Gebruiksaanwijzing BOSCH AQT 40-13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH AQT 40-13. Wij hopen dat dit BOSCH AQT 40-13 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH AQT 40-13 te teleladen.


BOSCH AQT 40-13 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11246 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH AQT 40-13

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ς Het apparaat mag nooit zonder terugstroomklep op een drinkwatervoorziening worden aangesloten. Water dat door een terugstroomklep is gestroomd, wordt als niet meer drinkbaar beschouwd. ς De hogedrukslang mag niet beschadigd zijn (gevaar voor barsten). gebruik alleen door de fabrikant geadviseerde slangen en verbindingen. [. . . ] ς Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats. Toebehoren en vervangingsonderdelen  Gebruik alleen toebehoren en vervangingsonderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. origineel toebehoren en originele vervangingsonderdelen waarborgen de storingsvrije werking van het apparaat. Symbolen De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken. Symbool Betekenis Bewegingsrichting Gewicht Aan Uit Lo Hi Lage druk Hoge druk Toebehoren Bediening  De bedienende persoon mag het apparaat alleen volgens de voorschriften gebruiken. Let tijdens de werkzaamheden goed op andere personen, in het bijzonder op kinderen. ς Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die zijn geïnstrueerd in het gebruik of die het apparaat aantoonbaar kunnen bedienen. Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met het apparaat spelen. ς Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of gebrekkige ervaring en kennis, voor zover zij onder toezicht staan of met betrekking tot de veilige omgang met het F 016 L70 995 | (16. 13) Gebruik volgens bestemming Het apparaat is bestemd voor het reinigen van oppervlakken en voorwerpen buitenshuis, voor apparaten, voertuigen en boten, voor zover gebruik wordt gemaakt van het daarvoor bestemde toebehoren, zoals door Bosch aanbevolen reinigingsmiddelen. Het gebruik volgens de voorschriften heeft betrekking op een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C. Toegestane druk Nominale druk Debiet Maximale ingangsdruk Autostopfunctie Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 Isolatieklasse Serienummer AQT 35-12/ AQT 37-13/ AQT 40-13 AQT 35-12+ AQT 37-13+ 3 600 HA7 1. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0, 153 ohm worden geen storingen verwacht. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG (1, 60 m hoogte, 1 m afstand). het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: Geluidsdrukniveau Geluidsvermogenniveau Onzekerheid K Draag een gehoorbescherming. Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60335: Trillingsemissiewaarde ah Onzekerheid K 3 600 . Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG. Book Page 44 Monday, December 16, 2013 1:37 PM 44 | Nederlands Handelingsdoel Filter reinigen Sproeier reinigen Plaats van pistool Plaats van pistool/lans/sproeier tijdens de bediening Slang in de slanghouder zetten Opbergen Toebehoren kiezen Afbeelding 10 11 12 13 14 15 16 Gebruik Inschakelen Verbind de waterslang (niet meegeleverd) met de waterkraan en met het apparaat. Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand „0” staat en steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. De trekker helemaal indrukken tot het water gelijkmatig stroomt en zich geen lucht meer in het apparaat en in de hogedrukslang bevindt. [. . . ] Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaatselijke voorschriften in acht: Afgespoelde olie mag niet in het grondwater terechtkomen. Afvalverwijdering Hogedrukreiniger, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled. Alleen voor landen van de EU: Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende oude elektrische en elektronische apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Na gebruik, opbergen Schakel de aan/uit-schakelaar uit en bedien de trekker om de hogedrukslang leeg te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH AQT 40-13

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH AQT 40-13 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag