Gebruiksaanwijzing APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE MACBOOK AIR 2012. Wij hopen dat dit APPLE MACBOOK AIR 2012 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE MACBOOK AIR 2012 te teleladen.


APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1713 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE (1715 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE MACBOOK AIR 2012INFORMATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MacBook Air Belangrijke productinformatie Deze handleiding, Belangrijke productinformatie, bevat belangrijke informatie over de veiligheid, het gebruik, het weggooien en recyclen van de computer, informatie over de regelgeving, de softwarelicentie en de eenjarige garantie van de MacBook Air. ± Water en vochtige locaties Plaats geen dranken naast of op de MacBook Air en vermijd locaties waar het risico bestaat dat er vocht in de computer komt, zoals in de buurt van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort. Gebruik de MacBook Air niet onder vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist. De MagSafe 2-lichtnetadapter van 45 W Gebruik alleen de lichtnetadapter die bij de MacBook Air is geleverd of een door Apple goedgekeurde lichtnetadapter die compatibel is met dit product. Controleer of de wisselstroomstekker of het netsnoer volledig in de lichtnetadapter is gestoken voordat u de adapter op een stopcontact aansluit. [. . . ] declara que este dispositivo MacBook Air está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Air este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Canadian Compliance Statement This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. Bluetooth Industry Canada Statement This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Industry Canada Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe–EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Air е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento MacBook Air je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Air overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das MacBook Air in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta MacBook Air skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Air spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna MacBook Air står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www. apple. com/euro/compliance This equipment can be used in the following countries: Taiwan Wireless Statements Taiwan Class B Statement European Community Restrictions Français Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour connaître les limites d’utilisation des canaux 1 à 13. www. arcep. fr 警告 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險 請依製造商說明書處理用過之電池 Japan VCCI Class B Statement Korea Warning Statements B ( (B ) ) , . Russia Singapore Wireless Certification Informatie over de externe USB-modem Wanneer u de MacBook Air op een telefoonlijn aansluit via een externe USB-modem, raadpleegt u de informatie over het gebruik van telefoonlijnen in de documentatie bij de modem. ENERGY STAR® Compliance Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources. This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. [. . . ] BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF EEN ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES, COMPROMITTERING OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET APPLE PRODUCT, OF HET NIET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP HET PRODUCT. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL OF ENIGE WETELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJK HANDELEN EN/OF VERZUIMEN EN/OF GROVE NALATIGHEID. APPLE WIJST ELKE VERKLARING EN/OF GARANTIE VAN DE HAND DAT APPLE IN STAAT IS OM ONDER DEZE GARANTIE APPLE PRODUCTEN TE REPAREREN OF HET APPLE PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO OF VERLIES TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE IN HET APPLE PRODUCT IS OPGESLAGEN. IN BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE MACBOOK AIR 2012

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE MACBOOK AIR 2012 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag