Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDLX 80110 GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDLX 80110. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL DDLX 80110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDLX 80110 te teleladen.


WHIRLPOOL DDLX 80110 GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1535 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL DDLX 80110 PRODUCTFICHE (48 ko)
   WHIRLPOOL DDLX 80110 ENERGIELABEL (206 ko)
   WHIRLPOOL DDLX 80110 SNELLE REFERENTIEGIDS (2790 ko)
   WHIRLPOOL DDLX 80110 PRODUCTINFORMATIEBLAD (367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL DDLX 80110GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van een niet op electriciteit werkend apparaat naar buiten worden geleid. Laat bij het frituren onder de wasemkap de pan niet onbeheerd achter, daar de kokende olie kan vlam kan vatten. Het regelmatig uitvoeren van onderhoud is belangrijk voor het goed functioneren van uw wasemkap en verzekert u van goede prestaties. [. . . ] Bij een gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en het kooktoestel mag de onderdruk in het vertrek niet hoger zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die niet op elektrische energie werken, mag de onderdruk in het vertrek niet hoger zijn dan 4Pa (4 x 10-5 bar). Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken. Verwijder vastgekoekte voedselresten dikwijls van de vuile oppervlakken. Het is verboden een pijp van brandbaar materiaal te gebruiken voor de luchtafzuiging. Indien het snoer beschadigd is, moet het door de klantenservice of door een gekwalificeerd technicus worden vervangen om ernstige gevaren te voorkomen. Opmerking: draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. Conformiteitsverklaring Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG - beschermingsvereisten van de “EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. 16 BEDIENING Wij raden u aan de wasemkap al enkele minuten voor het koken aan te zetten en hem niet eerder dan 5 minuten na het koken weer uit te zetten. Trek de schuifkap (indien aanwezig) naar voren uit (de kap zuigt zo beter af). Kies met de schakelaar de juiste snelheid, afhankelijk van de af te zuigen hoeveelheid rook en damp. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen van storingen”). Zet de wasemkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de Klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing, • het model, • uw volledige adres, • uw telefoonnummer. • het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). INSTALLATIE Houd bij de installatie van de kap de minimumafstanden tussen de onderste rand van de wasemkap en de kookplaat aan en houdt u zich aan de volgorde en de overige instructies die u op het aparte installatieschema vindt. Als de installatie-instructies van het kooktoestel op gas een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. Afvoerpijp en klembanden worden niet bijgeleverd en moeten apart worden aangeschaft. Model met luchtafvoer naar buiten ( - zie ook het installatieschema) De afgezogen lucht wordt naar buiten afgevoerd door een afvoerpijp die op de verbindingsring boven op de kap wordt aangesloten. De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. In het geval dat een terugslagklep tegen de rook wordt gebruikt of zal worden gemonteerd, moet na de installatie van de afvoerpijp gecontroleerd worden of de terugslagklep zich vrij kan openen en sluiten. De wasemkap heeft, afhankelijk van het model, één (bovenzijde) of twee (bovenzijde en achterzijde) afvoeropeningen. [. . . ] De wasemkap heeft, afhankelijk van het model, één (bovenzijde) of twee (bovenzijde en achterzijde) afvoeropeningen. Verzeker u ervan dat de verbindingsring in de afvoeropening aan de bovenzijde geplaatst is. Verwijder, indien aanwezig, de dop die de opening aan de achterzijde afsluit en de verbindingsring. Bij enkele modellen is een plastic omleider geleverd, die de opening aan de achterzijde afsluit, haal deze zo nodig weg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL DDLX 80110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL DDLX 80110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag