Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN 410 B BEDIENUNGSANLEITUNG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN 410 B. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HBN 410 B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN 410 B te teleladen.


WHIRLPOOL HBN 410 B BEDIENUNGSANLEITUNG: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HBN 410 B PROGRAM CHART (1109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HBN 410 BBEDIENUNGSANLEITUNG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS 51 Veiligheidsinformatie Productbeschrijving Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips Onderhoud en reiniging Wat moet u doen als Inhoudsopgave Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten komen na het veiligheidswaarschuwingssymbool en de volgende woorden: GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. [. . . ] Probleem De elektrische ontsteking werkt niet De brander ontsteekt niet De gasvlam brandt onregelmatig Mogelijke oorzaken Er is geen elektrische voeding Misschien staat de gaskraan dicht Misschien is de branderkroon verstopt met etensresten Oplossing Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of hier stroom op staat. Controleer of de gaskraan open staat Maak de branderkroon schoon volgens de reinigingsaanwijzingen om er zeker van te zijn dat hij niet verstopt is met etensresten. Controleer: "Storingen opsporen" om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen 2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. Het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. In het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een niet-geautoriseerde technicus, moet u altijd vragen om certificering van de uitgevoerde werkzaamheden en aandringen op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het apparaat. AARDGAS (Aardgas) G20 grote brander halfsnelle brander Sudderbrander grote brander halfsnelle brander Sudderbrander grote brander halfsnelle brander Sudderbrander grote brander halfsnelle brander Sudderbrander 17 20 25 AARDGAS (Methaan) G25 0. 30 20 25 30 VLOEIBAAR GAS (Butaan) G30 VLOEIBAAR GAS (Propaan) G31 20 28 30 35 25 37 45 Soort gas dat gebruikt wordt G20 20 mbar G25 25 mbar G30 28-30 mbar G31 37 mbar Model configuratie Nominale verwarmingscapaciteit kW 7. 80 Totaal nominaal Benodigde verbruik lucht (m3) voor verbranding 1 m3 gas 743 l/u 863 l/u 567 g/u 557 g/u 9. 80 4 branders 4 branders 4 branders 4 branders Elektrisch vermogen: 230 V ~ 50 Hz NEDERLANDS 57 Technische gegevens Afmetingen Breedte (mm) Hoogte (mm) Lengte (mm) Spanning (V) De technische informatie is vermeld op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat en op het energielabel. 510 47 580 230 Controleer na het uitpakken van de kookplaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice. Technische informatie voor de installateur -- Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 60 mm worden geplaatst. Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages. Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand in de zetten om de stabiliteit van de laagste stand vlam te controleren Elektrische aansluiting --- WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. C C -- -- Sluit de bij de kookplaat meegeleverde elleboogfitting (A)* of (B)* aan op de hoofdtoevoerleiding en zet er de meegeleverde ring (C) tussen, in overeenstemming met EN 549. Gebruik elleboog (A) in Frankrijk en elleboog (B) Montage Maak het omtrekoppervlak schoon en breng vervolgens de meegeleverde afdichting op de kookplaat aan. Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de Gebruiksaanwijzing. OPMERKING: het elektriciteitssnoer moet lang genoeg zijn om naar boven te worden uitgetrokken Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels. Plaats de beugels in de NEDERLANDS 59 betreffende boorgaten (aangegeven met de pijl) en zet ze vast met behulp van de schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad Verzeker u ervan dat er een stopcontact in de buurt is van het apparaat dat geïnstalleerd wordt. [. . . ] € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing NEDERLANDS 63 geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. € Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatieinstructies zijn uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HBN 410 B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HBN 410 B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag