Gebruiksaanwijzing ARIETE MOKA 1368

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ARIETE MOKA 1368. Wij hopen dat dit ARIETE MOKA 1368 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ARIETE MOKA 1368 te teleladen.


ARIETE MOKA 1368 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1092 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ARIETE MOKA 1368

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LGHQWLÀFDWLRQ 6Xr la plaTXette placpe en-GessoXs Ge la base G¶appXi Ge la machine on a reportp les Gonnpes G¶iGenti¿cation Ge la machine sXiYantes · A PROPÓSITO DE ESTE MANUAL AXnTXe los aparatos ha\an siGo reali]aGos seg~n las 1ormatiYas eXropeas especi¿cas Yigentes \ estpn por lo tanto protegiGos en toGas las partes potencialmente peligrosas lean con atenciyn estas aGYertencias \ Xtilicen el aparato sylo para el Xso al TXe ha siGo GestinaGo para eYitar acciGentes \ Gaxos 7ener siempre al alcance este manXal para fXtXras consXltas 6i TXieren ceGer este aparato a otras personas recXerGen inclXir tambipn estas instrXcciones /as informaciones conteniGas en este manXal estin marcaGas por los sigXientes stmbolos TXe inGican 7oGas las interYenciones se Geben reali]ar con la miTXina frta /a calGera G \ la base Ge alimentaciyn + se pXeGen limpiar con Xn trapo h~meGo 1o se Geben Xtili]ar Getergentes abrasiYos o estropaMos metilicos &XanGo se TXitan la MXnta ( \ el ¿ltro circXlar plano D para las operaciones Ge limpie]a o para sXbstitXirlos tener cXiGaGo en YolYer a ponerlos Ge manera correcta para eYitar salpicaGXras o pro\ecciones Ge agXa caliente &ontrolar TXe los ori¿cios Gel ¿ltro circXlar plano no se tapen \ si es el caso limpiarlo con Xn cepillo )ig &XanGo la MXnta \ el ¿ltro circXlar plano presentan signos Ge Gesgaste o Gaxos se Geben sXbstitXir Utili]a pie]as Ge recambio originales TXe se pXeGen comprar en los centros Ge asistencia aXtori]aGos Para obtener Xn cafp mis concentraGo \ mis caliente se Gebe Xsar Xna me]cla Ge cafp moliGo mis ¿no OVER DEZE HANDLEIDING OoN al ]iMn Ge apparaten YerYaarGigG in oYereenstemming met Ge toepasseliMNe speci¿eNe (Xropese regelgeYing en ]iMn alle potentieel geYaarliMNe Gelen beYeiligG moeten Ge]e instrXcties toch aanGachtig ZorGen Goorgele]en en mag het apparaat alleen ZorGen gebrXiNt Yoor het Goel ZaarYoor hiM is bestemG om ongelXNNen en schaGe te YoorNomen +oXG Git boeNMe altiMG binnen hanGbereiN Yoor toeNomstige raaGpleging Als X Git apparaat aan anGere personen Zilt oYerGoen GenN er Gan aan Gat Ge]e instrXcties ZorGen meegegeYen De informatie in Ge]e hanGleiGing is gemarNeerG met s\mbolen Gie het YolgenGe beteNenen BEDOELD GEBRUIK U NXnt XZ apparaat gebrXiNen om Nof¿e te ]etten Dit apparaat is XitslXitenG Yoor priYpgebrXiN ontZorpen en moet GXs als ongeschiNt ZorGen geacht Yoor commercisle of inGXstrieel gebrXiN De fabriNant heeft geen enNel anGer gebrXiN Yoor]ien en ZiMst GXs ieGere aanspraNeliMNheiG af Yoor schaGe Gie ZorGt Yeroor]aaNt Goor oneigenliMN gebrXiN Yan Ge machine BoYenGien heeft oneigenliMN gebrXiN tot geYolg Gat ieGere garantie Nomt te YerYallen OVERIGE RISICO'S Door Ge strXctXrele NenmerNen Yan het apparaat Zaar Git boeNMe oYer gaat Nan Ge gebrXiNer niet beschermG ZorGen tegen Ge hete opperYlaNNen Yan het apparaat let op! [. . . ] KiMN goeG Xit Gat het Zater Ge bXitenNant Yan het ZaterreserYoir niet nat maaNt =org erYoor Gat er geen Zater in Ge eleNtrische Gelen terechtNomt 9Xl Ge Netel nooit met heet of NoNenG Zater GebrXiN het Nof¿e]etapparaat niet Yoor gersteNof¿e Doe het ¿lter ) in het ZaterreserYoir G 9Xl het ¿lter met gemalen Nof¿e ]onGer hem aan te GrXNNen 9Xl het steeGs een beetMe om te YoorNomen Gat Ge gemalen Nof¿e oYer Ge ranG heen Nomt 9erGeel Ge Nof¿e geliMNmatig en YerZiMGer het eYentXele teYeel aan Nof¿e Yan Ge ¿lterranG Gebruik een goede kwaliteit gemalen kofÀe met middelgrove maling die geschikt is voor de moka express. Als er te veel gemalen kofÀe in het Àlter ) wordt gedaan, kan het moeilijk zijn het waterreservoir G goed aan de kofÀeopvang C vast te draaien. Draai het ZaterreserYoir goeG aan Ge Nof¿eopYang maar ]onGer te oYerGriMYen Oefen geen GrXN Xit op Ge hanGgreep :anneer het apparaat ZerNt moet het GeNsel Gicht bliMYen =et het apparaat op Ge YoeGingsbasis + 6lXit het GeNsel DrXN op Ge aanXitschaNelaar , +et controlelampMe gaat branGen om aan te geYen Gat het apparaat ingeschaNelG is en ZerNt 1a enNele minXten ZorGt Ge Nof¿e afgegeYen :acht tot Ge afgifte helemaal Nlaar is DrXN op Ge aanXitschaNelaar , om het apparaat Xit te ]etten GebrXiN een lepeltMe om Ge Nof¿e te mengen en Ge boG\ en temperatXXr geliMNmatig te YerGelen :acht tot het apparaat afgeNoelG is YoorGat X het ZaterreserYoir losGraait om een nieXZ NopMe Nof¿e te ]etten GebrXiN anGers hanGschoenen of theeGoeNen om te YoorNomen Gat X ]ich branGt Let op!(leNtrisch apparaat =org Gat het ZaterreserYoir of Ge YoeGingsbasis nooit in aanraNing Nomen met het Zater . RIÀHYRRUYLHUNRSMHV 9Xl het ZaterreserYoir G met Ge helft Yan Ge hoeYeelheiG Zater )ig tot onGer het YeiligheiGsYentiel / Doe het ¿lter ) Yoor ]es NopMes in het ZaterreserYoir Om Yier NopMes Nof¿e te maNen Goet X Ge schiMf¿lter Yoor tZee NopMes K in het ¿lter Yoor ]es NopMes )ig +anGel ]oals beschreYen in Ge paragraaf ³Kof¿e]etten´ Automatische uitschakelfunctie Als het apparaat is ingeschaNelG maar niet ZorGt gebrXiNt griMpt na ongeYeer minXten Ge aXtomatische XitschaNelfXnctie in De]e fXnctie ]et het apparaat op stanG-b\ +et controlelampMe Yan Ge aanXitNnop , is Xit Om het apparaat Zeer in te schaNelen GrXNt X op Ge aanXitNnop , om hem Zeer op stanG te ]etten en GrXNt X er YerYolgens op om hem op stanG te ]etten )ig 1X gaat het controlelampMe Yan Ge aanXitNnop branGen en ZerNt het apparaat Zeer REINIGING VAN HET APPARAAT Let op!Alle hieronGer aangegeYen reinigingshanGelingen moeten ZorGen XitgeYoerG met Ge machine XitgeschaNelG en Ge steNNer Xit het stopcontact Let op! [. . . ] , eGere ingreep moet ZorGen XitgeYoerG met NoXG Zater +et ZaterreserYoir G en Ge YoeGingsbasis + NXnnen met een Yochtig GoeNMe ZorGen schoongemaaNt GebrXiN geen schXXrmiGGelen of metalen gereeGschap :anneer X Ge Gichting ( en het schiMf¿lter D Zegneemt Yoor schoonmaaNhanGelingen of om ]e te YerYangen moet X erop letten Gat X ]e Zeer goeG op hXn plaats ]et om te YoorNomen Gat er spetters heet Zater XitNomen &ontroleer of Ge gaatMes Yan het schiMf¿lter niet Yerstopt ]itten anGers maaNt X ]e schoon met een borsteltMe )ig :anneer Ge Gichting en het schiMf¿lter teNenen Yan sliMtage Yertonen moeten ]e ZorGen YerYangen GebrXiN originele reserYeonGerGelen Gie biM Ge erNenGe serYiceGiensten YerNriMgbaar ]iMn ONTKALKEN +et Nan ]iMn Gat er na het ]etten Yan talriMNe NopMes Nof¿e een laagMe NalNaanslag op Ge boGem Yan het ZaterreserYoir ZorGt geYormG hierGoor Nan Ge ¿ltertiMG Yeel langer GXren Om Git probleem op te lossen moet Ge]e laag NalNaanslag ZorGen YerZiMGerG Goor miGGel Yan een ontNalNing GebrXiN proGXcten Gie speciaal bestemG ]iMn om Nof¿e]etmachines te ontNalNen en Gie in Ge hanGel YerNriMgbaar ]iMn biMYoorbeelG citroen]XXr +anGel als Yolgt om het apparaat te ontNalNen &ontroleer of het apparaat NoXG is en Graai het open 9Xl het ZaterreserYoir met Ge ontNalNer en Zacht een half XXr 9er]eNer X erYan Gat X Ge binnenNant Yan het ZaterreserYoir helemaal gereinigG heeft De handeling kan worden verricht bij koud waterreservoir dat niet op de basis staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ARIETE MOKA 1368

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ARIETE MOKA 1368 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag