Gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1610. Wij hopen dat dit ZANUSSI ZI1610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ZANUSSI ZI1610 te teleladen.


ZANUSSI ZI1610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (143 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ZANUSSI ZI1610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE of een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst. Gebruik Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen van eet- of drinkbare produkten. Volg de raadgevingen van de fabrikant op met betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesprodukten mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom ingevroren worden. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/ 308 van 2. 6. 87 met betrekking tot de radioontstoring. Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: - 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en opeenvolgende wijzingen; - 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen. Transport Indien, noodzakelijkerwijs, de kast liggend vervoerd werd, dat wil zeggen met z'n achterkant horizontaal moet met het in bedrijf stellen minstens een halve dag gewachtworden, teneinde de olie de gelegenheid te geven in de kompressor terug te vloeien. Plaats van opstelling Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle zonnestralen enz. De beste resultaten worden bereikt met een ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C (TKlasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse). Zie voor deurdraairichting en inbouw de betreffende aanwijzingen. Reiniging van de binnenkant Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de binnenkant met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur van een nieuw apparaat weg te nemen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou kunnen beschadigen. 26 Aanwijzingen voor de geïntegreerde inbouw Nismaten Nishoogte Nisdiepte Nisbreedte 880 mm 550 mm 560 mm Als transportbeveiliging zijn aan beide scharnierkanten scharnierpennen aangebracht. Afhankelijk van de gewenste deurdraairichting moet aan een kant, zowel onder als boven, een scharnierpen verwijderd worden. Ten behoeve van een optimale ventilatie moeten de minimale oppervlakten voor de ventilatieopeningen volgens figuur 1 in acht genomen worden. 50-min. cm 2 200 D028 Schuif het apparaat in de nis tot de aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond van de kast aanlijnt. Fig. 2 A D022 27 Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de bovenkant ontstaat, schuif dan het daarvoor bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A). A Fig. 3 D265 Open de deur en druk het apparaat tegen de zijwand van de nis, aan de kant waar niet de scharnieren zitten. 4 C D134 Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen apparaat en niswand aan. Fig. 5 D132 Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de deklijsten aan. Fig. 6 B D110 28 Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig. 7 H 20m m D094 Open de deur van het apparaat en die van het meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90° vormen. Houd de deur van het apparaat en die van het meubel samen en teken de punten van de gaatjes. Fig. 8 8mm PR34 Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes van 2 mm Ø. Plaats de winkelhaken weer boven de geleiders en schroef ze vast d. m. v. Indien een aanpassing van de meubeldeur noodzakelijk is, gebruik dan de sluifgaten. Nadat u die werkzaamheden verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of de deur van de koeler goed sluit. PR35 Fig. 9 Elektrische aansluiting Overtuig u ervan dat de netspanning en de netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken. TECHNISCHE GEGEVENS Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat. NL 29 HET GEBRUIK Inbedrijfstelling - regeling van de temperatuur Draai de knop van de thermostaat naar rechts tot de gewenste stand (rechts van stand «O»); een tussenstand is over het algemeen het beste. De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan verhoogd worden (minder koud) door de knop naar een lager nummer te draaien of kan verlaagd worden (kouder) door de knop naar een hoger nummer te draaien. [. . . ] Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats. 6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats. Garantie uitbreidingen 7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht. 33 Garantie uitsluitingen 8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien: ­ de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd; ­ het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt; ­ het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt; ­ het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd. 8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ZANUSSI ZI1610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ZANUSSI ZI1610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag