Gebruiksaanwijzing YAMAHA MX61

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA MX61. Wij hopen dat dit YAMAHA MX61 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA MX61 te teleladen.


YAMAHA MX61 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15759 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA MX61 REFERENCE MANUAL (15724 ko)
   YAMAHA MX61 SYNTHESIZER PARAMETER MANUAL (3283 ko)
   YAMAHA MX61 DATA LIST (1347 ko)
   YAMAHA MX61 REMOTE EDITOR (1035 ko)
   YAMAHA MX61 REFERENCE MANUAL (15960 ko)
   YAMAHA MX61 SYNTHESIZER PARAMETER MANUAL (4678 ko)
   YAMAHA MX61 REMOTE TOOLS INSTALLATION GUIDE (113 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA MX61

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC. Door deze producten juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht. [Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie] Mocht u elektrische en elektronisch apparatuur willen weggooien, neem dan alstublieft contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie. [Informatie over verwijdering in ander landen buiten de Europese Unie] Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Mocht u artikelen weg willen gooien, neem dan alstublieft contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie of dealer en vraag naar de juiste manier van verwijderen. (weee_eu) MX61/MOX8 Gebruikershandleiding 3 VOORZICHTIG LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT * Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging. WAARSCHUWING Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. [. . . ] Realtime opnemen omvat drie beschikbare methoden: Replace, Overdub en Punch In/Out. Met Replace kunt u een reeds opgenomen track in realtime overschrijven met nieuwe data. Met Overdub kunt u meer data toevoegen aan een track die al data bevat. Met Punch In/Out kunt u over alleen een specifiek gedeelte van de track opnieuw opnemen. 3 Als u een gedempte track wilt laten horen, drukt u op de overeenkomstige knop (waarvan het lampje uit is), zodat het lampje gaat branden. Zorg ervoor dat voor toekomstige opnames de lampjes van alle knoppen branden en Mute is uitgeschakeld voor alle tracks. Track solo Step Recording Met Step Recording kunt u muziek opnemen door event voor event te 'noteren'. Dit is een niet-real time, stap-voor-stapopnamesysteem, dat veel weg heeft van het uitschrijven van partijen op muziekpapier. Hiermee kunt u een specifieke track van de song solo afspelen. 1 Druk op de knop [SOLO] zodat het lampje van de knop oplicht. Nummerknoppen [1] ­ [16] knop [SOLO] 2 Als u een track solo wilt afspelen, drukt u op de overeenkomstige nummerknop [1] ­ [16] (het lampje gaat knipperen). Druk op een andere nummerknop om de solo afgespeelde track te wijzigen. 3 Druk op de knop [TRACK] of [MUTE] om terug te keren naar de oorspronkelijke status. 38 MX61/MOX8 Gebruikershandleiding Beknopte handleiding Een drumpartij maken via Step Recording Maak nu eens een Song. Neem eerst met Step Recording een drumfrase van 4 maten op naar Track 1, zoals hieronder wordt aangegeven. 5 Druk op de knop [F] (Play) om de modus Step Record te activeren. Het lampje bij [F] gaat branden en de display Step Record wordt weergegeven. 6 Stel 'Step Time' in op '480'. Met de parameter 'Step Time' wordt bepaald naar welke positie vooruit gesprongen wordt nadat er een noot is ingevoerd. Hier verspringt de aanwijzer in stappen van een kwartnoot. 7 1 2 Druk op de knop [P] (Top) om terug te keren naar het begin van de song en druk vervolgens vier keer op de toets B0. Op de timing van elke tel wordt het Bass Drum Kick-geluid (dat is toegewezen aan de toets B0) opgenomen. OPMERKING Als u de MX61 gebruikt, gebruikt u de [OCTAVE]knoppen om ervoor te zorgen dat de Bass Drum Kick klinkt als u de toets B0 speelt. Dit is nodig omdat de MX61 een korter keyboard heeft en geen toets B0 heeft. Druk op de knop [SONG] om de display Song Play op te roepen en selecteer vervolgens een lege song. Stel in de display [F1] PLAY de maatsoort in op '4/4'. Maatsoort 8 9 Druk op de knop [J] (Stop) om het opnemen te stoppen. Hiermee keert u terug naar de display Song Play. 3 Als u een ander percussiegeluid wilt afspelen, drukt u op de knop [REC] en vervolgens op de knop [F] (Play) om de modus Step Record weer te activeren. Het lampje bij [F] gaat branden en de display Step Record wordt weergegeven. Druk op de knop [REC] en vervolgens op de knop [F1] SETUP en stel de parameters in zoals hieronder wordt aangegeven. · Type = step · Event = note · Rec Track = 1 Stel het tempo zo nodig in op de gewenste waarde. 10 Stel 'Step Time' in op ' 240'. Met de parameter Step Time wordt bepaald naar welke positie vooruit gesprongen wordt, nadat de volgende noot is ingevoerd. Druk op de knop [REC] en vervolgens op de knop [F1] SETUP en stel de parameters in zoals hieronder wordt aangegeven. · 'Type' = 'replace' · 'Quantize' = 'off' · 'Rec Track' = '3' 2 3 4 Druk op de knop [F2] VOICE en vervolgens op de knop [CATEGORY SEARCH] en selecteer de synthesizervoice. Stel de Main Category in op 'Synth Pad' en stel vervolgens de Sub Category in op 'Analog'. Selecteer 'PRE5 H04 Saw Pad' in deze lijst en druk op de knop [ENTER]. 1 2 3 4 5 6 7 8 Na de nieuwe opname 1 2 3 4 5 6 7 8 Nieuwe opgenomen data OPMERKING Punch In/Out Recording kan alleen worden gebruikt met Realtime opnames. OPMERKING Met de Punch In/Out-methode worden de oorspronkelijke data in het opgegeven gebied altijd vervangen (vernietigd). Als u Punch In/Punch Out-opname wilt uitvoeren in de bovenstaande omstandigheden, stelt u vooraf de volgende parameters in op de display [F1] SETUP in de modus Song Record. · 'Type' = 'punch' · 'Punch In' = '003:01' · 'Punch Out' = '006:01' MX61/MOX8 Gebruikershandleiding 41 Beknopte handleiding 5 Druk op ARP [EDIT] of [F3] ARP ED [F3] MAIN en stel vervolgens de parameter 'Switch' in op 'on' en de parameter 'VoiceWithARP' op 'off'. Als de paramter 'Switch' is ingesteld op 'on', kan het arpeggio van Track 3 worden afgespeeld. Als de parameter 'VoiceWithARP' is ingesteld op 'on' als u het arpeggiotype selecteert, wordt de voice die u in stap 4 hebt geselecteerd gewijzigd. U moet daarom hier de parameter 'VoiceWithARP' instellen op 'off'. Verkeerde noten corrigeren Als u tijdens de opname verkeerde noten hebt gespeeld en u deze wilt corrigeren, drukt u op de knop [EDIT] vanuit de modus Song Play om naar de modus Song Edit te gaan. Met Song Edit kunt u data van reeds opgenomen songs opschonen en bewerken of nieuwe data invoegen in de songs. Kijk in de display Event List van de modus Song Edit of er ten onrechte opgenomen of onjuiste gebeurtenissen zijn en corrigeer deze wanneer nodig. 1 Selecteer de opgenomen song, druk op de knop [EDIT] om Song Edit te activeren en druk vervolgens op de knop [F1] CHANGE. De display CHANGE wordt weergegeven. 6 Druk op [F2] TYPE [SF1] ARP1 en wijs het arpeggiotype toe aan de knop [SF1] ARP1. Stel op deze display de parameters in zoals hieronder wordt aangegeven: · 'Bank' = 'Pre' · 'Category' = 'Seq' · 'SubCategory' = 'Genrl' · 'Type' = '6223' 2 Druk op de gewenste tracknummerknop ([1] ­ [3]). De lijst met MIDI-gebeurtenissen die in de voorgaande sectie op de geselecteerde track zijn opgenomen, wordt weergegeven in de display. Locatie Opmerkingen Gatetijd Aanslag OPMERKING De songlocatie waarop u de event bewerkt of Wijs desgewenst verschillende arpeggiotypen toe aan de knoppen [SF2] ­ [SF6]. invoert wordt aangegeven met maat, tel en klok. Een kwartnoot (één tel als de maatsoort is ingesteld op '4/4') bestaat uit 480 delen. De lengte van elke noot (gatetijd) wordt aangegeven met Beat en Clock. 001:000 is bijvoorbeeld gelijk aan een kwartnoot en 000:240 is gelijk aan een achtste noot. 7 8 Druk op de knop [REC] om terug te keren naar de display Song Record. Druk op de knop [P] (Top) om naar het begin van de song te gaan en druk vervolgens op de knop [F] (Play) om de opname te starten. Het lampje van de knop [F] (Play) gaat branden en bovenaan in de display wordt 'RECORDING' weergegeven om aan te geven dat de opname al is begonnen. [. . . ] 14 Standby/On-schakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Step Recording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 39 Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Store, modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA MX61

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA MX61 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag