Gebruiksaanwijzing APPLE IPAD WI-FI INFORMATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE IPAD WI-FI. Wij hopen dat dit APPLE IPAD WI-FI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE IPAD WI-FI te teleladen.


APPLE IPAD WI-FI INFORMATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1749 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE IPAD WI-FI WIFI AND CELLULAR INFORMATION GUIDE (1680 ko)
   APPLE IPAD WI-FI INFORMATION GUIDE (1660 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE IPAD WI-FIINFORMATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] iPad Belangrijke productinformatie Dit document bevat belangrijke informatie over de veiligheid, het gebruik, het weggooien en recyclen van de iPad, informatie over de regelgeving, de softwarelicentie en de eenjarige garantie van de iPad. Voor meer informatie met betrekking tot het milieu raadpleegt u de iPad-gebruikershandleiding op:  support. apple. com/nl_NL/manuals/ipad/ ± O  m letsel te voorkomen, is het van belang dat u de gebruiksaanwijzing en de onderstaande wenken voor uw veiligheid doorneemt voordat u de iPad in gebruik neemt. Uitgebreide instructies voor het gebruik vindt u in de iPad-gebruikershandleiding op uw iPad (ga naar help. apple. com/ipad of selecteer de bladwijzer voor de iPad-gebruikershandleiding in Safari). Om de meest recente versie van de iPad-gebruikershandleiding en van de handleiding Belangrijke productinformatie te downloaden gaat u naar:   support. apple. com/nl_NL/manuals/ipad/ De iPad repareren of aanpassen  Probeer de iPad niet zelf te repareren of aan te passen. [. . . ] ÂÂ Increase the separation between the equipment and receiver. ÂÂ Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ÂÂ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Wireless Radio Use: This device is restricted to indoor use when operating in the 5. 15 to 5. 25 GHz frequency band. Cet appareil doit être utilisé à l’intérieur. EU Declaration of Conformity Български  Apple Inc. декларира, че това устройство с клетъчен, Wi-Fi и Bluetooth предавател е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že toto mobilní zařízení s technologií Wi-Fi a Bluetooth vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr cellular, Wi-Fi og Bluetooth overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich Mobiltelefon, Wi-Fi und Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc. , et see mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. declares that this cellular, Wi-Fi, and Bluetooth device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este dispositivo celular, Wi-Fi y Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή κινητού, Wi-Fi και Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil cellulaire, Wi-Fi, et Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki, sem er farsími, þráðlaus og með blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth, ) fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo cellulare, Wi-Fi e Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. deklarē, ka cellular, Wi-Fi un Bluetooth ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių  Šiuo „Apple Inc. “ deklaruoja, kad korinio, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšio įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Canadian Compliance Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.  This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. [. . . ] BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIETNAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF EEN ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES, COMPROMITTERING OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET APPLE PRODUCT, OF HET NIET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP HET APPLE PRODUCT. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL OF ENIGE WETELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJK HANDELEN EN/OF VERZUIMEN EN/OF GROVE NALATIGHEID. APPLE WIJST ELKE VERKLARING EN/ OF GARANTIE VAN DE HAND DAT APPLE IN STAAT IS OM ONDER DEZE GARANTIE APPLE PRODUCTEN TE REPAREREN OF HET APPLE PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO OF VERLIES TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE OP HET APPLE PRODUCT IS OPGESLAGEN. IN BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE IPAD WI-FI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE IPAD WI-FI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag