Gebruiksaanwijzing YAMAHA DTX900M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA DTX900M. Wij hopen dat dit YAMAHA DTX900M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA DTX900M te teleladen.


YAMAHA DTX900M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4873 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA DTX900M (3922 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA DTX900M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DRUM TRIGGER MODULE DTX900 DTX900M DRUM TRIGGER MODULE DTX900 / DTX900M Gebruikershandleiding Yamaha web site http://www. yamaha. com/ Yamaha Downloads http://download. yamaha. com/ U. R. G. , Digital Musical Instruments Division © 2012 Yamaha Corporation 206POTO*. *-01A0 Printed in Japan Gebruikershandleiding NL Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, enz. worden vermeld op of in de nabijheid van het naamplaatje, dat zich aan de onderzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als permanent aankoopbewijs om identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken. Modelnummer Serienummer (bottom_nl_01) Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten. Dit teken op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. [. . . ] In dit voorbeeld wordt een C-majeur akkoord gegenereerd wanneer u op de pad slaat. Wanneer u een tweede keer op de pad slaat, wordt een G-majeur akkoord gegenereerd en bij de derde keer opnieuw een C-majeur akkoord. Voorbeeldprogramma van Stack/Alternate Step 001 Het programma dat wordt uitgevoerd de eerste keer dat u op de pad slaat. C GATETIME Bepaalt de gate-tijd (vanaf het moment dat u op de pad slaat tot het moment dat het overeenkomstige noot-uit-bericht naar het toongeneratorblok wordt verzonden). Met andere woorden, deze waarde bepaalt de lengte van het resulterende geluid. Bereik 0. 0s – 9. 9s D [SF3] ALL Bij de parameters CH, NOTE, GATE TIME en VELOCITY LIMIT kunt u de huidige waarden van alle stappen wijzigen door deze knop ingedrukt te houden en de datadraaiknop en de [INC/DEC]- of [DEC/NO]-knop te gebruiken. E [SF4] STEP Bij de parameters CH, NOTE, GATE TIME en VELOCITY LIMIT kunt u de huidige waarden van het huidige stapnummer wijzigen door deze knop ingedrukt te houden en de datadraaiknop en de [INC/DEC]- of [DEC/NO]-knop te gebruiken. Step 002 Het programma dat wordt uitgevoerd de tweede keer dat u op de pad slaat. F > (page) Dit verschijnt wanneer een andere pagina kan worden opgeroepen vanaf de huidige pagina. Gebruik de [M]- of [N]cursorknop om een andere pagina op te roepen. De tweede pagina: 1 Step 003 Het programma dat wordt uitgevoerd de derde keer dat u op de pad slaat. 1 VELOCITY LIMIT Bepaalt de minimum- en maximumwaarden van het aanslagbereik waarbinnen de drumvoice weerklinkt. De drumvoice weerklinkt alleen als u op de pad slaat met een kracht binnen het hier opgegeven bereik. Bereik 0 – 127 Als u het bovenstaande programma wilt creëren, voert u de volgende procedure uit: 1 Druk achtereenvolgens op de [F6] OTHERen de [SF3] MIDI-knop om de MIDI-display op te roepen, zodat u de toongeneratorinstellingen voor elk van de 16 MIDI-kanalen kunt configureren. 3 Verplaats de cursor omlaag naar de rij TRANSMIT en stel de TRANSMITparameter van kanaal 11 in op 'All' of 'PC'. DTX900 Gebruikershandleiding 87 Sampling-modus 2 Verplaats de cursor naar kanaal 11. Chain-modus Utility-modus File-modus Trigger-modus Click-modus Song-modus Drum Kit-modus Referentie OPMERKING • Zie pagina 62 voor meer informatie over de relatie tussen de drumvoices en MIDI-nootnummers. Referentie Drum Kit-modus [DRUM KIT] 4 Verplaats de cursor verder omlaag en stel Zie het boekje Data List voor een complete lijst van de beschikbare voices. VCE NUM, BANK MSB en BANK LSB in om het voiceprogrammanummer te bepalen. 2 Configureer op het MIDI-toetsenbord de juiste instellingen om de MIDI-connector te activeren. Als het MIDI-toetsenbord is voorzien van een USB TO HOST-aansluiting, moet u mogelijk handmatig de MIDIwerking activeren, afhankelijk van de MIDIparameterinstellingen van uw toetsenbord. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het MIDI-toetsenbord voor meer informatie. 3 Stel op de DTX900 de MIDI IN/OUT5 Roep nogmaals de Stack/Alternate-display op door op de [F3] STK/ALT-knop te drukken. parameter in om de MIDI-werking te activeren. Stel via de display die u oproept met [UTILITY] → [F5] MIDI → [SF3] OTHER de MIDI IN/OUT-parameter in op MIDI. 6 Creëer het programma zoals hierboven is geïllustreerd. Voer de overeenkomstige waarden uit de illustratie met het voorbeeldprogramma boven aan dit hoofdstuk in met behulp van de [INC/YES]- of [DEC/NO]-knop en de datadraaiknop. (U kunt de noten ook rechtstreeks met een MIDI-toetsenbord invoeren; zie hiervoor 'Stack programmeren met een extern MIDI-toetsenbord' verderop. ) 4 Roep nogmaals de Stack/Alternate-display op door op de [F3] STK/ALT-knop te drukken. 5 Druk op de [SF5] CHORD-knop om de Chord-display op te roepen. Deze display wordt gebruikt voor het ontvangen van MIDInoot-events vanaf een extern MIDI-apparaat en het toepassen ervan op het huidige Stack/Alternate-programma. 7 Test het zojuist gecreëerde Stack/ Alternate-programma door de pad net zoveel keren als het stapnummer te raken. 6 Selecteer het stapnummer met de 8 Sla de instellingen als een datadraaiknop, en de [INC/YES]- of [DEC/NO]-knop. gebruikersdrumkit op door op de [ENTER/STORE]-knop te drukken. 7 Bespeel het MIDI-toetsenbord. De noten die u op het MIDI-toetsenbord (in combinatie met het overeenkomstige MIDI-kanaal) speelt, verschijnen op de display. Stack programmeren met een extern MIDI-toetsenbord [SF5] CHORD U kunt noot-events invoeren met een extern MIDItoetsenbord dat is aangesloten op de MIDI IN-connector van de DTX900. Dit is handig omdat u de akkoorden en noten rechtstreeks in het Stack-programma kunt invoeren door ze gewoon op het toetsenbord te spelen. 8 Druk op de [F6] OK-knop om de ontvangen noten op te nemen in het huidige Stack/ Alternate-programma. Als u de ontvangen noten niet in het programma wilt opnemen, drukt u op de [F5] CANCEL-knop om terug te keren naar de oorspronkelijke display. 1 Sluit het ene uiteinde van de MIDI-kabel op de MIDI OUT-connector van het MIDItoetsenbord en het andere uiteinde op de MIDI IN-connector van de DTX900 aan. 9 Herhaal stap 6 – 8 zo vaak als gewenst. 10 Sla de instellingen als een gebruikersdrumkit op door op de [ENTER/STORE]-knop te drukken. 88 DTX900 Gebruikershandleiding Referentie Drum Kit-modus [DRUM KIT] Effectinstellingen [F4] EFFECT [SF1] CONNECT Deze display biedt een algemeen overzicht van de effectroutering, evenals uitgebreide controle over de effecten. 12 8 7 34 K 5 Bereik 0 – 127 H Variation naar Reverb Bepaalt het zendniveau van het signaal dat wordt verzonden van het Variation- naar het Reverb-effect. Bereik 0 – 127 I Variation-pan Bepaalt de panpositie van het Variation-effectgeluid. Bereik L63 (uiterst links) – C (midden) – R63 (uiterst rechts) 6 9 J L MN O J Chorus-retour Bepaalt het retourniveau van het Chorus-effect. Bereik 0 – 127 1 Categorie Variation-effect Bepaalt de categorie van het Variation-effect. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. Bepaalt het zendniveau van het signaal dat wordt verzonden van het Chorus- naar het Reverb-effect. Bereik 0 – 127 B Type Variation-effect Bepaalt het type van het Variation-effect. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. L Chorus-pan Bepaalt de panpositie van het Chorus-effectgeluid. Bereik L63 (uiterst links) – C (midden) – R63 (uiterst rechts) C Categorie Chorus-effect Bepaalt de categorie van het Chorus-effect. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. M Reverb-retour Bepaalt het retourniveau van het Reverb-effect. Bereik 0 – 127 D Type Chorus-effect Bepaalt het type van het Chorus-effect. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. N Reverb-pan Bepaalt de panpositie van het Reverb-effectgeluid. Bereik L63 (uiterst links) – C (midden) – R63 (uiterst rechts) Bepaalt het type Reverb-effect. U hoeft de categorie Reverbeffect niet te selecteren omdat de effecttypen van het Reverbblok niet in meerdere categorieën zijn verdeeld. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. F Variation-retour Bepaalt het retourniveau van het Variation-effect. Bereik 0 – 127 Druk op deze knop om de bypassstatus van de drie effectblokken (Reverb, Chorus en Variation) in of uit te schakelen. Als Bypass is uitgeschakeld (de tekst BYPASS wordt met witte letters op een zwarte achtergrond weergegeven), worden de Reverb-, Chorus- en Variation-effecten toegepast op het drumkitgeluid. Als Bypass is ingeschakeld (de tekst BYPASS wordt met zwarte letters op een witte achtergrond weergegeven), worden een of meer effecten genegeerd voor het drumkitgeluid. Het vakje rond het genegeerde effectblok (C: VAR en/of C: CHO en/of REV) heeft een stippellijn, terwijl het vakje rond het niet-genegeerde effectblok een volle lijn heeft. DTX900 Gebruikershandleiding 89 Sampling-modus Chain-modus E Type Reverb-effect O [SF5] BYPASS Utility-modus File-modus Trigger-modus K Chorus naar Reverb Click-modus Song-modus Drum Kit-modus Effectaansluitingsinstellingen G Variation naar Chorus Bepaalt het zendniveau van het signaal dat wordt verzonden van het Variation- naar het Chorus-effect. Referentie Via de displays die u oproept met de [F4] EFFECT-knop kunt u de effectgerelateerde parameters voor de huidige drumkit instellen. In Drum Kit-modus kunt u de parameters voor de Reverb-, Chorus- en Variation-effecten instellen. De Reverb- en Chorus-effecten worden op het totaalgeluid van de DTX900 en op het drumkitgeluid toegepast, terwijl de Variation-effecten alleen op het drumkitgeluid worden toegepast. Zie pagina 68 voor meer informatie over de effectstructuur. Referentie Drum Kit-modus [DRUM KIT] Variation-effectinstellingen [SF2] VAR 3 21 5 4 Reverb-effectinstellingen [SF3] REVERB 1 4 3 6 2 5 1 Categorie B Type Komt overeen met 1 en 2 op de [SF1] CONNECT-display. Als u niet makkelijk het gewenste effecttype vindt, selecteert u eerst een categorie en vervolgens een type. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. 1 Type Komt overeen met 5 op de [SF1] CONNECT-display. U kunt het type Reverb-effect selecteren in de kolom Type. Instellingen Zie pagina 70 voor meer informatie over de effectcategorieën en -typen. B Vooraf ingesteld U kunt verschillende parameters instellen om de manier te wijzigen waarop het geluid wordt beïnvloed door het geselecteerde effecttype. Met deze parameter kunt u de vooraf geprogrammeerde instellingen van deze effectparameters oproepen. Instellingen Zie het aparte boekje Data List. C Vooraf ingesteld U kunt verschillende parameters instellen om de manier te wijzigen waarop het geluid wordt beïnvloed door het geselecteerde effecttype. Met deze parameter kunt u de vooraf geprogrammeerde instellingen van deze effectparameters oproepen. Instellingen Zie het aparte boekje Data List. C Effectparameters Het aantal beschikbare parameters en waarden is afhankelijk van het huidige geselecteerde effecttype. Zie het aparte boekje Data List voor meer informatie over de parameters van elk effecttype. D Effectparameters Het aantal beschikbare parameters en waarden is afhankelijk van het huidige geselecteerde effecttype. [. . . ] AFWIJZING VAN GARANTIE OP SOFTWARE U verklaart nadrukkelijk en stemt ermee in dat u de SOFTWARE volledig op eigen risico gebruikt. De SOFTWARE en verwante documentatie worden 'ALS ZODANIG' ('as is') en zonder enige vorm van garantie geleverd. ONDANKS EVENTUELE ANDERE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST WIJST YAMAHA NADRUKKELIJK ALLE GARANTIES OP DE SOFTWARE AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF GARANTIES DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN. YAMAHA VERKLAART NADRUKKELIJK, DOCH ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE, GEEN GARANTIE TE GEVEN DAT DE SOFTWARE AAN UW BEHOEFTEN VOLDOET, DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTLOOS KAN WORDEN UITGEVOERD OF DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA DTX900M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA DTX900M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag