedingseenheidmogelijkdefect. Neem contactopmetuwLaCie-wederverkoperofmetdeklantenservicevan LaCie. Werkstation-verbinduwwerkstationmethetnetwerk(meteenbedrade ofdraadlozeverbinding)encontroleerofhetwerkstationzichinhetzelfde logischenetwerkbevindtalsde5bigBackupServer. Hebtudejuisteinstallatiestappen gevolgd? ZijnbeideuiteindenvandeEthernetkabelstevigaangesloten? KoppelbeideuiteindenvandeEthernet-kabellos, wacht10secondenensluitdekabelvervolgensopnieuwaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 5BIG BACKUP SERVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 5BIG BACKUP SERVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag