Gebruiksaanwijzing KRESS 550 SBLR-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KRESS 550 SBLR-1. Wij hopen dat dit KRESS 550 SBLR-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KRESS 550 SBLR-1 te teleladen.


KRESS 550 SBLR-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 419 (2363 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 593 (2878 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 961 (2370 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 926 (2889 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 65 (2363 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 338 (2878 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 988 (2370 ko)
   KRESS 550 SBLR-1 ANNEXE 549 (2889 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KRESS 550 SBLR-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING a) Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. b) Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. [. . . ] Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. g) Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) SERVICE a) Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR KLOPBOORMACHINES Draag gehoorbeschermers bij het gebruik van klopboormachines (blootstelling aan geluid kan tot gehoorverlies leiden) Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgrepen (verlies van controle kan tot verwondingen leiden) Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de gesoleerde greepvlakken als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen netkabel kan raken (contact met een onder spanning staande leiding zet ook de metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning en leidt tot een elektrische schok); gebruik altijd zijhandgreep E 3 4 5 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf (contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden; beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden; breuk van een waterleiding veroorzaakt materile schade en kan tot een elektrische schok leiden) Voorkom schade, die kan onstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder deze, voordat u aan een karwei begint Houd het snoer altijd verwijderd van de bewegende delen van uw machine Zet het werkstuk vast (een werkstuk, dat is vastgezet met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan wanneer het met de hand wordt vastgehouden) Als u de machine wegzet moet de motor uitgeschakeld zijn en de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen Gebruik volledig uitgerolde en veilige verlengsnoeren met een capaciteit van 16 Ampre In geval van electrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken KRESS kan alleen een correcte werking van de machine garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt Gebruik alleen accessoires met een toegestaan toerental, dat minstens even hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine 18 Deze machine mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar Bewerk geen asbesthoudend materiaal (asbest geldt als kankerverwekkend) Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn (contact met of inademing van de stof kan allergische reacties en/of ademhalingsziekten bij gebruiker of omstanders veroorzaken); draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten Bepaalde soorten stof zijn geclassificeerd als kankerverwekkend (zoals stof van eiken en beuken), met name in combinatie met toevoegingsmiddelen voor houtverzorging; draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten Neem voor de door u te bewerken materialen de nationale voorschriften aangaande stofopvang in acht Raak het snoer niet aan, als dit tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd of doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact Gebruik de machine niet, wanneer het snoer beschadigd is; laat dit door een erkende vakman vervangen Controleer of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de machine, overeenkomt met de netspanning (met 230V of 240V aangeduide machines kunnen ook op 220V aangesloten worden) Schakel in geval van onverwacht blokkeren van de boorpunt (met een gevaarlijke schokbeweging als gevolg) de machine onmiddellijk uit Houd rekening met de krachten, die optreden bij blokkeren (vooral bij het boren in metaal); gebruik altijd zijhandgreep E 3 4 5 en zorg ervoor, dat u stevig staat Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een instelling verandert of een accessoire verwisselt Vasthouden en leiden van de machine % !houd de machine tijdens het werk altijd vast bij het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken) - gebruik altijd zijhandgreep E (regelbaar zoals afgebeeld) - houd de ventilatie-openingen onbedekt - oefen niet te veel druk uit; laat de machine het werk voor u doen TOEPASSINGSADVIES Gebruik de juiste bits ^ !gebruik uitsluitend scherpe bits Voor boren in beton en metselwerk voortdurend druk op de boormachine uitoefenen Bij het boren van harde metalen - een kleiner gat voorboren, wanneer een groot gat nodig is - vet de boorpunt af en toe met olie in Altijd een gat voorboren bij het schroeven in/vlakbij de kopse- of zijkant van hout Splintervrij boren in hout & Stofvrij boren in muren * Stofvrij boren in plafonds ( Boren in tegels zonder uitglijden ) Voor meer tips zie www. skileurope. com Trillingsniveau Het trillingsemissieniveau, dat achterin deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld (aangeduid met een asterisk), is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren !Fel som uppstr till fljd av att anvisningarna nedan inte fljts kan orsaka elstt, brand och/eller allvarliga kroppsskador. Nedan anvnt begrepp "elverktyg" hnfr sig till ntdrivna elverktyg (med ntsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlsa). 1) ARBETSPLATSSKERHET a) Hll arbetsplatsen ren och vlbelyst. Technische Unterlagen bei: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 101 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 112 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie m/s2 (hand-arm methode). Technisch dossier bij: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 101 dB(A) och ljudeffektnivn 112 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration m/s2 (hand-arm metod). Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. DK CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (indtil 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 101 dB(A) og lydeffektniveau 112 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet m/s2 (hnd-arm metoden). Teknisk dossier hos: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. N CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 101 dB(A) og lydstyrkenivet 112 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivet m/s2 (hnd-arm metode). Tekniske underlag hos: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. FIN CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY (28. 12. 2009 asti), 2006/42/EY (29. 12. 2009 alkaen). MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 101 dB(A) ja yleens tykalun nen voimakkuus on 112 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja trinn voimakkuus m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). [. . . ] Teknik belgelerin bulunduu merkez: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009), 2006/42/EU (od 29. 12. 2009). HAASU/WIBRACJE Pomiarw dokonano zgodnie z norm EN 60 745 cinienie akustyczne narzdzia wynosi 101 dB(A) za poziom mocy akustycznej 112 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), za wibracje m/s2 (metoda do-rka). Dokumentacja techniczna: KRESS Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. RU , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC ( 28. 12. 2009), 2006/42/EC ( 29. 12. 2009). / co o EN 60 745 101 (A) e - 112 (A) ( : 3 dB), /2 ( ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KRESS 550 SBLR-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KRESS 550 SBLR-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag