Gebruiksaanwijzing APPLE IMAC 27 INCH 2012 INFORMATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE IMAC 27 INCH 2012. Wij hopen dat dit APPLE IMAC 27 INCH 2012 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE IMAC 27 INCH 2012 te teleladen.


APPLE IMAC 27 INCH 2012 INFORMATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2300 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE IMAC 27 INCH 2012 INFORMATION GUIDE (2275 ko)
   APPLE IMAC 27 INCH 2012 QUICK START GUIDE (3478 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE IMAC 27 INCH 2012INFORMATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] iMac Belangrijke productinformatie Deze handleiding, Belangrijke productinformatie, bevat informatie over de veiligheid, het gebruik, het weggooien en recyclen van de computer, informatie over de regelgeving, de softwarelicentie en de eenjarige garantie van de iMac. Uw iMac-model bevat mogelijk niet alle in dit document genoemde voorzieningen. Voedingsspecificaties (21, 5-inch model): ÂÂ Voltage: 100 tot 240 V wisselstroom ÂÂ Spanning: maximaal 3 A ÂÂ Frequentie: 50 tot 60 Hz ± Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de gebruiksaanwijzing en de onderstaande wenken voor uw veiligheid doorneemt voordat u de iMac in gebruik neemt. Om de beknopte iMac-handleiding en de meest recente versie van deze handleiding Belangrijke productinformatie te downloaden, gaat u naar:  support. apple. com/ nl_NL/manuals/imac ÂÂ Voltage: 100 tot 240 V wisselstroom ÂÂ Spanning: maximaal 4 A ÂÂ Frequentie: 50 tot 60 Hz Voedingsspecificaties (27-inch model): Belangrijke informatie over veiligheid en gebruik WAARSCHUWING:  Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel, of schade aan de iMac of aan andere eigendommen. Water en vochtige locaties Plaats geen drank naast of op de iMac en vermijd locaties waar het risico bestaat dat er vocht in de computer komt, zoals in de buurt van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort. [. . . ] declară că acest aparat iMac este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta iMac skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto iMac spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä iMac tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna iMac står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www. apple. com/euro/compliance This device can be used in the European Community. Europe–EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това iMac е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento iMac je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr iMac overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das iMac in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc. , et see iMac vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. declares that this iMac is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este iMac cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή iMac συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil iMac est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki iMac fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo iMac è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. deklarē, ka iMac ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių Šiuo „Apple Inc. “ deklaruoja, kad šis iMac atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. European Community Restrictions This device is restricted to indoor use in the 5150 to 5350 MHz frequency range. Korea Warning Statements Japan VCCI Class B Statement B ( (B ) ) , . Singapore Wireless Certification Apple Magic Mouse Class 1 Laser Information The Apple Magic Mouse is a Class 1 laser product in accordance with IEC 60825-1 A1 A2 and 21 CFR 1040. 10 and 1040. 11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. Caution:  Modification of this device may result in hazardous radiation exposure. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 Taiwan Wireless Statements A Class 1 laser is safe under reasonably foreseeable conditions per the requirements in IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040. [. . . ] DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL OF ENIGE WETELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJK HANDELEN EN/OF VERZUIMEN EN/OF GROVE NALATIGHEID. APPLE WIJST ELKE VERKLARING EN/OF GARANTIE VAN DE HAND DAT APPLE IN STAAT IS OM ONDER DEZE GARANTIE APPLE PRODUCTEN TE REPAREREN OF HET APPLE PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO OF VERLIES TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE IN HET APPLE PRODUCT IS OPGESLAGEN. IN BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN. PRIVACY Apple bewaart en onderhoudt consumentengegevens in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE IMAC 27 INCH 2012

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE IMAC 27 INCH 2012 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag