Gebruiksaanwijzing APPLE IMAC 21 INCH 2011

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing APPLE IMAC 21 INCH. Wij hopen dat dit APPLE IMAC 21 INCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing APPLE IMAC 21 INCH te teleladen.


APPLE IMAC 21 INCH 2011: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3936 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   APPLE IMAC 21 INCH 2011 (3960 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding APPLE IMAC 21 INCH2011

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U en uw iMac zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de iMac. www. apple. com/nl/imac Ingebouwde FaceTime HD camera Videobellen met gebruikers van een Mac, iPhone 4, of nieuwe iPod touch met FaceTime voor Mac. Mac Help camera Finder Met Cover Flow door uw bestanden bladeren zoals u ook door uw muziekcollectie bladert. Mac Help finder Mail Al uw e-mailaccounts overzichtelijk op één plaats beheren. Mac Help mail iCal en Adresboek Uw planning en contactgegevens synchroon houden. Mac Help sync Mac OS X Snow Leopard www. apple. com/nl/macosx Time Machine Automatisch een reservekopie van uw bestanden maken en bestanden terugzetten. Mac Help time machine Snelle weergave Direct een voorvertoning van uw bestanden bekijken. Mac Help snelle weergave Spotlight Alles op uw Mac vinden. Mac Help spotlight Safari Surfen op het internet met de snelste browser ter wereld. Mac Help safari iLife '11 www. apple. com/nl/ilife iPhoto Uw foto's waren nog nooit zo mooi. iPhoto Help foto's iMovie In een paar minuten een prachtige film maken. iMovie Help film GarageBand Het maken van mooie nummers is nu wel heel eenvoudig. GarageBand Help opnemen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Snel aan de slag 9 Inhoudvandeverpakking 10 DeiMacinstalleren 15 DeiMacindesluimerstandzettenofuitschakelen Hoofdstuk 2: Alles over uw iMac 18 20 22 24 26 28 30 32 BasiskenmerkenvandeiMac DepoortenvandeiMac OverigeonderdelenvandeiMac HetAppleWirelessKeyboardendeMagicMouse WerkenmethetAppleWirelessKeyboard WerkenmetdeAppleMagicMouse WerkenmetdeAppleRemote Antwoordopuwvragen Hoofdstuk 3: Het geheugen uitbreiden 37 Geheugeninstalleren 42 ControlerenofdeiMachetnieuwegeheugenherkent Inhoudsopgave 5 Hoofdstuk 4: Problemen oplossen 45 47 50 51 54 54 55 56 57 59 62 ProblemendiehetgebruikvandeiMacverhinderen Debatterijenvervangen AppleHardwareTestgebruiken Problemenmetdeinternetverbinding ProblemenmetdedraadlozecommunicatieviaAirPort Desoftwarevandecomputerup-to-datehouden DebijdeiMacgeleverdesoftwareopnieuwinstalleren Schijfhulpprogrammagebruiken Overigeproblemen Meerinformatieoverserviceenondersteuning Delocatievanhetserienummervandecomputer Hoofdstuk 5: Belangrijke informatie 64 68 70 71 73 Belangrijkeveiligheidsinformatie Belangrijkeinformatieoverhetgebruik DeiMacreinigen Ergonomischetips Appleenhetmilieu 6 Inhoudsopgave 1 Snel aan de slag www. apple. com/nl/imac Mac Help migratie-assistent DeiMaciszoontworpendatueronmiddellijkmeeaandeslagkunt. Alsunognooit meteeniMacofeenandereMac-computerhebtgewerkt, raadpleegtudithoofdstuk voormeerinformatie. Belangrijk: Leesalleinstallatie-instructiesindithoofdstukendeveiligheidsinformatie vanafpagina64voordatudeiMacophetlichtnetaansluit. Alsueenervarengebruikerbent, weetuvermoedelijkalvoldoendeomdirectmetuw nieuwecomputertewerken. GaindatgevalverdermetHoofdstuk2, "Allesoveruw iMac"voormeerinformatieoverdenieuwefunctiesvanuwiMac. , DeantwoordenopveelvragenkuntuvindeninMacHelpopuwiMac. Zie"Antwoord opuwvragen"oppagina32voormeerinformatieoverMacHelp. [. . . ] Alshetprobleemzichregelmatigvoordoet, kuntudesysteemsoftwareopnieuw installeren(zie"DebijdeiMacgeleverdesoftwareopnieuwinstalleren"oppagina55). Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 45 De iMac loopt vast tijdens het opstarten, of er verschijnt een knipperend vraagteken op het scherm  Wachtenkeleseconden. AlsdeiMacnaeenkortepauzenietwordtopgestart, zetu deiMacuitdoordeaan/uit-knop(®)ongeveervijfsecondeningedrukttehouden totdatdecomputerwordtuitgeschakeld. VervolgenshoudtudeOption-toets ingedruktendruktudeaan/uit-knop(®)omdeiMacopnieuwoptestarten. Houd deOption-toetsingedrukttotdatdeiMacisopgestartenklikvervolgensopdepijl onderhetsymboolvandehardeschijfdieuwiltgebruiken.  NadatdeiMacisopgestart, opentuSysteemvoorkeurenenkliktuop'Opstartschijf'. SelecteereenMacOSX-systeemmapopdehardeschijf.  Alshetprobleemzichregelmatigvoordoet, moetumogelijkdesysteemsoftware opnieuwinstalleren(zie"DebijdeiMacgeleverdesoftwareopnieuwinstalleren"op pagina55). U kunt de iMac niet inschakelen of opnieuw opstarten  ControleerofhetnetsnoeropdeiMaceneenwerkendstopcontactisaangesloten.  Drukopdeaan/uit-knop(®)enhouddirectdaarnadetoetsenCommand(x), Option, PenRingedrukttotdatuhetopstartsignaalvoordetweedekeerhoort. HiermeewordtdeparameterRAM(PRAM)opnieuwingesteld.  AlsuonlangsgeheugenhebtgeïnstalleerdendeiMacomdevijfsecondeneen geluidlaathoren, controleertuofhetgeheugenopdejuistemanierisgeïnstalleerd enofhetgeschiktisvoordeiMac. Verwijderhetgeïnstalleerdegeheugenomte controlerenofudeiMacdanwelopnieuwkuntopstarten(ziepagina42).  Koppelhetnetsnoerlosenwachttenminstedertigseconden. Sluithetnetsnoer vervolgensweeraanendrukopdeaan/uit-knop(®)omdeiMacoptestarten. 46 Hoofdstuk 4 Problemen oplossen  Zie"Meerinformatieoverserviceenondersteuning"oppagina59alshetnogsteeds nietluktomdeiMacoptestartenvoorinformatieoverserviceenondersteuning doorApple. De batterijen vervangen BijhetAppleWirelessKeyboardendeAppleMagicMousewordentweeAA-batterijen geleverd. Ukuntdezevervangendooralkaline-, lithium-ofoplaadbareAA-batterijen. Houdhetafdekplaatjevandebatterijhouderendebatterijenbuitenhetbereikvan kleinekinderen. WAARSCHUWING: Vervangaltijdallebatterijentegelijk. Gebruikgeenoudeen nieuwebatterijendoorelkaarengebruikalleenbatterijenvanhetzelfdetype (bijvoorbeeldalleenalkalinebatterijenofalleenlithiumbatterijen). Umagdebatterijen nooitopenmaken, doorboren, omgekeerdplaatsenofblootstellenaanvuur, hoge temperaturenofwater. Houdbatterijenbuitenhetbereikvankinderen. De batterijen van het Apple Wireless Keyboard vervangen: 1 Drukopdeaan/uit-knop(®)omhettoetsenborduitteschakelen. 2 Verwijderhetafdekplaatjevandebatterijhoudermetbehulpvaneenmuntstuk. Afdekplaatje batterijhouder Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 47 3 PlaatsdetweeAA-batterijenindebatterijhouder, zoalsindeonderstaandeafbeelding wordtweergegeven. Plaats batterijen 4 Plaatshetafdekplaatjevandebatterijhouderterug. Alsudestatusvandebatterijwiltcontroleren, druktuopdeaan/uit-knop(®). Als hetlampjenietgaatbranden, moetudebatterijenmogelijkvervangen. Ukuntde batterijladingcontrolereninhetpaneel'Toetsenbord'inSysteemvoorkeuren. Hiervoor kiestuApple-menu()>'Systeemvoorkeuren'enkliktuvervolgensop'Toetsenbord'. Debatterijladingwordtindelinkerbenedenhoekweergegeven. 48 Hoofdstuk 4 Problemen oplossen De batterijen van de Apple Magic Mouse vervangen: 1 Verschuifdeaan/uit-schakelaaraandeonderzijdevandemuisomdemuisuitte schakelen. 2 Schuifhetschuifjeomlaagenverwijderhetafdekplaatjevandebatterijhouder. Schuifje Batterijen 3 Plaatsdebatterijenmetdepositieve(+)poolnaarboven, zoalsweergegeveninde bovenstaandeafbeelding. MogelijkmoetueenmaalmetdeAppleMagicMouseklikkenomopnieuween verbindingmetuwiMactotstandtebrengen. Alsudestatusvandebatterijenwiltcontroleren, verschuiftudeaan/uit-schakelaar omdemuisinteschakelen. Alshetlampjenietgaatbranden, moetudebatterijen mogelijkvervangen. Ukuntdebatterijladingcontrolereninhetpaneel'Muis'in Systeemvoorkeuren. HiervoorkiestuApple-menu()>'Systeemvoorkeuren'enkliktu vervolgensop'Muis'. Debatterijladingwordtindelinkerbenedenhoekweergegeven. Hoofdstuk 4 Problemen oplossen 49 Apple Hardware Test gebruiken AlsuvermoedtdateenprobleemtemakenheeftmetdehardwarevandeiMac, kuntuhetprogrammaAppleHardwareTestgebruikenomtebepalenoferzicheen probleemvoordoetmeteenvandeonderdelenvandecomputer, zoalshetgeheugen ofdeprocessor. Apple Hardware Test gebruiken: 1 KoppelalleexterneapparatenlosvandeiMac, metuitzonderingvanhetUSBtoetsenbordendeUSB-muis, alsuhiermeewerkt. AlsereenEthernet-kabelis aangesloten, koppeltudezeooklos. 3 SelecteerinhetvenstervanAppleHardwareTestdatverschijntdegewenstetaal. 5 VolgdeinstructiesophetschermwanneerhethoofdvenstervanAppleHardwareTest verschijnt(nacirca45seconden). 6 AlsAppleHardwareTesteenprobleemvindt, wordteenfoutcodeweergegeven. Noteer dezefoutcodevoordatuverdereondersteuningzoekt. AlsAppleHardwareTestgeen hardwareprobleemvindt, heefthetprobleemmogelijkmetdesoftwaretemaken. Alsdebovenstaandeprocedurenietwerkt, plaatstudeprogramma-installatie-dvddie bijuwiMacisgeleverdengebruiktuAppleHardwareTestvanafdedvd. Raadpleeg hetbestand'AppleHardwareTestLeesmij'opdeprogramma-installatie-dvdvoormeer informatie. 50 Hoofdstuk 4 Problemen oplossen Problemen met de internetverbinding Metbehulpvandenetwerkconfiguratie-assistentdieopdeiMacisgeïnstalleerd, kuntustapsgewijseeninternetverbindingconfigureren. Hiervooropentu Systeemvoorkeurenenkliktuop'Netwerk'. Klikvervolgensopdeknop'Assistentie'om denetwerkconfiguratie-assistentteopenen. Alszichproblemenmetdeinternetverbindingvoordoen, kuntudestappeninhet onderstaandegedeelteuitvoerendievantoepassingzijnopuwverbindingsmethode, ofDiagnostischenetwerkinfogebruiken. Diagnostische netwerkinfo gebruiken: 1 KiesApple-menu()>'Systeemvoorkeuren'. 3 Klikop'Diagnostischeinfo'omDiagnostischenetwerkinfoteopenen. Alsuhetprobleemnietmetdithulpprogrammakuntoplossen, isermogelijkeen probleemmetdeinternetaanbiederwaarmeeuverbindingprobeerttemaken, met eenexternapparaatdatugebruiktvoorverbindingenmetuwinternetaanbieder, ofmetdeserverdieuprobeerttebereiken. Ukuntinditgevaldestappeninhet volgendegedeelteproberen. [. . . ] · Plugthecomputerintoanoutletthatisonadifferentcircuit fromthetelevisionorradio. (Thatis, makecertainthecomputer andthetelevisionorradioareoncircuitscontrolledbydifferent circuitbreakersorfuses. ) Ifnecessary, consultanAppleAuthorizedServiceProvideror Apple. Seetheserviceandsupportinformationthatcamewith yourAppleproduct. Orconsultanexperiencedradio/television technicianforadditionalsuggestions. Important: Changesormodificationstothisproductnot authorizedbyAppleInc. couldvoidtheEMCcomplianceand negateyourauthoritytooperatetheproduct. ThisproducthasdemonstratedEMCcomplianceunderconditions thatincludedtheuseofcompliantperipheraldevicesandshielded cablesbetweensystemcomponents. Itisimportantthatyou usecompliantperipheraldevicesandshieldedcables(including Ethernetnetworkcables)betweensystemcomponentstoreduce thepossibilityofcausinginterferencetoradios, televisionsets, and otherelectronicdevices. Responsible party (contact for FCC matters only): AppleInc. CorporateCompliance 1InfiniteLoop, MS26-A Cupertino, CA95014 Wireless Radio Use Thisdeviceisrestrictedtoindoorusewhenoperatinginthe5. 15to 5. 25GHzfrequencyband. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING APPLE IMAC 21 INCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding APPLE IMAC 21 INCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag