Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 6630 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 6630 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETPI 6630 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 6630 IN te teleladen.


WHIRLPOOL ETPI 6630 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (305 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETPI 6630 IN INSTALLATIE (598 ko)
   WHIRLPOOL ETPI 6630 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD (114 ko)
   WHIRLPOOL ETPI 6630 IN INSTALLATION (597 ko)
   WHIRLPOOL ETPI 6630 IN PROGRAM CHART (113 ko)
   WHIRLPOOL ETPI 6630 IN INSTRUCTION FOR USE (303 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETPI 6630 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de temperatuur van de elektronische schakelingen de maximaal toegestane temperatuur overschrijdt, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld; wacht in dit geval enkele minuten tot de interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer kunt inschakelen. • Schakel de kookplaat na gebruik uit. Achterwand Voorkant A B 29 41902016NL. fm Page 30 Wednesday, May 21, 2008 5:40 PM INSTALLATIE Montage A) Als het werkblad is vervaardigd van hout, gebruik dan de bijgeleverde beugels, veerklemmen en schroeven. • Plaats de 4 klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de kookplaat, zie afb. 1 • Meet het midden van de verticale zijden van de cut-out volgens afb. [. . . ] 31 41902016NL. fm Page 32 Wednesday, May 21, 2008 5:40 PM TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone. • Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen. NEE! VOOR DE BESTE RESULTATEN: • Zorg ervoor dat de pan in het midden van een van de kookzones staat die op de glaskeramische inductiekookplaat staan omlijnd. MILIEUTIPS 1. Verpakking • Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool ( ). Huishoudelijke apparaten Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Het afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, het afvalverzamelpunt of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Conformiteitsverklaring • Dit kookvlak is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het (EG) voorschrift nr. 1935/2004 • Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk. • De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: • veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt). • de veiligheidsvereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEG • de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG. 32 41902016NL. fm Page 33 Wednesday, May 21, 2008 5:40 PM VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN LET OP: De toegankelijke delen worden tijdens de werking van het apparaat erg heet. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat om gevaar voor brandwonden te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is. • Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman. • Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen. • De kookzones zullen niet werken als de potten en pannen niet de vereiste afmetingen hebben of niet magnetisch herkend kunnen worden. Gebruik een magneet om te controleren of de potten en pannen van ijzerhoudend materiaal zijn gemaakt. Als u een pot of pan van de kookzone haalt, doven de kookzones en verschijnt er een “U” op het display. De kookzone blijft uitgeschakeld tot er een andere pot of pan op wordt geplaatst. [. . . ] • Verwijder aangekoekt vuil met de bijgeleverde schraper en specifieke reinigingsmiddelen. • Vermijd dat eventuele voedselresten op de plaat kunnen opdrogen. Probeer het probleem op te lossen (zie “Storingen opsporen”). Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETPI 6630 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETPI 6630 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag