Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN G700 W INSTRUCTION FOR USE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN G700 W. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HBN G700 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN G700 W te teleladen.


WHIRLPOOL HBN G700 W INSTRUCTION FOR USE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1920 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HBN G700 W PROGRAM CHART (751 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HBN G700 WINSTRUCTION FOR USE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS 17 Veiligheidsinformatie Productbeschrijving Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips Onderhoud en reiniging Wat moet u doen als Inhoudsopgave Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten komen na het veiligheidswaarschuwingssymbool en de volgende woorden: GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. [. . . ] Probleem De elektrische ontsteking werkt niet De brander ontsteekt niet De gasvlam brandt onregelmatig Mogelijke oorzaken Er is geen elektrische voeding Misschien staat de gaskraan dicht Misschien is de branderkroon verstopt met etensresten Oplossing Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of hier stroom op staat. Controleer of de gaskraan open staat Maak de branderkroon schoon volgens de reinigingsaanwijzingen om er zeker van te zijn dat hij niet verstopt is met etensresten. Controleer: "Storingen opsporen" om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen 2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. Het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. In het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een niet-geautoriseerde technicus, moet u altijd vragen om certificering van de uitgevoerde werkzaamheden en aandringen op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het apparaat. Grote brander halfsnelle brander Sudderbrander grote brander halfsnelle brander Sudderbrander 132 C 108 78 B 3. 35 25 30 35 Soort gas dat gebruikt wordt Model configuratie Nominale verTotaal nominaal Benodigde warmingscapac- verbruik lucht (m3) voor iteit kW verbranding 1 m3 gas 7. 94 G25 25 mbar G30/G31 30 mbar 4 branders 4 branders Elektrisch vermogen: 230 V ~ 50 Hz NEDERLANDS 23 Technische gegevens Afmetingen Breedte (mm) Hoogte (mm) Lengte (mm) Spanning (V) De technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat en op het energielabel. 770 47 350 230 Controleer na het uitpakken van de kookplaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice. Technische informatie voor de installateur -- Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 60 mm worden geplaatst. -- Als er zich geen oven onder de kookplaat is geïnstalleerd, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel moet op maximaal 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. -- Controleer voor de installatie of: -- de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel); Installatie -- de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften; -- Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuigapparaat. Plaats de kookplaat in de opening -- Sluit de bij de kookplaat meegeleverde NEDERLANDS 25 in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de Gebruiksaanwijzing. OPMERKING: het elektriciteitssnoer moet lang genoeg zijn om naar boven te worden uitgetrokken Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels. Plaats de beugels in de betreffende boorgaten (aangegeven met de pijl) en zet ze vast met behulp van de schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad Verzeker u ervan dat er een stopcontact in de buurt is van het apparaat dat geïnstalleerd wordt. Indien het snoer dat bij het apparaat geleverd werd niet lang genoeg is, dan moet dit vervangen worden door een langer snoer met dezelfde kenmerken. Aanpassing aan verschillende gassoorten WAARSCHUWING -- Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. [. . . ] € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing NEDERLANDS 29 geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. € Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatieinstructies zijn uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HBN G700 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HBN G700 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag