Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WIE 2B16 GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WIE 2B16. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WIE 2B16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WIE 2B16 te teleladen.


WHIRLPOOL WIE 2B16 GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6369 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WIE 2B16GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de regelknoppen. VEILIGHEIDSWAARSCHUWIN GEN Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand van het apparaat gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. [. . . ] Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. Zorg er tijdens de installatie voor dat het apparaat het netsnoer niet beschadigt. Het apparaat moet op de watertoevoer worden aangesloten met een nieuwe set slangen. Alle slangen moeten stevig zijn aangesloten om te voorkomen dat deze losraken wanneer het apparaat in bedrijf is. De slangen mogen niet worden doorgesneden en bij een apparaat met waterstopsysteem mag de kunststof doos voor de aansluiting op het waterleidingnet niet onder water worden gedompeld. Neem contact op met uw leverancier indien slangen niet lang genoeg zijn. Bij gebruik dient de toegang tot de achterwand op geschikte wijze beperkt worden door bijvoorbeeld het apparaat voor een wand of meubelwand te plaatsen. Controleer bij de installatie van het apparaat of de vier pootjes stevig op de vloer rusten, stel ze naar wens af en controleer of het apparaat exact horizontaal 22 staat en gebruik hiervoor een waterpas. Wanneer het apparaat aan het einde van een reeks apparaten wordt geïnstalleerd waardoor het zijpaneel toegankelijk is, moet het scharnierend gedeelte worden afgedekt om het risico op beknelling te voorkomen. Voor afwasmachines met ventilatieopeningen in de onderkant mogen de openingen niet door een tapijt worden geblokkeerd. ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften moet er een multipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm worden gebruikt en moet het apparaat geaard worden. De stroomkabel mag uitsluitend vervangen worden door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Als de bijgeleverde stekker niet geschikt is voor uw stopcontact neem dan contact op met een erkende monteur. De stroomkabel moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten. [. . . ] dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Aangegeven: De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WIE 2B16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WIE 2B16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag