Gebruiksaanwijzing LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER. Wij hopen dat dit LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER te teleladen.


LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2132 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER DATASHEET (3969 ko)
   LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER (2060 ko)
   LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER DATASHEET (3970 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LaCie 324i LCD Monitor Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpecificatiesLaCie324i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] USB2. 0-hostpoorten(USB2. 0, TypeA-aansluiting) Deze poorten kunnen worden gebruikt om randapparatuur toetevoegenaanuwcomputer. LetweldatdeUSB2. 0-apparaatpoortmoetaangeslotenzijnopuwcomputer. SluitUSB-randapparatuuraanviaeenUSB2. 0-kabelmeteen aansluitingvanhettypeAopdeUSB2. 0-hostpoortenopde 324i. LaCie 324i LCD Monitor Gebruikershandleiding 2. 1. 5. Sluit het vrouwelijke uiteinde van het netsnoer aan op het beeldscherm(Afb. Sluit het mannelijke uiteinde van het netsnoer aan op een compatibelelektrischestroomvoorziening(Afb. Het beeldscherm kan nu worden ingeschakeld met de Aan/uitschakelaarophetvoorpaneelvande324i(1. 5. 1. Let goed op het volgende om mogelijke elektrische problemen metuwLaCie324iMonitortevermijden: Gebruik alleen het netsnoer dat bij uw specifiek LaCiebeeldscherm is geleverd. Gebruik geen netsnoer van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaatbeschadigdrakenenwordtuwgarantieongeldig. VerwijdersteedshetnetsnoervoordatuuwLaCie-beeldschermtransporteert. Alsuhetnetsnoernietverwijdert, kan erschadeaanuwbeeldschermontstaanenwordtuwgarantieongeldig. Dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u uw LaCiebeeldscherminhetbuitenlandgebruiken. Alsudezefunctie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschiktnetsnoeraanschaffen. LaCieaccepteertgeenverantwoordelijkheid voor schade aan het beeldscherm ten gevolgevanhetgebruikvaneenongeschikteadapter. Bij gebruikvaneenanderedaneendoorLaCiegoedgekeurde adapterwordtuwgarantieongeldig. b Apparaat aansluiten pagina 19 a Afb. 06 Afb. 07 LaCie 324i LCD Monitor Gebruikershandleiding Pivot 90° Professional Multi-dire Swivel Apparaat aansluiten pagina 20 ± 2. 2. Ergonomischeaanpassingen 30° LET OP:weesvoorzichtigbijhetomhoogofomlaagverstellen, hetkantelenofdraaienvanhetbeeldscherm. 108 mm 2. 2. 1. Beeldscherm omhoog en omlaag verstellen Ukunthetschermomhoogofomlaagverstellendoorhetbeeldschermmetbeidehandenaandezijkantenvasttepakkenende 324itotdegewenstehoogteoptetillenofneerteduwen(Afb. Debasisvanhetbeeldschermkaneenmaximalehoogtevan108 mmbereiken. -3° Pivot Afb. 08 90° Tilt 2. 2. 2. Kantelen Pakhetbeeldschermvoorzichtigmettweehandenaandeboven- enonderkantvastenzethetschermindegewenstehellingshoek (Afb. Demaximalekantelhoekenvoorde324izijn: Achterwaarts:30° Voorwaarts:-3° Adjust 30° 2. 2. 3. Draaien om de as Pakvoorzichtigbeidekantenvanhetbeeldschermvastendraai hetindegewenstestand(Afb. Demaximaledraaihoekomdeasaanelkekantis±30°Belangrijkeinformatie:devoetvandeLaCie324imonitorisontworpen 90° omtewordengedraaidopeenharde, vlakkeondergrond. -3° Professional Multi-directional Stand Afb. 09 ±30° Tilt Pivot 90° Afb. 10 Swivel ±30° LaCie 324i LCD Monitor Gebruikershandleiding 2. 2. 4. De 324i veranderen van Liggende naar Staande modus - Verticaal draaien MetuwLaCie324ikuntubestandenbekijkenindetraditionele Liggende modus of in de Staande modus. U kunt gemakkelijk wisselentussendetweemodimaarumoetenigszinsvoorzichtig zijnbijhetdraaienvanhetbeeldschermineenhoekvan90°inde gewenstestand. Alsudeonderstaandeinstructiesvolgt, vermijdt udatdestandaardwordtgeraaktbijdraaienvanLiggendenaar Staandemodus. Kantel de onderkant voorzichtig naar boven, in de richting vanhetplafond(Afb. Nahetkantelenvandeonderkantvanhetbeeldschermkunt uhetbeeldscherm90°draaiennaarLiggendemodus(linksom)ofStaandemodus(rechtsom)(Afb. [. . . ] Raadpleeg, indien nodig, de handleiding van de grafische kaart of het computersysteemomdegrafischeinstellingentewijzigen. Zorgervoordatdecomputerzichnietindesluimerstandofstand-bymodusbevindt. Raakhet toetsenbordofdemuisaanomdestand-bymodusteverlaten. Alshetschermgeenbeeldweergeeft, schakeltudeaan/uit-schakelaaraandeonderkantuit enin. Geensignaal vervolg op de volgende pagina >> LaCie 324i LCD Monitor Gebruikershandleiding Probleem Geenaudiovialuidsprekersof koptelefoondiezijnaangeslotenopde324i Problemen oplossen pagina 45 Oplossing Controleerofdekabelvanuwkoptelefoonofluidsprekerscorrectisaangeslotenopdeaudiouitgangspoortvande324i. Voor audio vanaf een computer: controleer of de computer-naar-beeldscherm-audiokabel naarbehorenisaangeslotenopdeaudio-uitgangvanuwcomputerenopdeaudio-ingang vande324i. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LACIE 324I BLUE EYE PRO PE SOFTWARE EASYHOOD COLORIMETER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag