Gebruiksaanwijzing APPLE MACBOOK AIR 11 INCH 2010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE MACBOOK AIR 11 INCH. Wij hopen dat dit APPLE MACBOOK AIR 11 INCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE MACBOOK AIR 11 INCH te teleladen.


APPLE MACBOOK AIR 11 INCH 2010: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2465 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE MACBOOK AIR 11 INCH 2011 (3034 ko)
   APPLE MACBOOK AIR 11 INCH 2010 (2800 ko)
   APPLE MACBOOK AIR 11 INCH 2011 (3276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE MACBOOK AIR 11 INCH2010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Jij en je MacBook Air zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Air. www. apple. com/nl/macbookair Ingebouwde iChat-camera en iChat Videochatten met uw vrienden, waar ter wereld ze ook zijn. Mac Help iSight Finder Met Cover Flow door uw bestanden bladeren zoals u ook door uw muziekcollectie bladert. Mac Help finder MacBook Air Multi-Touch-trackpad Met uw vingers door bestanden scrollen, afbeeldingen aanpassen en tekst vergroten. Mac Help trackpad Klikken waar u maar wilt Scrollen Vegen Dichtknijpen en zoomen Roteren Mac OS X Snow Leopard www. apple. com/nl/macosx Time Machine Automatisch een reservekopie van uw bestanden maken en bestanden terugzetten. Mac Help time machine Snelle weergave Direct een voorvertoning van uw bestanden bekijken. Mac Help snelle weergave Spotlight Alles op uw Mac vinden. Mac Help spotlight Safari Surfen op het internet met de snelste browser ter wereld. Mac Help safari iLife www. apple. com/nl/ilife iPhoto Uw foto's waren nog nooit zo mooi. iPhoto Help foto's iMovie In een paar minuten een prachtige film maken. iMovie Help film GarageBand Het maken van mooie nummers is nu wel heel eenvoudig. GarageBand Help opnemen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Snel aan de slag 8 9 10 15 16 19 21 Welkom Inhoudvandeverpakking DeMacBookAirinstalleren Dvd-ofcd-delingconfigureren GegevensnaardeMacBookAiroverbrengen MeergegevensopdeMacBookAirzetten DeMacBookAirindesluimerstandzettenofuitschakelen Hoofdstuk 2: Alles over uw MacBook Air 24 26 28 30 34 35 DeonderdelenenregelaarsvandeMacBookAir ToetsenbordfunctiesvandeMacBookAir PoortenopdeMacBookAir HetMulti-Touch-trackpadgebruiken DeMacBookAiropbatterijstroomgebruiken Antwoordopuwvragen Inhoudsopgave 5 Hoofdstuk 3: Problemen oplossen 40 45 46 47 48 49 52 54 ProblemendiehetgebruikvandeMacBookAirverhinderen AppleHardwareTestgebruiken Problemenmetdeinternetverbinding ProblemenmetdedraadlozecommunicatieviaAirPortExtreme Desoftwarevandecomputerup-to-datehouden DebijdeMacBookAirgeleverdesoftwareopnieuwinstalleren Meerinformatie, serviceenondersteuning Delocatievanhetserienummervandecomputer Hoofdstuk 4: Belangrijke informatie 56 59 61 63 64 Belangrijkeveiligheidsinformatie Belangrijkeinformatieoverhetgebruik Ergonomischetips Appleenhetmilieu RegulatoryComplianceInformation 6 Inhoudsopgave 1 Snel aan de slag www. apple. com/nl/macbookair www. apple. com/nl/macosx Mac Help migratie-assistent Welkom WijstellenhetopprijsdatueenMacBookAirhebtaangeschaft. MetdeMacBookAir kuntueenvolledigdraadloosbestaanleidenendankzijhetultracompacteformaat neemtuhemoveralgemakkelijkmeenaartoe. Indithoofdstukleestuhoeuuw MacBookAirconfigureertengebruikt.  AlsunietvanplanbentomgegevenstemigrerenvanafeenandereMacenusnel aandeslagwiltmetuwMacBookAir, kuntudestappenindeconfiguratie-assistent volgenomdeMacBookAirsnelteconfigureren. Ziepagina12voormeerinformatie.  AlsugegevensvanafeenandereMacnaaruwMacBookAirwiltmigreren, kuntu destappenindeconfiguratie-assistentvolgenendeMacselecterenwaarvanu gegevenswiltkopiëren. Ziepagina12voormeerinformatie.  NadatuuwMacBookAirhebtgeconfigureerd, zetu, alsumateriaalvanafdvd'sof cd'sopuwMacBookAirwiltzetten, eenofmeerMacsofWindows-computersklaar voorgebruikmetuwMacBookAir. Ziepagina19voormeerinformatie. Belangrijk: Leesalleinstallatie-instructies(endeveiligheidsinformatievanafpagina56) zorgvuldigdoorvoordatudeMacBookAirvoorheteerstingebruikneemt. InMacHelpopuwMacBookAirvindtuantwoordenopveelvragen. Zie"Antwoord opuwvragen"oppagina35voorinformatieoverhetopenenvanMacHelp. Doordat Applemogelijknieuweversiesuitbrengtvandeprogramma'sendesysteemsoftware, wijkendeafbeeldingenindezehandleidingmogelijkietsafvandeafbeeldingenop uwscherm. 8 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag Inhoud van de verpakking Wisselstroomstekker Netsnoert Software Reinstall Drive MagSafe-lichtnetadapter van 45 W BijuwMacBookAirwordtdeSoftwareReinstallDrivegeleverd, eenUSB-stickmet softwarevoorhetopnieuwinstallerenvanMacOSXendeprogramma'sdiealopuw MacBookAirgeïnstalleerdzijn, voorhetopnieuwinstellenvanuwwachtwoorden voorhetgebruikvanSchijfhulpprogramma. ZieHoofdstuk3, "Problemenoplossen"op pagina39voormeerinformatieoverhetgebruikvandeSoftwareReinstallDrive. Belangrijk: VerwijderhetbeschermingsmateriaalvandeMagSafe-lichtnetadaptervan 45WvoordatuuwMacBookAirinstalleert. Hoofdstuk 1 Snel aan de slag 9 De MacBook Air installeren DeMacBookAiriszoontworpendatueronmiddellijkmeeaandeslagkunt. Opde volgendepagina'swordtudoordeaansluitproceduregeleid. Dezeprocedurebestaat uitdevolgendetaken:  DeMagSafe-lichtnetadaptervan45Waansluiten  DeMacBookAiraanzetten  Verbindingmakenmeteennetwerkeneengebruikersaccountenandereinstellingen configurerenmetdeconfiguratie-assistent  HetMacOSX-bureaubladaanpassenenvoorkeureninstellen Stap 1: De MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aansluiten om de MacBook Air van stroom te voorzien en de batterij op te laden Controleerofdewisselstroomstekkervolledigindelichtnetadapterisgestokenenof destekersvandestekkervollediguitgeklaptzijn. Steekdewisselstroomstekkervande lichtnetadapterineenstopcontactendestekkervandeMagSafeindepoortvoorde MagSafe-lichtnetadapter. AlsudeMagSafe-stekkerdichtbijdepoorthoudt, wordtde stekkerdooreenmagneetnaarbinnengetrokken. 10 Hoofdstuk 1 Snel aan de slag Wisselstroom- MagSafe-stekker stekker ¯ Poort voor MagSafe-lichtnetadapter Netsnoer Alsuhetbereikvandelichtnetadapterwiltvergroten, vervangtudewisselstroom- stekkerdoorhetmeegeleverdenetsnoer. Trekeerstdewisselstroomstekkeromhoog omdezevandeadapterteverwijderenensluitvervolgenshetnetsnoeraanopde adapter. Zorgervoordathetsnoerstevigvastzit. Sluithetandereuiteindeaanopeen stopcontact. [. . . ] Apple Hardware Test gebruiken op de MacBook Air 1 KoppelalleexterneapparatenvandeMacBookAirlos, behalvedelichtnetadapter. 3 SelecteerinhetvenstervanAppleHardwareTestdatverschijntdegewenstetaal. 5 VolgdeinstructiesophetschermwanneerhethoofdvenstervanAppleHardwareTest verschijnt(nacirca45seconden). 6 AlsAppleHardwareTesteenprobleemvindt, wordteenfoutcodeweergegeven. Noteer dezefoutcodevoordatuverdereondersteuningzoekt. AlsAppleHardwareTestgeen hardwareprobleemvindt, heefthetprobleemmogelijkmetdesoftwaretemaken. Als de bovenstaande procedure niet werkt, kunt u Apple Hardware Test gebruiken (u vindt dit programma op de USB-stick die bij uw MacBook Air is geleverd) 1 SteekdeSoftwareReinstallDriveinéénvandeUSB-poorten, zoalsweergegeveninde afbeeldingoppagina50. Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 45 Belangrijk: VerwijderdeSoftwareReinstallDrivenietenvoergeenenkelebewerking uitmetSoftwareReinstallDrivetotdatuklaarbent. 2 StartdeMacBookAiropnieuwopterwijludeD-toetsingedrukthoudt. Problemen met de internetverbinding Metbehulpvandenetwerkconfiguratie-assistentdieopdeMacBookAiris geïnstalleerd, kuntudeinternetverbindingconfigureren. Hiervooropentu Systeemvoorkeurenenkliktuop'Netwerk'. Vervolgenskliktuopdeknop'Assistentie'omdenetwerkconfiguratie-assistentte openen. Alserzichproblemenvoordoenmetuwinternetverbinding, kuntuDiagnostische netwerkinfogebruiken. Diagnostische netwerkinfo gebruiken 1 KiesApple-menu()>'Systeemvoorkeuren'. 3 Klikop'Diagnostischeinfo'omDiagnostischenetwerkinfoteopenen. Alsuhetprobleemnietmetdithulpprogrammakuntoplossen, isermogelijkeen probleemmetdeinternetaanbiederwaarmeeuverbindingprobeerttemaken, met eenexternapparaatdatugebruiktvoorverbindingenmetuwinternetaanbieder, ofmetdeserverdieuprobeerttebereiken. 46 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen Alstweeofmeercomputersgebruikmakenvandezelfdeinternetverbinding, controleertuofhetdraadlozenetwerkcorrectisgeconfigureerd. Hiervoormoetu wetenofuwinternetaanbiederéénofmeerdere(éénvoorelkecomputer)IP-adressen verstrekt. AlsuslechtséénIP-adreshebt, moetueenrouterhebbendiehetdelenvanéénIPadresdoormeerderecomputersmogelijkmaakt. DitwordtwelNAT(NetworkAddress Translation)of"IPmasquerading"genoemd. Leesvoorinformatieoverdeconfiguratiededocumentatiediebijderouterisgeleverd ofneemcontactopmetdegenediehetnetwerkheeftgeconfigureerd. MeteenAirPort-basisstationkuntuéénIP-adresdelenmetmeerderecomputers. RaadpleegMacHelpofganaardeAirPort-websitevanAppleop www. apple. com/nl/support/airportvoormeerinformatieoverhetgebruikvaneen AirPort-basisstation. Alsuhetprobleemmetbehulpvandebovengenoemdestappennietkuntoplossen, neemtucontactopmetuwinternetaanbiederofdenetwerkbeheerder. Problemen met de draadloze communicatie via AirPort Extreme AlsuproblemenondervindtmetAirPortExtreme, kuntuhetvolgendedoen:  Controleerofdecomputerofhetnetwerkwaarmeeuverbindingwiltmakenactief isenovereenbasisstationbeschikt.  Controleerofudesoftwareopdejuistemanierhebtgeconfigureerdvolgensde instructiesdieubijhetbasisstationoftoegangspunthebtontvangen. Hoofdstuk 3 Problemen oplossen 47  Zorgervoordatuzichbinnenhetbereikvanhetbasisstationvandeandere computerofhetnetwerkbevindt. Elektronischeapparatenofmetalenvoorwerpen kunneninterferentieveroorzakenmetdraadlozecommunicatie, waardoorhetbereik kanafnemen. Deontvangstwordtsomsbeterwanneerdecomputerwordtverplaatst ofgedraaid.  ControleerhetAirPort-statussymbool(Z)indemenubalk. Designaalsterktewordt aangegevenmetmaximaalvierbalkjes. Alshetsignaalnietzosterkis, zetude computeropeenandereplaats.  RaadpleegAirPortHelp(kiesindemenubalk'Help'>'MacHelp'enkiesvervolgens 'Bibliotheek'>'AirPortHelp'), ofleesdehandleidingbijhetdraadlozeapparaatvoor meerinformatie. De software van de computer up-to-date houden Alsuverbindingmethetinternetmaakt, kuntudemeestrecentegratissoftware- updates, besturingsbestandenenandereAppleuitbreidingenautomatisch downloadeneninstalleren. UkuntopdeMacBookAirinstellendatregelmatignaarupdateswordtgezocht, waarnaudebijgewerktesoftwarekuntdownloadeneninstalleren. Zoeken naar software-updates 1 KiesApple-menu()>'Systeemvoorkeuren'. 2 Klikop'Software-update'envolgdeinstructiesophetscherm.  ZoekinMacHelpop"software-update"alsumeerwiltwetenoverupdates.  Ganaarwww. apple. com/nl/macosxvoordemeestrecenteinformatieoverMacOSX. 48 Hoofdstuk 3 Problemen oplossen De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren MetdeSoftwareReinstallDrivekuntuMacOSXendevoorafgeïnstalleerde programma'sopnieuwinstalleren. Belangrijk: Hetwordtaanbevolenomeenreservekopievandegegevensopdeinterne flash-schijftemakenvoordatusoftwareherstelt. Mac OS X installeren UkuntMacOSXenprogramma'salsAdresboek, iChat, iCal, MailenSafariopnieuw installeren. Mac OS X installeren 1 Maakeenreservekopievanallebelangrijkebestanden. [. . . ] ThisproducthasdemonstratedEMCcomplianceunderconditions thatincludedtheuseofcompliantperipheraldevicesandshielded cables(includingEthernetnetworkcables)betweensystem components. Itisimportantthatyouusecompliantperipheral devicesandshieldedcablesbetweensystemcomponentsto reducethepossibilityofcausinginterferencetoradios, television sets, andotherelectronicdevices. Responsible party (contact for FCC matters only): AppleInc. CorporateCompliance 1InfiniteLoop, MS26-A Cupertino, CA95014 Radio and Television Interference Thiscomputerequipmentgenerates, uses, andcanradiateradiofrequencyenergy. Ifitisnotinstalledandusedproperly--that is, instrictaccordancewithApple'sinstructions--itmaycause interferencewithradioandtelevisionreception. Thisequipmenthasbeentestedandfoundtocomplywith thelimitsforaClassBdigitaldeviceinaccordancewiththe specificationsinPart15ofFCCrules. Thesespecifications aredesignedtoprovidereasonableprotectionagainstsuch interferenceinaresidentialinstallation. However, thereis noguaranteethatinterferencewillnotoccurinaparticular installation. Youcandeterminewhetheryourcomputersystemiscausing interferencebyturningitoff. Iftheinterferencestops, itwas probablycausedbythecomputeroroneoftheperipheraldevices. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE MACBOOK AIR 11 INCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE MACBOOK AIR 11 INCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag