Gebruiksaanwijzing APPLE MAC PRO SERVER 2010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE MAC PRO SERVER. Wij hopen dat dit APPLE MAC PRO SERVER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE MAC PRO SERVER te teleladen.


APPLE MAC PRO SERVER 2010: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10176 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE MAC PRO SERVER 2010 (10156 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE MAC PRO SERVER2010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gefeliciteerd met de aanschaf van de Mac Pro met Mac OS X Lion Server Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Snel aan de slag 8 9 16 17 18 WerkenmetMacOSXLionServer DeMacProinstalleren Hetbureaubladaanpassenenvoorkeureninstellen Hebtuhulpnodig?DeMacProuitzetten Hoofdstuk 2: Alles over uw Mac Pro 22 24 26 28 30 DevoorzijdevandeMacPro DeachterzijdevandeMacPro Meerpoortenenconnectorsaandeachterzijde Interneuitbreidingsmogelijkheden Antwoordopuwvragen Hoofdstuk 3: Uitbreidingsmogelijkheden 35 39 57 71 76 DeMacProopenen Geheugeninstalleren Interneopslagapparateninstalleren PCIExpress-kaartentoevoegen Deinternebatterijvervangen Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 4: Problemen oplossen 80 81 84 85 90 91 92 95 97 98 98 101 Voorkomenisbeterdangenezen ProblemenmetdeMacPro Problemenmetsoftware DeMacOSX-softwareherstellenofopnieuwinstalleren Controlerenophardwareproblemen ProblemenmetWi-Fi-verbindingen Problemenmethetbeeldscherm Problemenmetdeinternetverbinding OptimaleprestatiesmetEthernet Desoftwarevandecomputerup-to-datehouden Meerinformatie, serviceenondersteuning Delocatievanhetserienummervandecomputer Hoofdstuk 5: De interne onderdelen 104 Specificaties 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 6: Belangrijke informatie 116 117 119 122 123 Belangrijkeveiligheidsinformatie Algemeneonderhoudsrichtlijnen Ergonomischetips Appleenhetmilieu RegulatoryComplianceInformation Inhoudsopgave 5 1 Snel aan de slag www. apple. com/nl/macpro Server Help Serverassistent DeMacProbevatdemeestrecentetechnologieopcomputergebied, waaronder geavanceerdemulticoreprocessortechnologie, snelgeheugen, eenPCIExpressvideokaart, PCIExpress-uitbreidingssleuveneninterneopslagmogelijkheden. Endatalles ineenbehuizingvangeanodiseerdaluminiumdieeenvoudigteopenenis, zodatalle interneonderdeleneenvoudigbereikbaarzijn. WAARSCHUWING: Lees, omletseltevoorkomen, deinstallatie-instructiesende veiligheidsinformatie(vanafpagina116)zorgvuldigdoorvoordatumetuwMacProaan deslaggaat. ZieHoofdstuk2, "AllesoveruwMacPro"voormeerinformatieoverdenieuwekenmerken , vandezeMacPro. [. . . ] is uitgeschakeld:Geheugenfout. · Het lampje knippert driemaal kort gevolgd door een langere periode waarin het lampje Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 83 Problemen met software Wanneereenprogrammavastlooptofnietmeerreageert, iserinMacOSXeenmanier omhetprogrammadatnietreageerttestoppen, zonderdatudecomputeropnieuw hoeftoptestarten. Een programma geforceerd stoppen 1 DrukopCommand(x)+Option+EscofkiesApple-menu()>'Forceerstop'in demenubalk. 2 Selecteerdenaamvanhetprogrammadatuwiltstoppeninhetvenster'Programma's geforceerdstoppen'. Hetprogrammawordtgestopt, terwijlalleandereprogramma'sgeopendblijven. U hebt problemen met het gebruik van een bepaald programma  ControleermetSoftware-updateofuoverdemeestrecentebesturingsbestanden, probleemoplossingenenandereupdatesbeschikt.  Neemcontactopmetdefabrikantalshetprogrammavaneenanderefabrikantdan Appleis. U hebt een probleem met het gebruik van de computer of Mac OS X Lion Server  RaadpleegHelpcentrum(inhetHelp-menu)voorinstructieseninformatieoverhet oplossenvanproblemen.  GanaardeondersteuningswebsitevoorLionServeropwww. apple. com/nl/support/ servervoordemeestrecenteinformatieoverhetoplossenvanproblemenenhet bijwerkenvandesoftware. 84 Hoofdstuk 4 Problemen oplossen De Mac OS X-software herstellen of opnieuw installeren AlserzicheenprobleemvoordoetmetdesoftwareofhardwarevandeMac, kuntu metdeherstelprogramma'sinMacOSXproblemenoplossenendesoftwarezelfs herstellennaardeoorspronkelijkefabrieksinstellingen. Dezehulpprogramma'szijn toegankelijkviaMacOSX-hulpprogramma's, ookalsuwcomputernietopdejuiste wijzekanwordenopgestart. MetMacOSX-hulpprogramma'skuntuhetvolgendedoen:  DeschijfvanuwcomputerherstellenmetSchijfhulpprogramma  UwsoftwareengegevensherstellenmetbehulpvaneenTimeMachine-reservekopie  MacOSXLion, LionServerenAppleprogramma'sopnieuwinstalleren Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 85  Defabrieksinstellingenvandecomputerherstellendoordeschijftewissenen MacOSXLion, LionServerendeAppleprogramma'sopnieuwteinstalleren Alsopuwcomputereenprobleemwordtvastgesteld, wordtMacOS X-hulpprogramma'sautomatischgeopend. Ukunthetpaneelookhandmatigopenen dooruwcomputeropnieuwoptestarten. Mac OS X-hulpprogramma's openen m StartdecomputeropnieuwopdoordetoetsenCommand(x)enRingedrukt tehouden. Voorsommigehulpprogramma'sinhetpaneel'MacOSX-hulpprogramma's'istoegang tothetinternetendeMacAppStorevereist. Umoetervoorzorgendatuwcomputer verbindingmethetinternetheeftviauwEthernet-ofWi-Fi-netwerk. Verbinding maken via een Wi-Fi-netwerk 1 KieseennetwerkinhetWi-Fi-statusmenurechtsboveninhetscherm. Kies'Verbindmetandernetwerk'omverbindingtemakenmeteengeslotennetwerk. Voerdenaamenhetwachtwoordvanhetnetwerkin. Een schijf herstellen met Schijfhulpprogramma Alsueenprobleemhebtmetuwcomputerofalsudecomputeropstartenhetpaneel 'MacOSX-hulpprogramma's'wordtweergegeven, moetudeschijfvanuwcomputer mogelijkherstellen. 1 Klikinhetpaneel'MacOSX-hulpprogramma's'op'Schijfhulpprogramma'enklik vervolgensop'Gadoor'. 2 Selecteerdeschijfofpartitieindelijstaandelinkerzijdeenklikopdetab'Schijf-EHBO'. 86 Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 3 Klikop'Herstelschijf'. AlsdeschijfnietkanwordenhersteldmetSchijfhulpprogramma, maaktueen reservekopievanzoveelmogelijkgegevensenvolgtudeinstructiesin"MacOSXLion, LionServerenAppleprogramma'sopnieuwinstalleren"oppagina88. VoormeerinformatieoverSchijfhulpprogrammaenallemogelijkhedenvandit hulpprogrammaraadpleegtuHelpcentrumofopentuSchijfhulpprogramma(indemap 'Hulpprogramma's'inLaunchpad)enkiestu'Help'>'SchijfhulpprogrammaHelp'. Gegevens herstellen met een Time Machine-reservekopie AlsueerdereenreservekopiehebtgemaaktmetTimeMachine, kuntumethet herstelprogrammaallesopdecomputerherstellennaardevorigestatus. GebruikdeTimeMachine-reservekopiealleenomgegevensteherstellenopdecomputer waaropudereservekopiehebtgemaakt. Alsugegevenswiltoverbrengennaareen nieuwecomputer, gebruiktuMigratie-assistent. 1 AlsuwreservekopiezichopeenTimeCapsulebevindt, moetuervoorzorgendatdeMac ProverbindingheeftmethetzelfdeEthernet-ofWi-Fi-netwerk. (Volgdeinstructiesop pagina86voorhetmakenvanverbindingmeteenWi-Fi-netwerk. ) 2 Klikinhetpaneel'MacOSX-hulpprogramma's'op'ZetterugvanTimeMachinereservekopie'enklikvervolgensop'Gadoor'. 3 SelecteerdeschijfdiedeTimeMachine-reservekopiebevatenvolgdeinstructiesophet scherm. Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 87 Mac OS X Lion, Lion Server en Apple programma's opnieuw installeren SomskanhetnoodzakelijkzijnomMacOSXLionServerendeAppleprogramma's opnieuwteinstalleren. Ukunthetsysteemendeprogramma'sopnieuwinstalleren zonderdatuwbestandenengebruikersinstellingenverlorengaan. Belangrijk: Viahetpaneel'MacOSX-hulpprogramma's'kuntuMacOSXenMacOSX Lionopnieuwinstallerenenterugzetten. 1 ZorgervoordatdeMacProverbindingheeftmethetinternetviaeenEthernet-of Wi-Fi-netwerk. (Volgdeinstructiesoppagina86voorhetmakenvanverbindingmeteen Wi-Fi-netwerk. ) 2 Klikinhetpaneel'MacOSX-hulpprogramma's'op'InstalleerMacOSXopnieuw'enklik vervolgensop'Gadoor'. 3 SelecteerinhetpaneelwaarueenschijfmoetselecterendehuidigeMacOSX-schijf (indemeestegevallenisalleendezeschijfbeschikbaar). UkuntMacOSXenLionServerinstallerenzonderdeschijftewissen, zodatbestaande bestandeneninstellingenbehoudenblijven. Ukuntechterookeerstdeschijf wissen, waardoorallegegevenswordengewistenMacOSX, LionServerenApple programma'sopnieuwkunnenwordengeïnstalleerd. [. . . ] erklærer herved at dette Mac mini-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. owiadcza, e ten Mac mini s zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostalymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo Mac mini está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declar c acest aparat Mac mini este în conformitate cu cerinele eseniale i cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE MAC PRO SERVER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE MAC PRO SERVER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag